Logga in
Logga in

Södermanland Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Dunker och Björndammen till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

Vad?

Ombyggnad till 2+1 väg, en del av vägen i nysträckning samt att vi sätter upp viltstängsel, bygger faunapassager och nya busshållsplatser.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på sträckan.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi planerar för byggstart 2024.

Om projektet

Väg 55 mellan Dunker och Björndammen har brister i trafiksäkerheten. Vägen är smal med dåliga siktförhållanden och ett sidoområde med djupa diken, branta slänter och fasta hinder i säkerhetszonen. Sträckan har idag en hastighet på 80 km/h förutom vid Björndammen, där den är sänkt till 70 km/h.

Trafikanternas körsträcka blir kortare

Den aktuella sträckan är 4,5 km, av dessa kommer 3,2 km gå i en nysträckning och 1,3 km är ombyggnad av befintlig väg. Genom nysträckningen blir vägen 1,1 km kortare än i dag. Vi breddar vägen till 13 meter och skapar omkörningsmöjligheter på minst 30 % av sträckan.

Vägen får högre hastighet

Ny hastighet blir 100 km/tim. Undantag är förbi Björndammen där vägbredden blir 9 meter med en hastighet på 80 km/tim.

Säkrare miljö för djur och människor

Vi gör säkrare anslutningar och korsningar längs vägen, sätter upp viltstängsel och bygger faunapassager. Vi bygger nya busshållplatser och nya ersättnings- och parallellvägar anläggs. 

Tidsplan

1 Förstudie 1999

2 Vägutredning med lokaliseringsalternativ 2002–2004

Projektet blev vilandes på grund av brist på finansiering.

4 Projektet återupptas 2013–2015

Skyddsvärd djurart gjorde att projektet återigen pausades.

Artskyddsutredning som visade att den skyddsvärda arten inte längre fanns i vägområdet.

Arbetet återupptogs med att färdigställa vägplanen.

8 Faställelse av vägplan 2022

Arbetar med förfrågningsunderlag till en Totalentreprenad.

10 Kontrakt tecknat med entreprenör 2022-2023

11 Entreprenadstart 2023–2024

Nyheter

Våra projekt på väg 55

Väg 55 mellan Norrköping och Uppsala kallas också för Mälardiagonalen. Det är ett viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd.

Kontakt

Rabi Baravdish

Telefon: +46 10-123 42 85