Logga in
Logga in

Skåne Hässleholm-Lund, två nya spår

Tågtrafiken ökar kraftigt. Särskilt i Skåne. Det finns ett stort behov av ökad kapacitet i järnvägssystemet. Det gäller både person- och godstrafik.

Vad?

Vi planerar för att bygga ut järnvägen med två nya spår mellan Hässleholm och Lund i Skåne.

Varför?

För att förbättra för arbetspendling och bidra till ökad kapacitet för godstransporter på järnväg. Det börjar bli trångt på Södra stambanan och järnvägen behöver mer kapacitet.

Nuläge

Under 2024 för Trafikverket dialog med viktiga samhällsaktörer. Vi bemannar en projektorganisation och förbereder för upphandling av lokaliseringsutredning.

Om projektet

Bakgrunden till projektet är att regeringen i oktober 2023 gav Trafikverket uppdraget att börja planera för att bygga två nya järnvägsspår mellan Hässleholm och Lund. Motiven till utbyggnaden är att förbättra för arbetspendling och bidra till ökad kapacitet för godstransporter på järnväg. De nya spåren ska utformas för hastigheter upp till 250 km/tim, vilket nya järnvägar i Sverige vanligtvis byggs för.

Utgångspunkterna från regeringen för den fortsatta planeringen av projektet är att:

  • Påverkan på trafikstart ska vara så liten som möjligt i förhållande till tidigare planering på sträckan Hässleholm-Lund, när projektet var tänkt som en del av systemet Nya stambanor. Då planerades trafikstart till omkring år 2040.
  • Åtgärden ska vara mer samhällsekonomiskt lönsam i förhållande till tidigare planering på sträckan Hässleholm-Lund, när projektet var tänkt som en del av Nya stambanor.
  • Störningar för befintlig trafik under genomförandet ska minimeras. 

Länkarna nedan tar dig till Trafikverkets rapport "Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne" och regeringens nationella plan för transportinfrastrukturen.

Ett paket med flera åtgärder

Flera åtgärder ska rymmas inom samma kostnadsram som Hässleholm-Lund, två nya spår:

  1. Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  2. Fler plattformsspår på Malmö C Övre 
  3. Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C
  4. Förbigångsspår vid Slätthult på Södra stambanan
  5. Förbigångsspår vid Rättelöv och spår 21 i Hässleholm på Södra stambanan 
  6. Mötesspår på godsstråket genom Skåne

Kostnadsram för alla ovanstående åtgärder är 28 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

Under planläggningsprocessen hålls samråd med berörda enskilda aktörer, kommuner, myndigheter och andra organisationer. Trafikverket kommer att ha dialog med berörda och beaktar genomförbarhet utifrån regionala och lokala ståndpunkter. 

Regeringsbeslutet från oktober 2023, som beskriver bakgrunden till projektet, kan du läsa i sin helhet via länken:

Filmen visar hur en byggprocess går till, från att planeringen startar tills att projektet byggs.

Tidplan

1 Uppstart och upphandling 2024–2025

2 Lokaliseringsutredning 2026–2029

3 Tillåtlighetsprövning 2030–2031

4 Järnvägsplaner (beroende på val av sträckning) 2030–2036

5 Projektering och produktion (beroende på val av sträckning) 2034–2047

6 Trafikstart (beroende på val av sträckning) 2043–2048

Frågor och svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om projektet.

Vi kommer att anorda samråd med allmänheten under projektets gång. Under samråden bjuder vi in till att ta del av information om projektet, samt samlar in synpunkter och för dialog med de som berörs av arbetet. 

Det är ett stort och komplext projekt att bygga järnväg. Byggarbetet kan också få stor påverkan på den omgivning där järnvägen ska byggas och vi måste därför vända på alla stenar innan vi fattar beslut. Detta gör att det tar lång tid. Det handlar också om den demokratiska processen liksom att skapa förståelse och dialog med omvärlden.

Kostnaden för projektet beror bland annat på val av sträckning och byggmetod för järnvägen.