Logga in
Logga in

Skåne Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg

Vi planerar att bygga om väg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra till en mötesfri väg med mitträcke. Det gör vi för att det är en mycket trafikerad sträcka, och vägstandarden behöver förbättras.

Vad?

Vi bygger om väg 23 till en 2+1-väg med mittseparering.

Varför?

Det är en trafikerad sträcka, och vägstandarden behöver förbättras på den. 

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Väg 23 är en riksväg som går mellan Fogdarp (väster om Hörby) till Linköping. Sträckan mellan Tjörnarp och Sandåkra är en del av en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för regionala transporter och ingår i landtransportnätet för långväga godstransporter. Projektet är en del av ett större arbete där Trafikverket ska göra hela väg 23 mellan Hässleholm och Växjö mötesfri med mitträcke. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten.

Så påverkas du under byggtiden

Bygget kommer att pågå i två år, och vi kommer att sänka hastigheten till 50 eller 70 km/tim förbi arbetsplatsen i etapper. Under vissa perioder kommer vi att leda om trafiken, dels via Tjörnarps samhälle och dels via Sösdala. Vi planerar även att stänga av vägen helt under två veckor när vi skjuter in broar och byter vägtrummor. Du som bor längs vägen kommer alltid att kunna ta dig till din fastighet, men ibland kan du behöva köra en ganska lång omväg till ditt hus.

Tryggare för trafikanter och för dig som bor längs vägen

För trafikanter på väg 23 planerar vi att främja trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten genom att:

 • bygga om vägen till 2+1-väg med mitträcke för att förhindra olyckor
 • bygga viltstängsel och viltpassager för att minska antalet viltolyckor
 • öka hastigheten till 100 km/tim, eftersom vi höjer säkerhetsstandarden på vägen.

För att göra sträckan tryggare och mer framkomlig för gående och cyklister planerar vi att

 • bygga en gång- och cykelbro strax norr om norra infarten till Tjörnarp
 • bygga en bro över väg 23 vid Tjörnarp för bilister, gående och cyklister
 • bygga en gång- och cykelförbindelse mellan Sösdala och Norra mellby.
  Den etapp vi planerar för nu kopplar samman väg 1905 mot Sösdala och väg 2000 mot Norra Mellby via en passage under väg 23. Gång- och cykelvägen ska gå parallellt med väg 23, ca 200 meter utmed södra sidan, och ca 500 meter utmed norra sidan.
  För att bygga gång- och cykelväg på resten av sträckan Sösdala–Norra Mellby krävs det kommunal medfinansiering, och det saknas i nuläget.

För att få en säkrare och mindre bullrig miljö för dig som bor längs vägen planerar vi att

 • minska antalet utfarter för att öka trafiksäkerheten för närboende
 • bygga parallellvägar som gör du slipper åka upp på väg 23 för att ta dig till andra punkter i närområdet
 • bygga en bro över väg 23 vid Tjörnarp för bilister, gående och cyklister
 • bygga bullerskydd för att öka skyddsnivån för boendemiljön nära vägen. 

Projektet främjar regional utveckling

Väg 23 och sträckan Tjörnarp–Sandåkra har en viktig funktion utifrån ett större geografiskt perspektiv, eftersom den binder samman Sydvästra Skåne och Småland. Det är därför viktigt att vi höjer standarden på vägen och minskar restiden, för en fortsatt regional utveckling.

Tidsplan

I maj 2021 bjöd vi in till samråd, och det var möjligt att boka in ett enskilt telefonsamtal med oss i projektet. Vi tog emot synpunkter fram till 30 maj via telefonmötena, brev eller e-post.

2 Samråd och marknadsdialog våren 2022

3 Granskning hösten 2024

4 Byggstart tidigast 2026

5 Klart tidigast 2029

Översiktskarta

Kartan beskriver placeringen av de planerade åtgärderna:

 • Viltpassage vid Sandåkra.
 • Gång- och cykeltunnel mellan Sösdala och Norra Mellby.
 • Gång- och cykelväg mellan Norra Mellby och den nya gång- och cykeltunneln.
 • Ny påfart i norrgående riktning vid trafikplats Sösdala.
 • Mitträcke och höjd hastighetsbegränsning till 100 km/tim mellan Tjörnarp och Sandåkra.
 • Viltpassage mellan Sösdala och Tjörnarp.
 • Ny vägbro för gående och cyklister norr om Tjörnarp.
 • Ny gångtunnel vid skolan i centrala Tjörnarp. Åtgärden kräver kommunal medfinansiering.
 • Ny vägbro för fordon, gående och cyklister vid Tjörnarp.

Ladda ner kartan som pdf (pdf, 848 kB)

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på några vanliga frågor om projektet.

Vi behöver avgränsa sträckan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Därutöver behöver vi arbeta i lagom stora etapper utifrån ett trafikpåverkande perspektiv under byggskede.

Vi utreder flera alternativ för förbättrad framkomlighet i Nordöstra Skåne. Det pågår en utredning för att leda om befintlig riksväg 23 via Hörby till E22. 

Du är varmt välkommen att påverka hur vi ska bygga genom samråd som Trafikverkets representanter bjuder in till via brev, webbsidan och annonser. 

Det är viktigt att alla som lever och bor i området eller påverkas på annat sätt av Trafikverkets byggprojekt får chansen att vara med och påverka. Ju tidigare vi får in dina synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag.

Vi prioriterar våra åtgärder utifrån samhällsnytta samt behov i förhållande till kostnad och effekt. En gång- och cykelväg längs hela väg 23 innebär väldigt stora kostnader, och vi skulle behöva göra stora intrång i marken eftersom det finns ett bebyggt område nära vägen. En gång- och cykelväg längs väg 23 är också olämplig med tanke på vägens hastighet som även kommer att höjas till 100 km/tim efter ombyggnad.

Det här projektet är avgränsat till sträckan Tjörnarp–Sandåkra. En gång- och cykelväg mellan Höör och Tjörnarp ligger därför utanför projektet. Vi kommer dock att titta på en lösning för gång- och cykelväg mellan Höör och Tjörnarp när vi fortsätter att utreda för ombyggnad av väg 13 öster om Höör.

Brolösningen innebär en omväg för vissa. Vägbron kommer att formas som en halvcirkel och ger därför en lite längre färdsträcka. En planskild passage av det här slaget innebär nästan alltid en längre sträcka än att gå rakt över. Utformningen av korsningen är dock det trafiksäkraste alternativet för att passera vägen, dessutom minskar den väntetiden i rusningstrafik på morgnar och eftermiddagar. Vi har även valt den här utformningen utifrån förutsättningar på plats och för att den ger minimalt intrång i fastigheter.

Kontakt

Camilla Rasmusson

Telefon: +46 10-123 35 13

Karin Andersson

Telefon: +46 10-123 29 45