Logga in
Logga in

Södermanland Väg 900. 56 och 939, Hällbybrunn–Kvicksund, gång- och cykelväg

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal samt en mellan norra Tumbo och Kvicksund. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg på sträckorna Hällbybrunn–Gröndal och Kvicksund–Tumbo. Desstutom en cirkulationplats vid trafikplats Gröndal

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen för Hällbybrunn–Gröndal har vunnit laga kraft och framtagande av bygghandlingen pågår. Vägplanen för Tumbo-Kvicksund är nu ute på granskning.

Granskning av vägplan

Väg 939 Tumbo—Kvicksund, gång- och cykelväg, Eskilstuna

Vi planerar för en gång- och cykelväg mellan norra Tumbo och Kvicksund. Sträckan är cirka 1,6 km lång och kommer att ge möjlighet för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt färdas längs vägen.

Planen ställs ut på nytt då nedanstående text angående krav på specifik miljöbedömning saknades i den tidigare kungörelsen och granskningen. Planen är oförändrad och redan inlämnade synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta handläggningen av vägplanen.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Planen omfattar även arbete i vatten som berör Markavvattningsföretaget (D:074) Österby, Husby, Bergtorp m fl., 1920, då diket vid Tumboborg berörs av en ny trumma som förläggs under väg 939.

Granskningstid: 27 november 2023–8 januari 2024

Plats för handlingar: Planen med miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig för granskning på/hos

  • Här på webben under Dokument
  • Trafikverket, Kungsgatan 71, Eskilstuna
  • Eskilstuna kommun, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha inkommit senast 8 januari 2024 till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2019/130047.

Mer information: Magnus Persson, projektledare, eller Eva-Lotta Fjellgren, Trafikverket Region Öst. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Vi vill öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och bidra till minskad miljöpåverkan genom att ge möjlighet till ökad cykelpendling. Därför ska vi bygga en gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal längs väg 900, samt mellan Norra Tumbo och Kvicksund längs väg 939 i Eskilstuna kommun. Cykelvägen öppnar också upp för cykelturism genom ett kulturhistoriskt område.

I samband med att vi bygger sträckan mellan Hällbybrunn och Gröndal ska vi även bygga om en cirkulationsplats vid trafikplats Gröndal och dra om avfarten från E20 ner till nya cirkulationsplatsen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Den nya gång- och cykelvägen anpassar vi efter de nya förutsättningarna i trafikplatsen.

Två delsträckor med varsin vägplan

Vi har delat upp bygget i två sträckor som hanteras i två olika vägplaner:

  • Gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och trafikplats Gröndal samt korsningsåtgärder i trafikplats Gröndal.
  • Gång- och cykelväg mellan Norra Tumbo och Kvicksund.

Utgrävningar på sträckan Tumbo–Kvicksund

Sträckan mellan Tumbo och Kvicksund går genom ett område som är mycket rikt på fornlämningar. Arkeologiska förundersökningar planeras till oktober 2023 och slutundersökningar planeras till våren 2024, innan vi bygger gång- och cykelvägen under 2024-2025.

Under våren 2021 höll vi samråd, och länsstyrelsen ansåg då att ingreppen på den kulturhistoriska marken var för stora. Därefter har vi gjort om och förfinat vägplanen. Gång- och cykelvägen kommer att vara placerad i samma linje som tidigare, men blir något smalare genom den känsligaste delen av sträckan.

Tidsplan Hällbybrunn–Gröndal

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

4 Vägplanen vunnit laga kraft November 2022

5 Byggstart Planeras till januari/februari 2024

6 Klart Planeras till sommaren 2025

Tidsplan Tumbo–Kvicksund

Samrådsunderlag finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Hösten 2022

4 Vägplanen fastställd Beräknas till februari 2024

5 Byggstart Planeras till hösten 2024

6 Klart Planeras till hösten 2025

Kontakt

Magnus Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 38

Eva-Lotta Fjellgren

Telefon: +46 10-125 99 31