Logga in
Logga in

Skåne Väg 19, Härlöv–Karpalund, 2+1 väg

Vi planerar att bygga om riksväg 19 till en mötesfri väg med mittseparering och 2+1 körfält. Vi planerar också för en gång- och cykelväg mellan Härlöv och Karpalund.

Vad?

Riksväg 19 ska byggas om till en mötesfri väg med mittseparering, 2+1 körfält med skyltad hastighet 100 km/h, samt gång- och cykelväg mellan Härlöv och Karpalund.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för samtliga trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en lokaliseringsstudie.

Om projektet

Riksväg 19 är en viktig nordsydlig förbindelse mellan Ystad och Broby som är utpekad som funktionellt prioriterad väg. Det regionalt prioriterade vägnätet ska vara attraktivt och fungera som förstaval för vägtrafiken för både person- och godstrafik.

I dag är vägen är smal i förhållande till trafikbelastningen och relativt olycksdrabbad. Det saknas separata gång- och cykelvägar vilket innebär en förhöjd trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. Avsaknaden av mitträcke innebär dessutom att konsekvenserna av en olycka kan bli stora.

Vi planerar därför att mötesseparera vägen på sträckan mellan Härlöv och Karpalund och bygga en cykelväg i syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vi kommer även anpassa busshållplatserna för en snabbare och attraktivare kollektivtrafik.

Tidsplan

1 Lokaliseringsstudie september 2023–hösten 2024

2 Samråd lokaliseringsstudien (samrådshandling) planerad maj 2024

Kontakt

Katarina Wildt-Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 23