Logga in
Logga in

Södermanland Väg 56, Katrineholm-Alberga, mötesfri väg

Katrineholm-Alberga är en av flera sträckor på väg 56 som vi bygger om till mötesseparerad 2+1 väg med mitträcke. Åtgärden ska öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

33 km mötesfri 2+1 väg med mitträcke. Vi bygger om befintlig vägsträcka utom vid Äs, där vi bygger en förbifart runt samhället. Vi bygger även en enklare gång- och cykelväg.

Varför?

Öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Kontrakt signerat med Entreprenör, Sacyr Hellstens HB. Byggstart 9 maj 2022.

Om projektet

Att ta bort mötande trafik är ett av de allra mest effektiva sätten att undvika allvarliga olyckor. Mitträcken räddar cirka 65 liv varje år. På sidan av vägen sätter vi upp räcken där det behövs och rensar från träd och stora stenar. Det minskar skaderisken om man råkar köra av vägen. Sidoräcken räddar cirka 18 liv per år. Vi sätter även upp viltstängsel söder om Hjälmaren, med vissa öppningar där viltet kan passera.

När vi har byggt klart mellan Katrineholm och Alberga kommer hastigheten bli 100 km/timmen på majoriteten av sträckan.

En presentation av projektet finns också att läsa i dokumentbiblioteket under fliken informationsmaterial.

Dokumentbibliotek

Åtgärder i riskfyllda korsningar

  • Separata vänstersvängfält, innebär att trafikanten kan vänta i ett eget fält för att kunna svänga vänster på ett säkert sätt.
  • Förskjuten fyrvägskorsning där vägarna är förskjutna i sidled för att minska olycksrisken.
  • Stängda in-/utfarter ökar trafiksäkerheten, då det blir färre korsningspunkter och de nya utformas säkrare
  • Planskilda korsningar, innebär att trafiken korsar varandra i olika plan genom broar eller tunnlar och därför inte möts

Ny gång- och cykelväg

Mellan Katrineholm och Bie bygger vi en enklare separat gång- och cykelväg, en så kallad sommarcykelväg. Gång- och cykelvägar i kombination med säkra passager gör att även cyklister och fotgängare säkert kan trafikera och korsa vägen. Det ska vara säkert i trafiken även om du inte sitter i en bil.

Bakgrund

Dagens vägstandard bedöms utgöra en begränsning för den framtida utvecklingen i regionen. Trafiksäkerheten är låg och det finns få omkörningssträckor med bra sikt. Även korsningar och anslutningar har dålig sikt. Det är 53 procent fler olyckor med personskador än vad som är genomsnittet för den aktuella vägtypen.

Boendemiljön i Äs

Vägen passerar genom samhället Äs med låg trafiksäkerhet och påverkan på boendemiljön som följd. På delar av sträckan saknas det också säkra möjligheter att gå eller cykla. När vi bygger en förbifart runt samhället istället förbättras boendemiljön.

Tidsplan

 

 

 

Gäller för Äs och vid Rastplats Aspen.

Avverkningarbetena längs sträckan är i stort sett klara, men det återstår att forsla bort timmer och ris från platsen.

4 Upphandling entreprenör Vinter 2022

5 Arkeologiska undersökningar Våren 2022

6 Byggstart Maj 2022

7 Färdigställande Katrineholm – Bie December 2024

8 Färdigställande Bie – Alberga December 2025

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.

Kontakt

Camilla Karlsson

Telefon: +46 10-123 28 18


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Camilla Karlsson
Kommunikatör
Johan Källs