Logga in
Logga in

Södermanland Väg 53, infart Eskilstuna

Vi planerar för att bygga om infarten till Eskilstuna på väg 53 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad?

Vi planerar för att bygga om väg 53, infart Eskilstuna, med en delvis ny vägsträckning, en ny cirkulationsplats (rondell) samt en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Två av de tre arkeologiska undersökningarna är genomförda och klara, ytterligare undersökningar av ett objekt kommer genomföras i maj-juni. Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Riksväg 53 går från Oxelösund via Nyköping och Malmköping till Eskilstuna. Väg 53 fungerar både som infartsled och lokalt trafikstråk i Eskilstuna.

Sträckan söder om Eskilstuna är kuperad och smal med flera utfarter. Sidoområdet är farligt med branta slänter och bristfällig körfältsindelning. Flera bostadshus ligger nära vägen och störs av buller. Cyklister och gående delar på körbaneutrymmet med biltrafikanterna.

Vägplan

Vi har tagit fram en vägplan och planerar för att bygga om för att öka trafiksäkerheten, förbättra för oskyddade trafikanter och förbättra närmiljön för boende i området. Vägplanen omfattar delsträckan mellan Stenkvistarondellen och infarten till Viptorp. 

I arbetet med vägplanen har vi fastställt det vägområde som krävs och säkerställer den mark som behöver tas i anspråk. Vi har genomfört samråd med kommun, myndigheter och enskilda fastighetsägare som särskilt berörs för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt.

Vägplanen vann laga kraft i början av juli 2023.

Tidsplan

Ett öppet hus för allmänheten genomfördes i Församlingshemmet vid Stenkvista kyrka. Vi har även haft tidiga samråd med länsstyrelsen i Södermanland, Eskilstuna kommun och Sörmlandstrafiken.

Öppet hus för allmänheten genomfördes på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. 

Vi bjöd in närboende och särskilt berörda parter.

 

Nu har vi tagit fram nya handlingar för granskning. Välkommen att lämna synpunkter under angiven period.

5 Fastställelse av vägplan sommaren 2022–våren 2023

6 Arkeologisk undersökningar november 2023–sommar 2024

7 Byggstart preliminärt våren 2025

Kontakt

Christoffer Klingstål

Projektstöd

Telefon: +46 10-124 27 05