Logga in
Logga in

Skåne Väg 1029, Sjöbo–Marielundsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1029 från Sjöbo till Marielundsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Sjöbo och Marielundsvägen.

Varför?

Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.

Nuläge

Byggstart under april 2024.

Om projektet

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1029 från Sjöbo till Marielundsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en 1,4 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 1029. Den kommer att ansluta till den gång- och cykelväg som redan finns i Sjöbo och sträcka sig fram till Marielundsvägen, som inte är lika trafikerad som väg 1029.

Vi bygger gång- och cykelvägen för att skapa ett säkrare alternativ för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Sjöbo och Tolånga. Det gör det även lättare att sedan ta sig vidare till närliggande orter som Vanstad, Egglestad, Lövestad, Asperöd, Skånes Tranås, Sankt Olof och Tomelilla.

Tidsplan

Under sommaren 2021 gjorde vi följande undersökningar på platsen för att kunna ta hänsyn till områdets värden och karaktär:

  • Inmätningar och inventering av diken och trummor
  • Naturvärdesinventering: Miljöspecialister undersökte landskapet, förekomsten av fridlysta djur och växter och invasiva arter. Inga trädgårdar eller bostadshus berördes av inventeringen.

2 Samråd oktober 2021

3 Beslut om betydande miljöpåverkan december 2021

4 Samrådshandling vägplan 2–22 maj 2022

5 Granskning november 2022

6 Fastställelseprövning våren–hösten 2023

7 Vägplan vann laga kraft 30 juni 2023

8 Förfrågningsunderlag för entreprenad juni–oktober 2023

9 Planerad byggstart april 2024

10 Beräknas bli klart september 2024

Kontakt

Sami Hatab

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 41