Logga in
Logga in

Skåne Väg 11, Anklam–Tomelilla, mötesfri väg

Vi planerar bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen mötessepareras genom att vi bygger omkörningsfält, en så kallad 2+1-väg.

Vad?

Ombyggnad av väg 11 mellan Anklam och Tomelilla, samt cykelväg mellan Ramsåsa och Svampakorset.

Varför?

Bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och för att underlätta att ta sig fram på ett klimatvänligt sätt.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Vi inväntar bedömning av arkeologisk undersökning från Länsstyrelsen.

Om projektet

Vi planerar för att mötesseparera vägen och bygga en cykelväg för att binda samman Ramsåsa och Svampakorset. Syftet är att öka trafiksäkerheten och göra det lättare att ta sig fram på ett miljövänligt sätt. Vi höjer hastigheten till 100 km/h. Vi kommer även att anpassa busshållplatser (Anklam, Röddinge och Svampakorset) för en snabbare och smidigare kollektivtrafik.

I projektet vill vi

  • Värna om regional tillgänglighet.
  • Ta hänsyn till den lokala tillgängligheten för boende och näringsliv genom att optimera utformning av ett parallellt vägnät.
  • Öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i dess korsningar för alla trafikanter.
  • Inverka minimalt på natur- och kulturvärden och bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Planerad byggstart är 2025.

Aktuellt

Under maj gjordes en arkeologisk utredning längs väg 11, mellan Anklam och Tomelilla. Då hittades spår av en 1700-talsgård. Nu inväntar vi bedömning av fynden från Länsstyrelsen.

En arkeologisk utredning behövs för att undersöka om det finns fornlämningar. Längs väg 11 är det känt sedan tidigare att det finns fornlämningar och inför vägbygget undersöker man platsen för att se om det finns fornlämningar som kan komma att påverkas av bygget.

Flera steg

En arkeologisk undersökning görs i flera steg. Vid väg 11 gjordes den första insatsen 2019 och i maj i år var det dags för nästa steg. På utvalda platser drogs sökschakt med en grävmaskin och där kunde arkeologerna sedan leta efter historiska fynd.

Fynd

Och fynd hittades. På en av platserna fann arkeologerna spår av en 1700-talsgård. Nu ska Länsstyrelsen bedöma om vi behöver gå vidare och utreda dessa i en fortsatt undersökning.

Vill du veta mer om hur den arkeologiska processen går till?
Läs mer i beskrivningen på Länsstyrelsens hemsida:
Vägledning – Från utredning till undersökning

Frågor och svar

I samband med att vägen byggs ut ser vi över bullerpåverkan. Visar det sig att gällande riktvärden inte kan uppnås kommer drabbade fastighetsägare att erbjudas bullerdämpande åtgärder utifrån en teknisk och ekonomisk rimlighetsbedömning.

Cykelväg mellan Svampakorset och Ramsåsa är idag en del av planeringen. Vi kommer att undersöka möjligheterna att underlätta för cykling ytterligare en del av sträcken via de planerade parallellvägarna. Dock finns det idag inga planer på att anlägga cykelväg hela vägen mellan Tomelilla och Sjöbo.

Ja, faunastaket kommer sättas upp utmed med hela sträckan.

Det finns idag inga beslut tagna angående de nya parallellvägarna. Vanligtvis görs dessa nya vägar till samfälligheter (gemensamma enskilda vägar) och får bidrag till snöröjning.

Busstationen i Ramsåsa planeras i nuläget att dras in och ersättas med en cykelväg in till Svampakorset, där kommer den nya superbusstationen att byggas för att underlätta resande med kollektivtrafik. 

Busstationen i Anklam kommer att finnas kvar. 

Tidsplan

1 Byggstart 2025

Kontakt

Katarina Wildt-Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 23