Logga in
Logga in

Skåne Väg 1029, Sjöbo–Marielundsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1029 från Sjöbo till Marielundsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Sjöbo och Marielundsvägen.

Varför?

Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister.

Nuläge

Samrådshandling vägplan.

Välkommen på samråd

Vi bjuder nu in till samråd för att berätta om projektet, om hur du påverkas och få veta vad du tycker. 

Samrådstid: 2–22 maj 2022 

Plats för handlingar: Samrådshandlingen för vägplanen se "Dokument för projektet" nedan. 

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 22 maj 2022. Ange diarienummer TRV 2021/105488. Du kan även lämna dina synpunkter digitalt i synpunktsformuläret nedan.

Har du frågor ? Kontakta gärna projektledaren Evelina Svensson, se hennes kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Om projektet

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1029 från Sjöbo till Marielundsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en 1,4 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 1029. Den kommer att ansluta till den gång- och cykelväg som redan finns i Sjöbo och sträcka sig fram till Marielundsvägen, som inte är lika trafikerad som väg 1029.

Vi bygger gång- och cykelvägen för att skapa ett säkrare alternativ för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Sjöbo och Tolånga. Det gör det även lättare att sedan ta sig vidare till närliggande orter som Vanstad, Egglestad, Lövestad, Asperöd, Skånes Tranås, Sankt Olof och Tomelilla.

Tidsplan

Under sommaren 2021 gjorde vi följande undersökningar på platsen för att kunna ta hänsyn till områdets värden och karaktär:

  • Inmätningar och inventering av diken och trummor
  • Naturvärdesinventering: Miljöspecialister undersökte landskapet, förekomsten av fridlysta djur och växter och invasiva arter. Inga trädgårdar eller bostadshus berördes av inventeringen.

2 Samråd oktober 2021

3 Beslut om betydande miljöpåverkan december 2021

4 Samrådshandling vägplan 2–22 maj 2022

5 Granskning hösten 2022

6 Fastställelseprövning våren 2023

7 Planerad byggstart 2024

Kontakt

Evelina Svensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 64 99