Logga in
Logga in

Skåne Skånebanan, Klippan, förlängt mötesspår

Vi bygger ett förlängt mötesspår och gångbro över spåren vid stationen samt höjer hastigheten. På så vis ökar vi säkerheten och kapaciteten så att vi kan korta restiderna på Skånebanan.

Vad?

Vi förlänger mötesspåret i Klippan och bygger en gångbro över spåren på Klippans station.

Varför?

För att öka säkerheten och kapaciteten så att vi kan höja hastigheten på banan. Då kan vi korta restiderna, öka tillgängligheten och tågresandet.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

För att korta restiderna, öka kapaciteten och säkerheten ska vi att göra en rad förbättringar. De åtgärder som kommer att synas mest för dig i Klippan är:

  • Förlängt mötesspår i Klippan, som sträcker sig från Klippans station till plankorsningen i Söndraby.
  • Ny gångbro över spåren där du på ett smidigt sätt kan ta dig till stationen även från den södra sidan. Bron medfinansieras av Klippans kommun.
  • Breddad mittplattform som blir mer tillgänglighetsanpassad med hjälp av taktila stråk.

Projektör upphandlades under våren. Det blev Sweco som vann upphandlingen och ska ta fram järnvägsplanen.

Vad händer just nu?

  • Just nu pågår fältarbeten. Bland annat görs geotekniska undersökningar och mätarbeten. Med geoteknik undersöker vi marken för att kunna se vad det är för jordart och hur bra bärigheten är. Med mätteknik mäter vi in spåret för att se exakt hur spåret ligger.
  • Vi tar fram en järnvägsplan som beskriver vad vi ska göra på platsen.
  • Vi har nyligen haft samråd och hållt en informationsträff. Deltagande har varit högt och vi har fått in flera goda synpunkter. Just nu jobbar vi för att sammanställa dessa synpunkter och arbeta in dem i järnvägsplanen.

Vad händer längre fram i planeringsarbetet?

  • Vi gör göra flora- och faunainventeringar.
  • Vi gör arkeologiska undersökningar för att säkerställa att vårt arbete inte förstör något kulturvärde.

Från planering till byggande

I filmen nedan kan du se hur hela planprocessen – från planering till byggande – går till. Om du vill veta mer om hur du kan vara med och påverka, läs mer på vår branschwebb eller i vår broschyr.

Branschwebben: Från planering till byggande 
Vår broschyr: Nya vägar och järnvägar: så här planerar vi 

Tidsplan

För att kunna öka kapaciteten och korta restiderna längs Skånebanan rustas nu banan upp. I Klippan förlängs mötesspåret och en gångbro byggs över spåren. Här kan du se vad vi planerar att göra och när.

1 Järnvägsplan påbörjas Augusti 2022

Under den här perioden kan du lämna synpunkter. Du kan läsa mer om samrådet under Samråd och informationsmöte.

Under samrådsperioden kommer vi att ha en informationsmöte i Klippan. Den sker genom öppet hus i allaktivitetshuset Sågen den 25 oktober kl 16-19.

Du kan läsa mer om informationsträffen och samrådet under Samråd och informationsmöte.

4 Framtagande av samrådshandling Under 2023

5 Samråd Början av 2024

6 Granskning Slutet av 2024

7 Järnvägsplanen fastställs Beräknat våren 2025

8 Beräknad byggstart År 2027

9 Arbetet färdigt År 2030

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument om projektet. Samrådshandlingarna finns ute från och med den 21 oktober.

Skånebanan, Kristianstad-Helsingborg

Kontakt

Marie Sundling

Telefon: +46 10-123 63 57

Karin Andersson

Telefon: +46 10-123 29 45