Logga in
Logga in

Skåne Väg 19, Bjärlöv–Broby, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 19 mellan Bjärlöv och Broby eftersom vägen är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg. Vägen är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Österlen.

Vad?

Ombyggnation till mötesfri väg.

Varför?

Vägen är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg.

Nuläge

Byggstarten är framflyttad till 2024.

Om projektet

Väg 19 mellan Kristianstad och Broby ingår i det utpekade huvudvägnätet för långväga godstransporter, som betjänar de skånska färjehamnarna. Vägen har dessutom en viktig funktion för samhällena längs vägen, inte minst som pendlingsväg till arbetsplatser och annan trafikalstrande verksamhet.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, förbättra framkomligheten på den 16 kilometer länga sträckan samt att minska störningarna för boende utmed vägen. 

Aktuellt

Byggstart framflyttad

Vägplanen är fastställd och vi hade tidigare planerat för byggstart våren 2022.

Nu är byggstarten framflyttad till 2024 på grund av nuvarande marknadssituation.

Tidsplan

1 Planerad byggstart 2024

Fördjupning

Här kan du läsa om projektet.

Vägutredning samt tillhörande godkända miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för delen Bjärlöv–Broby finns under rubriken "Dokument".

Med hjälp av planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas, planläggningsbeskrivningen finns publicerad under rubriken "Korta fakta" längre ner på sidan.

Trafikverket valde lokaliseringsalternativ för vägkorridor 2013-11-29 och beslutade sig därmed för hur man ska arbeta vidare med vägplanen. Ställningstagandet med tillhörande bilagor finns under rubriken "Dokument". Bilaga 5 består av en översiktskarta som visar den vägkorridor inom vilken den nya vägen kommer att detaljprojekteras.

  • Ny väg planeras från cirkulationsplatsen, väg 19/118, i Bjärlöv och längs med befintlig väg till strax söder om järnvägsviadukten.
  • Därefter går vägen i ny sträckning längs den nedlagda järnvägen till strax söder om Hanaskog där den passerar järnväg i plan.
  • Mellan Hanaskog och Knislinge rustas befintlig väg upp till föreslagen målstandard.
  • Norr om Knislinge förbättras vägen i befintlig sträckning upp till Broby.

Genom Hanaskog och Knislinge görs avsteg från målstandarden. Dels för att finansiering saknas och dels för att konsekvenserna av hastigheten 100 km/h inte är rimlig i tätorterna. Åtgärderna i tätorerna kommer att utredas. Det fortsatta arbetet får utvisa mer exakt var mitträcket ska avslutas, vilka tätorts- och korsningsåtgärder som ska göras.

En naturvärdesinventering genomfördes under sommaren 2014. Naturvärdesinventeringen finns att läsa under "Dokument". En detaljerad Naturvärdesinventering för Natura 2000-området Matsalycke genomfördes under 2015 och denna finns också att läsa under "Dokument".

Sträckan Bjärlöv–Broby anses vara ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område. Statens Historiska Muséer arbetar med flera arkeologiska utredningar på sträckan, på uppdrag av Trafikverket.

Informationsfilmer från Arkeologerna

Väg 19 norr om Kristianstad är del av ett kommunikationsstråk med gamla anor. Hösten 2021 genomfördes arkeologiska undersökningar med anledning av att vägen skall byggas om. I två korta filmer berättar vi om torpet Ekelund söder om Hanaskog och om ett par närliggande platser med så kallad fossil åkermark, marker som tidigare odlats men som numera ligger övergivna.

Om ett par månader planerar vi att påbörja den sista undersökningen inom projektet. Då skall spåren efter en kvarn invid Almaån, norr om Hanaskog, undersökas närmare.

Kontakt

Håkan Bertilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 83