Logga in
Logga in

Skåne Väg 11, Anklam–Tomelilla, mötesfri väg

Vi planerar bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen mötessepareras genom att vi bygger omkörningsfält, en så kallad 2+1-väg.

Vad?

Ombyggnad av väg 11 mellan Anklam och Tomelilla, samt cykelväg mellan Ramsåsa och Svampakorset.

Varför?

Bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och för att underlätta att ta sig fram på ett klimatvänligt sätt.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar för att mötesseparera vägen och bygga en cykelväg för att binda samman Ramsåsa och Svampakorset. Syftet är att öka trafiksäkerheten och göra det lättare att ta sig fram på ett miljövänligt sätt. Vi höjer hastigheten till 100 km/h. Vi kommer även att anpassa busshållplatser (Anklam, Röddinge och Svampakorset) för en snabbare och smidigare kollektivtrafik.

I projektet vill vi

  • Värna om regional tillgänglighet.
  • Ta hänsyn till den lokala tillgängligheten för boende och näringsliv genom att optimera utformning av ett parallellt vägnät.
  • Öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i dess korsningar för alla trafikanter.
  • Inverka minimalt på natur- och kulturvärden och bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Planerad byggstart är 2024. 

Aktuellt

Just nu pågår en arkeologisk utredning längsmed väg 11, mellan Anklam och Tomelilla. Utredningen påbörjades den 2 maj och beräknas ta två till tre veckor.

Längs väg 11 finns sedan tidigare registrerade fornlämningar. Inför vägbygget undersöker man platsen för att se om det finns fornlämningar som kan komma att påverkas av bygget.

En arkeologisk utredning behövs för att undersöka om det finns fornlämningar och görs ofta i två steg. Steg 1 innebär att man sammanställer den kunskap man har från tidigare inventeringar och äldre undersökningar. Man gör också en inventering i fält för att lokalisera fornlämningarna.

Vid väg 11 gjordes en sådan utredning under 2019. Då kunde arkeologer peka ut så kallade utredningsobjekt och de ska nu utredas vidare. Det handlar om potentiella boplatslägen eller gravlägen.

I steg 2, som pågår nu, dras sökschakt med en grävmaskin. Eventuella lämningar som blottläggs när matjorden banas av bedöms av en arkeolog.

Frågor och svar

I samband med att vägen byggs ut ser vi över bullerpåverkan. Visar det sig att gällande riktvärden inte kan uppnås kommer drabbade fastighetsägare att erbjudas bullerdämpande åtgärder utifrån en teknisk och ekonomisk rimlighetsbedömning.

Cykelväg mellan Svampakorset och Ramsåsa är idag en del av planeringen. Vi kommer att undersöka möjligheterna att underlätta för cykling ytterligare en del av sträcken via de planerade parallellvägarna. Dock finns det idag inga planer på att anlägga cykelväg hela vägen mellan Tomelilla och Sjöbo.

Vid samrådet hösten 2020 fick vi in synpunkter om problem med viltolyckor på sträckan. Därför utreder vi nu behovet av faunastängsel och andra faunaåtgärder längs med hela sträckan.

Det finns idag inga beslut tagna angående de nya parallellvägarna. Vanligtvis görs dessa nya vägar till samfälligheter (gemensamma enskilda vägar) och får bidrag till snöröjning.

Busstationen i Ramsåsa planeras i nuläget att dras in och ersättas med en cykelväg in till Svampakorset, där kommer den nya superbusstationen att byggas för att underlätta resande med kollektivtrafik. 

Busstationen i Anklam kommer att finnas kvar. 

Tidsplan

1 Byggstart 2024

Kontakt

Katarina Wildt-Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 23