Logga in
Logga in

Södermanland Väg 53, infart Eskilstuna

Trafikverket planerar för att bygga om infarten till Eskilstuna på väg 53 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad?

Vi planerar för att bygga om väg 53, infart Eskilstuna, med en delvis ny vägsträckning, en ny cirkulationsplats (rondell) samt en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Allmänhetens granskning av vägplanen pågick 11 februari till 16 mars. Arbetet med vägplanen fortskrider.

Om projektet

Riksväg 53 går från Oxelösund via Nyköping och Malmköping till Eskilstuna. Väg 53 fungerar både som infartsled och lokalt trafikstråk i Eskilstuna.

Sträckan söder om Eskilstuna är kuperad och smal med flera utfarter. Sidoområdet är farligt med branta slänter och bristfällig körfältsindelning. Flera bostadshus ligger nära vägen och störs av buller. Cyklister och gående delar på körbaneutrymmet med biltrafikanterna.

Vägplan

Vi tar fram en vägplan och planerar för att bygga om för att öka trafiksäkerheten, förbättra för oskyddade trafikanter och förbättra närmiljön för boende i området. Vägplanen omfattar delsträckan mellan Stenkvistarondellen och infarten till Viptorp. 

I arbetet med vägplanen fastställer vi det vägområde som krävs och säkerställer den mark som behöver tas i anspråk. Vi genomför samråd med kommun, myndigheter och enskilda fastighetsägare som särskilt berörs för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt.

Tidsplan

Ett öppet hus för allmänheten genomfördes i Församlingshemmet vid Stenkvista kyrka. Vi har även haft tidiga samråd med länsstyrelsen i Södermanland, Eskilstuna kommun och Sörmlandstrafiken.

Öppet hus för allmänheten genomfördes på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. 

Vi bjöd in närboende och särskilt berörda parter.

 

Nu har vi tagit fram nya handlingar för granskning. Välkommen att lämna synpunkter under angiven period.

1 Framtagande av vägplan 2018–2022

6 Byggstart 2024

Dokumentbibliotek

Här hittar du allmänna handlingar som rör vägplanen och projektet.

Kontakt

Camilla Karlsson

Telefon: +46 10-123 28 18