Logga in
Logga in

Skåne Väg 21, Klippan–Hyllstofta, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om sträckan mellan Klippan och Hyllstofta till en mötesfri 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vad?

Mötesseparering med mitträcke och omkörningssträckor samt viltstängsel längs hela sträckan.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Väg 21 binder samman Skånes nordvästra och nordöstra delar, och leder även vidare mot Blekinge. Vägen är utpekad som en funktionellt prioriterad väg för såväl godstransporter som dagliga och långväga personresor med bil. Idag är sträckan relativt högt trafikerad, saknar mitträcke och har begränsade omkörningsmöjligheter med köbildning och ökad olycksrisk som följd.

Vi planerar att bygga om vägen mellan Klippan och Hyllstofta till en 2+1 väg med omkörningssträckor och skyltad hastighet på 100 km/h. Arbetet innebär att vi breddar vägen i den mån som krävs för att kunna få plats med mitträcken och omkörningssträckor. I samband med detta kommer sidoområden och diken göras säkrare, samtidigt som vi också ser över viltåtgärder, anslutningar och korsningar. 

Tidsplan

1 Samråd Vinter 2024–2025

2 Byggstart Preliminärt 2028

3 Klart Preliminärt 2030

Kontakt

Erik Prejer

Projektledare

Telefon: +46 10-123 18 06