Logga in
Logga in

Södermanland Väg 56, Katrineholm-Alberga, mötesfri väg

Katrineholm-Alberga är en av flera sträckor på väg 56 som vi bygger om till mötesseparerad 2+1 väg med mitträcke. Åtgärden ska öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Vi bygger om befintlig vägsträcka utom vid Äs, där vi bygger en förbifart runt samhället. Vi bygger även en enklare gång- och cykelväg mellan Katrineholm-Bie.

Varför?

Öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi bygger vägen sedan 9 maj 2022. Kontrakt signerat med Entreprenör, Sacyr Hellstens HB.

Om projektet

Vi bygger 33 kilometer mötesfri väg mellan Katrineholm och Alberga. Hastigheten kommer sedan att bli 100 km/tim på större delen av sträckan.

Våra delsträckor

Just nu breddar vi vägen och asfalterar. Vi bygger som mest i närheten av Katrineholm där vi har börjat med asfaltering.  

Vi har även byggt en passage under vägen för gående och cyklister. Där pågår fortfarande en del markarbeten.

I närheten av Karsudden ersätter vi gammal belysning med ny. Vi dränerar också och lägger  ner nya kablar. 

Trafikpåverkan: hastigheten sänks.

Vi drar om ledningar inom vägområdet och lägger i nya vägtrummor samt förbättrar de som redan finns. Två milstenar som fanns inom det nya vägområdet har flyttats.

Ingen trafikpåverkan.

Vi förstärker marken där vi borrar ner cementpelare som stöd till den nya vägen. Stora stenblock krossas och kommer sedan att användas som fyllning när vägen byggs upp. Entreprenören gör förberedande borrning för att kunna spränga senare under sommaren.

Ingen trafikpåverkan.

Vi förbereder för att bredda vägen, flytta kablar och krossa sten och berg.

Trafikpåverkan: hastigheten sänks där arbeten pågår och trafiksignaler finns längs sträckan. 

Bakgrund

Dagens vägstandard bedöms utgöra en begränsning för den framtida utvecklingen i regionen. Trafiksäkerheten är låg och det finns få omkörningssträckor med bra sikt. Även korsningar och anslutningar har dålig sikt. Det är 53 procent fler olyckor med personskador än vad som är genomsnittet för den aktuella vägtypen.

Boendemiljön i Äs

Vägen passerar genom samhället Äs med låg trafiksäkerhet och påverkan på boendemiljön som följd. På delar av sträckan saknas det också säkra möjligheter att gå eller cykla. När vi bygger en förbifart runt samhället istället förbättras boendemiljön.

En presentation av projektet finns också att läsa i dokumentbiblioteket under fliken informationsmaterial.

Dokumentbibliotek

Åtgärder i riskfyllda korsningar

  • Separata vänstersvängfält, innebär att trafikanten kan vänta i ett eget fält för att kunna svänga vänster på ett säkert sätt.
  • Förskjuten fyrvägskorsning där vägarna är förskjutna i sidled för att minska olycksrisken.
  • Stängda in-/utfarter ökar trafiksäkerheten, då det blir färre korsningspunkter och de nya utformas säkrare
  • Planskilda korsningar, innebär att trafiken korsar varandra i olika plan genom broar eller tunnlar och därför inte möts

Ny gång- och cykelväg

Mellan Katrineholm och Bie bygger vi en enklare separat gång- och cykelväg, en så kallad sommarcykelväg. Gång- och cykelvägar i kombination med säkra passager gör att även cyklister och fotgängare säkrare kan trafikera och korsa vägen.

Tidsplan

 

 

 

Gäller för Äs och vid Rastplats Aspen.

Avverkningarbetena längs sträckan är i stort sett klara, men det återstår att forsla bort timmer och ris från platsen.

4 Upphandling entreprenör Vinter 2022

5 Arkeologiska undersökningar Våren 2022

6 Byggstart Maj 2022

7 Färdigställande Katrineholm – Bie December 2024

8 Färdigställande Bie – Alberga December 2025

Nyheter

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.

Kontakt

Camilla Karlsson

Telefon: +46 10-123 28 18