Logga in
Logga in

Södermanland Östra infarten Nyköping, kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande

Tillsammans med Nyköpings kommun planerar vi att bygga om Östra infarten till Nyköping för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi ska bygga om Östra infarten, vid trafikplats Påljungshage, i Nyköping.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen är inskickad för fastställelse, preliminärt besked under våren 2023.

Om projektet

Östra infarten till Nyköping (Lennings väg) är en av tre viktiga infartsleder till Nyköpings tätort från E4:an, samtidigt som den kopplar an till flera mindre statliga vägar. De anslutande vägarna till och från E4:an vid trafikplats Påljungshage har stor betydelse både för lokala och regionala resor.

Nyköping växer och flera exploateringar planeras i anslutning till Östra infarten vilket kommer att påverka trafiksituationen. Norr om E4:an finns handelsområdet Påljungshage och söder om E4:an finns handelsområdet Gustavsberg. Båda genererar stora trafikflöden.

Utöver detta behöver Östra infarten fungera som en robust infart då Nyköpings resecentrum byggs och möjligheten att nå centrum via Brunnsgatan stängs av i upp till 2 år.

Planerade åtgärder

  • Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig.
  • Vi bygger om vägen till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage.
  • Vi bygger om avfarten vid trafikplats 134 till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. Vi bygger också en gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg).

Så kan du påverka

I samband med att en vägplan tas fram har berörda möjlighet att påverka samt komma med information och synpunkter under flera tillfällen, vid samråd av samrådsunderlaget,
samrådshandling och när granskningshandlingen ställs ut för granskning. Alla synpunkter som kommer in sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande.

Det går att lämna synpunkter på flera sätt; i brev, i e-post eller här på vår webbsida. Du är alltid välkommen att höra av dig! Våra kontaktuppgifter finner du längs ner på denna sida.

Tidsplan

Åtgärdsvalsstudien syftade till att skapa underlag för prioritering och val av åtgärder för effektiva lokala och regionala resor och transporter i och kring östra infartsområdet i Nyköping.

Utöver detta skulle studien inventera infrastrukturens möjligheter att bidra till förbättrad tillgänglighet i området, utifrån nuvarande och framtida behov. Studien utgör stöd till regionalt och kommunalt arbete med utveckling av Östra infarten och dess omgivning.

Trafikverket kontrakt med en konsult som ska ta fram en vägplan enligt Trafikverkets planläggningsprocess som huvudsakligen styrs av väglagen och miljöbalken. Arbetet inleddes med att samla in information om det aktuella området.

3 Fältundersökningar 2020

4 Samrådsfas november-december 2021

Granskningshandlingen planeras att hållas tillgänglig för allmänhetens granskning under sommaren 2022.

6 Detaljprojektering vår-höst 2023

7 Byggstart vår 2024

8 Bygget klart 2025

Kontakt

Anton Thidé

Telefon: +46 10-123 87 51


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anton Thidé
Kommunikatör
Johan Källs