Logga in
Logga in

Skåne Skånebanan, Attarp, förlängning av mötesspår

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Med start 2023 förlängs mötesspåret i Attarp för att öka kapaciteten.

Vad?

Förlängning av mötesstation i Attarp

Varför?

Öka flexibiliteten och robustheten på banan.

Nuläge

Väg- och järnvägsplan.

Om projektet

Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan skulle kortas. Inte som idag då sträckan mellan Hässleholm och Attarp tar längst tid för Öresundstågen att köra mellan då det finns få mötesmöjligheter där. Detta medför att vi kan möta framtidens transportbehov, upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet och ökad flexibilitet på sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad.

I projektet kommer vi att stänga befintlig plankorsning på väg 2023 i centrala Attarp. Denna ersätts med en planskildhet direkt västerut från nuvarande läge, vilket innebär att väg 2023 får ny sträckning under järnvägen utanför centrala Attarp. Stängningen av plankorsningen innebär att boende i Attarp kan ta sig fram säkrare över järnvägen, för alla trafikanter samt gående- och cyklister.

Vad händer nu?

När vi har en konsult på plats våren 2022 kommer vi att ta fram en bygghandling tillsammans med dem.

Fastställd järnvägsplan för förlängning av mötesspår på Skånebanan i Attarp samt ombyggnad och indragning av väg 2023 har vunnit laga kraft 220303. Det som kvarstår är att vi nu inväntar beslut på miljödomsansökan från Mark- och miljödomstolen.

Järnvägsplanen innehåller förslag på förlängning av mötesspåret samt stängning av plankorsning och ombyggnad av sträckningen av väg 2023 förbi Attarp. Planen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar del av väg 2023.

Tillstånd för vattenverksamhet

Tillståndsprocessen är för den vattenverksamhet som uppstår när vi planerar att permanent leda bort grundvatten, där väg 2023 ska passera under järnvägen. Tillstånd söks hos en av de fem mark- och miljödomstolarna. Efter genomfört samråd har inkomna synpunkter ställts samman och skickats tillsammans med samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Beslut inkom maj 2021. Oktober 2021 skickade vi miljödomsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Handläggningstiden hos domstolen är vanligtvis mellan 6 och 12 månader.

Tidsplan

Tillståndsprocessen är för den vattenverksamhet som uppstår när vi planerar att permanent leda bort grundvatten, där väg 2023 ska passera under järnvägen. Tillstånd söks hos en av de fem mark- och miljödomstolarna. Efter genomfört samråd har inkomna synpunkter ställts samman och skickats tillsammans med samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Beslut inkom maj 2021. Oktober 2021 skickade vi en miljödomsansökan till Mark- och miljödomstolen. Handläggningstiden hos domstolen är vanligtvis mellan 6 och 12 månader.

Vi handlar upp en konsult våren 2022 som tillsammans med oss ska ta fram en bygghandling.

Upphandling av entreprenad.

 

Arbetet med att bygga ett mötesspår startar 2023 och planeras att vara öppet för trafik vintern 2023.  Efterarbeten kan förekomma under 2024.

Kontakt

Jonas Wellberg

Telefon: +46 10-124 18 94