Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, den gamla Skurubron

När vi byggt klart den nya bron kommer vi att renovera och bygga om den nuvarande Skurubron, som består av två broar. Den södra bron blir en lokalväg och den norra bron blir en gång- och cykelväg.

Vad?

Den gamla Skurubrons två broar byggs om till en väg för lokal trafik, samt en gång- och cykelväg som blir helt seprarerad från motortrafik.

Varför?

Bättre framkomlighet och säkerhet för gående, cyklister och lokal trafik i närområdet. Med en ny och en lokal bro minskar även sårbarheten i området.

Nuläge

Gamla bron renoveras i etapper. Först renoveras södra brodelen som är stängd för trafik. Arbetet pågår sedan augusti 2023. Biltrafik, gående och cyklister hänvisas till norra bron.

Kostnad

300 miljoner svenska kronor (enligt 2016 prisnivå)

Om projektet

Den gamla Skurubron består egentligen av två broar som stod klara 1915 och 1956.  Antalet invånare och trafiken har ökat betydligt sedan dess. När den nya Skurubron är klar kommer därför den gamla Skurubron att renoveras, byggas om i etapper och få även en ny roll: 

  • Södra bron blir en lokal väg för trafik i närområdet. Den får ett körfält i varje riktning och ansluter till trafikplatser och vägar i Skuru och Björknäs. Den kommer att vara avgiftsfri.

  • Norra bron blir en separat gång- och cykelväg som ansluter till gång- och cykelvägar i Björknäs och Skuru. Gående och cyklister delar på bron genom var sin vägbana.

Händer i närtid

Länken tar dig till den nya Skurubrons webbsida där vi under "Händer i närtid" även rapporterar om aktuella arbeten och trafikpåverkan på och kring den gamla Skurubron.

 

Fakta om projektet

Här kan du läsa om planerna för gamla Skurubron.

Den gamla Skurubron består av två broar - den södra och den norra bron. Vi börjar med att renovera och bygga om den södra bron för lokal trafik. Den stängdes för trafik den 1 juni 2023 för förberedelser och byggarbetet startade i augusti 2023.

När den södra bron är klar kommer vi att bygga om och renovera den norra bron - som blir en separat och rymlig gång- och cykelväg när de när klar.

Under arbetstiden kommer vi därför att leda om trafiken i två etapper:

  • I första etappen - när vi bygger om södra bron - blir det dubbelriktad lokal trafik i västlig och östlig riktning på norra bron. På norra bron finns även en tillfällig gång- och cykelväg. 
  • Andra etappens omledningar är under planering. 

Den blivande gång- och cykelbron (norra bron) kommer vara helt separerad från motortrafik. Därför kör mopeder och mopedbilar på den lokala vägen.

Gång- och cykelbro inreds med cykelställ och bänkar så att du kan stanna till, sitta ner och njuta av utsikten. Bänkarna och vägmarkeringar kommer också göra gränsen tydlig för vad som är gångbana och vad som är cykelbana på bron.

För att skapa en säker och trygg miljö på bron bygger vi ett högt räcke på båda sidor av gång- och cykelbron. Räcket utformas så att du lätt kan se igenom det när du tittar ut över Skurusundet.  

Gång- och cykelbron ansluter till gång- och cykelvägarna i Skuru respektive Björknäs. 

Läs mer om utformningen i denna nyhet: Så blir den nya gång- och cykelbron

 

Den lokala bron (södra bron) blir avgiftsfri och får ett körfält i vardera riktningen.

Hastigheten på lokalbron är 40 km/h sedan den 14 juli 2023.  

Lokal trafik ansluter den Gamla Skurubron via lokalgator i Skuru och Björknäs.

Bron blir en del av Värmdövägen. 

 

 

 

Skurubron är den enda fasta förbindelsen från Värmdö och östra Nacka till Stockholm. Den befintliga bron består av två broar som blev klara 1915 respektive 1957. Men broarna i Skurusundet har en lång historia som började för snart 200 år sedan.

1830 - Flottbro 

Skurusundet första bro var en flottbro som byggdes omkring 1830 vid gamla färjestället. Roddbåtar och segelbåtar med fällbar mast kunde passera bron fritt genom ett särskilt broavsnitt. För högre fartyg fanns en öppningsbar del. För att passera över bron fick man betala en broavgift. 

