Logga in
Logga in

Skåne Väg 113, Stabbarp–Bosarp, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Eslövs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 113, mellan Stabbarp och Bosarp. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 113 mellan Stabbarp och Bosarp.

Varför?

För att förbättra säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Vi vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg längs väg 113 mellan Stabbarp och Bosarp. Gång- och cykelvägen bidrar även till att stråket Stabbarp–Bosarp blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Eslövs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Mars–april 2021

Vi bjöd in till samrådsmöte där man kunde välja att delta via telefon eller på fysiskt möte, 21 och 24 mars. Samrådshandlingen finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Sen höst/vinter 2022

4 Byggstart Hösten 2024

5 Klart 2025

Kontakt

Emanuel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 25