Logga in
Logga in

Skåne Skånebanan, Attarp, förlängning av mötesspår

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Nu förlänger vi mötesspåret i Attarp för att öka kapaciteten. Vi ersätter också plankorsningen i Attarp med en planskildhet.

Vad?

Vi förlänger mötesspåret i Attarp och ersätter plankorsningen i centrala Attarp med en planskild korsning.

Varför?

Öka flexibiliteten och robustheten på banan.

Nuläge

Entreprenör har tilldelats till projektet. Produktion påbörjas vid årsskiftet 2023/2024.

Om projektet

Sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av de mest trafikerade enkelspåriga banorna i Sverige. Därför tar det lång tid för Öresundstågen att köra där. Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, i riktning mot Hässleholm, möjliggör vi att två tåg samtidigt kan invänta ett mötande tåg. Därmed kan tiden på sträckan kortas. Detta medför att vi kan möta framtidens transportbehov, upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet och ökad flexibilitet på sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad.

Plankorsningen på väg 2023 i centrala Attarp kommer att stängas och ersättas av en nyplanskild korsning direkt västerut från nuvarande läge. Det innebär att väg 2023 får ny sträckning under järnvägen utanför centrala Attarp. Stängningen av plankorsningen innebär att boende i Attarp kan ta sig fram säkrare över järnvägen, för alla trafikanter samt gående- och cyklister.

Vad händer nu?

Den fastställda järnvägsplanen av förlängningen av mötesspåret på Skånebanan i Attarp, samt för ombyggnad och indragning av väg 2023, vann laga kraft den tredje mars 2022. Järnvägsplanen innehåller förslag på förlängning av mötesspåret samt stängning av plankorsning och ombyggnad av sträckningen av väg 2023 förbi Attarp. Planen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar del av väg 2023.

I juni 2023 fick vi besked gällande vattendomen från Mark- och miljödomstolen, i vilken Trafikverket beviljas tillstånd att leda bort grundvatten från den plats där väg 2023 ska passera under järnvägen. Detta innebär att arbetet med tilldelning av entreprenör kan genomföras under hösten 2023, inför start av produktion under vintern 2023/2024.

Tidsplan

Tillståndsprocessen är för den vattenverksamhet som uppstår när vi planerar att permanent leda bort grundvatten, där väg 2023 ska passera under järnvägen. Tillstånd söks hos en av de fem mark- och miljödomstolarna. Efter genomfört samråd har inkomna synpunkter ställts samman och skickats tillsammans med samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Beslut inkom maj 2021. Oktober 2021 skickade vi en miljödomsansökan till Mark- och miljödomstolen. Handläggningstiden hos domstolen är vanligtvis mellan 6 och 12 månader.

Vi handlar upp en konsult våren 2022 som tillsammans med oss ska ta fram en bygghandling.

Upphandling av entreprenad.

 

Arbetet med att bygga ett mötesspår startar 2024 och planeras att vara öppet för trafik vintern 2024.  Efterarbeten kan förekomma under 2025.

Kontakt

Jonas Wellberg

Telefon: +46 10-124 18 94