1915 - Första högbron

I april 1914 påbörjades en 284 meter lång valvbro med en 72 meter lång båge, 32 meter över farleden. Det var då fråga om Nordeuropas största betongbro och en av dåtidens Europas djärvaste betongkonstruktioner. Arkitekt och konstruktör var Lars Israel Wahlman. Bron invigdes den 18 oktober 1915 av kung Gustaf V. Den är den första av dagens två befintliga Skurubroar.

Se SVT:s arkivfilm när kung Gustav V ingvigde bron 1915 

1957 - Andra högbron

Andra delen av dagens Skurubro är en dubblering av första högbron. Den stod färdig 1957 efter fyra års byggtid. Det är en bågbro byggd i betong.

Från 60-talet till nutid

En ny bro har diskuterats sedan utbyggnaden av väg 222 på 1960-talet. Under de senaste 50 åren har trafiken ökat så mycket att bron att varje dygn passerar omkring 62 000 fordon (2017) bron och vid rusningstrafik förekommer det långa köer. Vägavsnittet är också olycksdrabbat med många tillbud som orsakar stillastående trafik. 

Den gamla Skurubron består av två broar som är över 100 år (södra bron) respektive drygt 65 år (norra bron). Därför kommer vi att ta hänsyn till brons kulturella värden när vi renoverar och bygger om den. 

Brons främsta kulturvärden är de stora formerna. Det innebär huvuddragen i konstruktionen med valven, pelarna och den välvda brobanan, samt betongens ljusa kulör. Därför renoveras broarnas valvbågar så att utseendet består.

Eftersom bron har breddats under åren innebär ombyggnaden främst att hela överbyggnaden rivs och ersätts med en ny. Därför kommer brosektionerna bli lite smalare än idag, enligt ursprunget. 

 

Våren 2022 togs beslutet att dagens bro får namnet "Gamla Skurubron" och den nya bron får namnet "Skurubron". Läs mer om namngivningen av broarna i denna webbnyhet: Skurubroarna har fått sina namn  

De nya namnen - Skurubron och Gamla Skuruborn började gälla när den nya bron öppnade för trafik i juli 2023. Först då behövde exempelvis räddningsfordon kunna skilja broarna åt vid en eventuell utryckning. 

Dessförinnan hade, i och med beslut om namnen, den befintliga bron och den nya bron samma namn. Så för att skilja dem åt exempelvis här på webben, i upphandlingar och leveranser benämnde vi dem "den nya Skurubron" och "den gamla Skurubron". Vi behåller dessa arbetsnamn på webbsidan tills att projekten är klara.     

Tidslinje

Här kan du läsa om hur det började och vart vi är på väg.

Skurubron är den enda fasta förbindelsen från Värmdö och östra Nacka till Stockholm.

Den befintliga bron består av två broar som blev klara 1915 respektive 1957. Men broarna i Skurusundet har en lång historia som började för snart 200 år sedan.

  • Skurusundet första bro var en flottbro som byggdes omkring 1830 vid gamla färjestället. 
  • 1914 påbörjades en 284 meter lång valvbro. Det var då Nordeuropas största betongbro och invigdes 1915 av kung Gustaf V. 
  • Andra delen av den befintliga Skurubron är en dubblering av den tidigare bron. Den stod färdig 1957 efter fyra års byggtid. Det är en bågbro byggd i betong.
  • En ny bro har diskuterats sedan utbyggnaden av väg 222 på 1960-talet.
  • De senaste 50 åren har trafiken ökat så mycket att bron inte har kapacitet för ett jämnt och säkert trafikflöde. 

Läs mer om broarnas historia under Fakta om projektet

 

Upphandling av byggentreprenör för projekt Väg 222, renovering och ombyggnad av gamla Skurubron.

Gamla bron är den del i projektet nya Skurubron. Läs mer på nya Skurubrons webbsida om upphandlingar för dig i branschen:
Länk till sida om upphandlingar för nya Skurubron. 

 

 

Gamla bron - som består av två broar - renoveras och byggs om.

Först byggs södra bron om till lokalväg - med start hösten 2023.
När den södra bron är klar byggs norra bron om till gång- och cykelväg.

Du kan läsa mer om vad som planeras under Fakta om projektet.

Nyheter

Dokument

Här hittar du dokument med mer information om Skurubroarna.

Den nya Skurubron

Kontakt

Kundservice