Logga in
Logga in

Skåne Ystad hamn och farled, ökad kapacitet och säkerhet

Ystad hamn är en av Sveriges största hamnar för färjetrafik och godstransporter till både Polen och Bornholm. För att möta upp de växande behoven planeras nu hamnprojekt som ökar både hamnens kapacitet och säkerhet.

Vad?

Trafikverket är med och genomför kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder

Varför?

Ystad hamn är en av Sveriges största hamnar för färjetrafik och godstransporter. För att möta de växande behoven ökas nu både hamnens kapacitet och säkerhet.

Nuläge

Arbetet med muddring av Ystad hamn startar hösten 2022.

Om projektet

Ystads strategiska position har länge haft en viktig roll för både transportindustrin, färjetrafiken och näringslivet. Verksamheten kännetecknas av att den är en färjehamn för person-, järnvägs- och lastbilstrafik. För att möta upp mot växande behov har ett omfattande hamnprojekt med muddring och byggnation av nya kajer inletts.

I samband med detta genomförs även kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder. I maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029 där farleden till Ystads hamn (237) föreslås också få bättre kapacitet och säkerhet.

Arbetet som görs nu kommer att säkerställa säker och effektiv manövrering av fartyg samt öka den maritima kapaciteten i Ystad hamn. 

Hamnprojektet

Allt tyder på att fartygen blir större och att de får större kapacitet. Hamnen har i dagsläget en god kapacitet, men det garanterade djupet på 7,2 meter räcker inte till för kommande generationers fartyg. För att kunna möta behovet från transportindustrin måste hamnen kunna erbjuda rederierna kajplatser på upp till 250-meters längd samt ett större djup.

Ystad hamn planerar därför för ett omfattande projekt med bland annat nya kajer samt muddring av totalt cirka 850 000 kubikmeter inom hamnområdet. Hamnen har erhållit miljödom för dessa åtgärder och projektet har inletts. Åtgärderna möter efterfrågan på energieffektiva och miljöanpassade större transporter.  

Kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder i farled


I samband med hamnprojektet genomförs en kompletterande kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärd i farled 237, utanför hamnen. Åtgärden innehåller både studier och fysiskt arbete. I praktiken innebär projektet muddring av cirka 71 400 kubikmeter på en yta av cirka 72 200 kvadratmeter.

Projektet innefattar framtagande av MKB, miljökonsekvensbeskrivning, för vattenverksamhet, driva projektet till miljödom samt planera för kommande ny farledsutmärkning. MKB:n ska beskriva miljökonsekvenser och förslag till skyddsåtgärder för både muddring och dumpning.

Investeringarna i farleden möjliggör längre, bredare och miljövänligare fartyg att lägga till vid de två nya färjelägen som ska byggas. Arbetet som görs nu kommer att säkerställa säker och effektiv manövrering av fartyg samt öka den maritima kapaciteten i Ystad hamn. 

De nyttor som uppstår genom muddringen av farleden uppkommer utifrån att större fartyg, per transporterat ton gods, är mer kostnadseffektiva att nyttja jämfört med mindre. De är även mer bränsleeffektiva per transporterat ton gods, vilket gör att utsläppen totalt sett minskar när samma mängd gods transporteras av färre, men större färjor jämfört med många mindre.

Vem gör vad?

Trafikverket, Sjöfartsverket, Ystad Hamn och Ystad kommun samarbetar i projektet, men har olika ansvar.

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), finns möjlighet att via Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ansöka om medfinansiering för studier och byggande av transportinfrastruktur. I december 2019 beslutade EU Kommissionen för att bevilja CEF-finansiering till “YES –  Ystad upgrading Efficiency and Safety of port logistic” projektet.

Bidraget från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa, CEF, möjliggör ombyggnaden av Ystad Hamn i syfte att öka hamnens kapacitet.

Bidraget som är på totalt 1.2 miljoner euro fördelas mellan hamnen och dess ägare Ystad kommun, samt Trafikverket och Sjöfartsverket. Av totalsumman går större delen till Trafikverket och Sjöfartsverket för delfinansiering av kommande muddring i farleden.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för den strategiska planeringen i projektet och för samtliga fyra trafikslag väg, järnväg, sjö – och luftfart, vilket bland annat innebär att åtgärder i farleder och slussar ingår i Nationell plan för transportsystemet.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är infrastrukturhållande och förvaltande myndighet för sjöfartsinfrastrukturen och ansvarar därmed för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur, det vill säga statliga farleder och slussar. Muddringen kommer att genomföras av Sjöfartsverket enligt ett avtal med Trafikverket.

Ystad hamn och Ystad kommun

Ystad Hamn och Ystad kommun investerar bland annat i uppgradering av ISPS området. I projektet innebär det säkerhetsstyrningssystem med kameror och grindar samt ett nytt IT-system som inkluderar den operativa verksamheten. En mindre uppgradering av utrustning i ett av färjelägena ingår också i aktiviteten. Aktiviteterna kommer framförallt att leda till ökad effektivitet samt kontroll vid lastning och lossning i hamnen.

Tidsplan

Muddringen av Ystad hamn beräknas dra igång under hösten 2022.

Arbetet med muddring av Ystad hamn planeras vara klar i i december 2022.

Kontakt

Sorin Sima

Telefon: +46 10-123 33 77