Logga in
Logga in

Södermanland Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg

Vi bygger om väg 55 mellan Dunker och Björndammen till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

Vad?

Ombyggnad till 2+1 väg, en del av vägen i nysträckning samt att vi sätter upp viltstängsel, bygger faunapassager och nya busshållsplatser.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på sträckan.

Nuläge

22 april börjar vi göra sprängningsarbeten vid väg 55 mellan Dunker och Björndammen. När vi spränger stoppar vi trafiken som mest 10 minuter.

Om projektet

Välkommen till informationsmöte om väg 55 Dunker-Björndammen
Datum: 21 maj 2024
Tid: Klockan 17.00-19.00
Plats: Församlingshemmet i Dunker
Vi kommer att berätta om vad som händer i projektet. Vi vill också gärna höra dina synpunkter och frågor.

Väg 55 mellan Dunker och Björndammen har brister i trafiksäkerheten. Vägen är smal med dåliga siktförhållanden och ett sidoområde med djupa diken, branta slänter och fasta hinder i säkerhetszonen. Sträckan har idag en hastighet på 80 km/h förutom vid Björndammen, där den är sänkt till 70 km/h.

Trafikanternas körsträcka blir kortare

Den aktuella sträckan är 4,5 km, av dessa kommer 3,2 km gå i en nysträckning och 1,3 km är ombyggnad av befintlig väg. Genom nysträckningen blir vägen 1,1 km kortare än i dag. Vi breddar vägen till 13 meter och skapar omkörningsmöjligheter på minst 30 % av sträckan.

Vägen får högre hastighet

Ny hastighet blir 100 km/tim. Undantag är förbi Björndammen där vägbredden blir 9 meter med en hastighet på 80 km/tim.

Säkrare miljö för djur och människor

Vi gör säkrare anslutningar och korsningar längs vägen, sätter upp viltstängsel och bygger faunapassager. Vi bygger nya busshållplatser och nya ersättnings- och parallellvägar anläggs.

Vi stoppar trafiken för att spränga

22 april börjar vi med sprängarbeten nära nuvarande väg 55 mellan Dunker och Björndammen. Av säkerhetskäl stoppar vi då trafiken under som mest 10 minuter per tillfälle. Det kan ske från klockan 08 till klockan 15, och från klockan 18 till skymningen.

Sprängning även i skogen

Sprängning pågår också i den nya vägens sträckning genom skogen. Det är viktigt att du som rör dig i området är uppmärksam på skyltar och signaler.

Nyheter

Tidsplan

1 Förstudie 1999

2 Vägutredning med lokaliseringsalternativ 2002–2004

Projektet blev vilandes på grund av brist på finansiering.

4 Projektet återupptas 2013–2015

Skyddsvärd djurart gjorde att projektet återigen pausades.

Artskyddsutredning som visade att den skyddsvärda arten inte längre fanns i vägområdet.

Arbetet återupptogs med att färdigställa vägplanen.

8 Faställelse av vägplan 2022

Arbetar med förfrågningsunderlag till en Totalentreprenad.

10 Kontrakt tecknat med entreprenör 2022-2023

11 Entreprenadstart Februari 2024

12 Vägen öppnar för trafik 2026

Kartan beskriver den nya sträckningen för väg 55 mellan Dunker och Björndammen. Sträckan blir 4,5 km lång, av dessa kommer 3,2 km att gå i en nysträckning och 1,3 km är ombyggnad av befintlig väg. Sträckan blir 1,1 km kortare än i dag.

Se karta över vägens sträckning i större format (öppnas i nytt fönster, pdf, 2,7 MB)

Våra projekt på väg 55

Väg 55 mellan Norrköping och Uppsala kallas också för Mälardiagonalen. Det är ett viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd.

Kontakt

Rabi Baravdish

Telefon: +46 10-123 42 85