Logga in
Logga in

Skåne Skånebanan, Klippan, förlängt mötesspår

Vi bygger ett förlängt mötesspår och gångbro över spåren vid stationen samt höjer hastigheten. På så vis ökar vi säkerheten och kapaciteten så att vi kan korta restiderna på Skånebanan.

Vad?

Vi förlänger mötesspåret i Klippan och bygger en gångbro över spåren på Klippans station.

Varför?

För att öka säkerheten och kapaciteten så att vi kan höja hastigheten på banan. Då kan vi korta restiderna, öka tillgängligheten och tågresandet.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

För att korta restiderna, öka kapaciteten och säkerheten ska vi att göra en rad förbättringar. De åtgärder som kommer att synas mest för dig i Klippan är:

  • Förlängt mötesspår i Klippan, som sträcker sig från Klippans station till plankorsningen i Söndraby.
  • Ny gångbro över spåren där du på ett smidigt sätt kan ta dig till stationen även från den södra sidan. Bron medfinansieras av Klippans kommun.
  • Breddad mittplattform som blir mer tillgänglighetsanpassad med hjälp av taktila stråk. Ytterligare bygger vi till väderskydd och tak på plattformen.
  • Ny planskilld korsning på Ladugårdsvägen. Detta medfinansieras av Klippans kommun.

Vad händer just nu?

  • Vi tar fram en järnvägsplan med hjälp Sweco, den beskriver vad vi ska göra på platsen. 
  • Vi genomför nu bullerinventeringar. Fördjupad inventering utförs i vissa hus och även utvändiga inventeringar genomförs som komplettering. De utvändiga inventeringarna är planerade under v 6-7. De som är berörda har fått information utskickat. 
  • Vi har genomfört fältarbeten och är färdiga med det. Eventuellt tillkommer kompletterande arbeten.
Kartbild över stationsområdet i Klippan med en röd rektangel som visar placeringen av den nya gångbron.

Placeringen av gångbron över spåren har nu blivit bestämd och har lagts till i järnvägsplanen. Både trappor och hissar upp till gångbron kommer byggas för att underlätta för de som vill korsa spåren i framtiden. Framför oss ligger nu arbetet med att bestämma hur bron ska se ut.

Vad händer framåt i planeringsarbetet?

  • Den första arkeologiska undersökningen är klar och det kan bli aktuellt att genomföra fler.
  • Vi genomför även brunnsinventering på aktuella fastigheter.

Från planering till byggande

I filmen nedan kan du se hur hela planprocessen – från planering till byggande – går till. Om du vill veta mer om hur du kan vara med och påverka, läs mer på vår branschwebb eller i vår broschyr.

Branschwebben: Från planering till byggande 
Vår broschyr: Nya vägar och järnvägar: så här planerar vi 

Samrådsredogörelse

Vi har sammanställt allt som behandlades under samrådet i höstas och du kan följa länken nedan för att ta del av samrådsredogörelsen.

Samrådsredogörelse Klipppan

Tidsplan

För att kunna öka kapaciteten och korta restiderna längs Skånebanan rustas nu banan upp. I Klippan förlängs mötesspåret och en gångbro byggs över spåren. Här kan du se vad vi planerar att göra och när.

1 Järnvägsplan påbörjas Augusti 2022

Under den här perioden kan du lämna synpunkter. Du kan läsa mer om samrådet under Samråd och informationsmöte.

Under samrådsperioden kommer vi att ha en informationsmöte i Klippan. Den sker genom öppet hus i allaktivitetshuset Sågen den 25 oktober kl 16-19.

Du kan läsa mer om informationsträffen och samrådet under Samråd och informationsmöte.

4 Framtagande av samrådshandling Under 2023

5 Samråd med tillhörande möte Beräknat i mars 2024

6 Granskning Slutet av 2024

7 Järnvägsplanen fastställs Beräknat våren 2025

8 Beräknad byggstart År 2027

9 Arbetet färdigt År 2030

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument om projektet. Samrådshandlingarna finns ute från och med den 21 oktober.

Skånebanan, Kristianstad-Helsingborg

Kontakt

Marie Sundling

Telefon: +46 10-123 63 57

Karin Andersson

Telefon: +46 10-123 29 45