Logga in
Logga in

Stockholm Arlandabanan, Skavstaby–Arlanda

Resandet till och från Arlanda har ökat. Det har lett till att sträckan mellan Stockholm och Uppsala är hårt belastad. Även de delar av sträckan som är fyrspårig har nästan nått kapacitetstaket i rusningstid.

Vad?

Trafikverket har utrett möjlig placering av två nya järnvägsspår mellan Skavstaby och Arlanda.

Varför?

För att kunna utöka tågkapaciteten.

Nuläge

Järnvägsplan, skede Samrådshandling val av lokalisering.

Om projektet

Samtidigt väntas behovet av tågtrafik mellan Stockholm och Uppsala öka ytterligare. Trafikverket har utrett en utbyggnad av ytterligare två järnvägsspår för att studera hur både pendel- och regionaltåg som går via Arlanda kan bli fler.

År 2011 genomfördes en Åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen med berörda organisationer för att kunna identifiera behov av åtgärder på sträckan mellan Stockholm och Uppsala, där denna delsträcka i järnvägsnätet pekades ut som en av åtgärderna.

En av etapperna på hela sträckan

För att utveckla kollektivtrafiken mellan Stockholm och Uppsala studeras möjligheten att bygga bort flaskhalsar på angiven bandel. Projektet har inneburit att utreda en komplettering av det befintliga dubbelspåret till fyra spår på sträckan mellan Skavstaby (norr om Upplands-Väsby) och Arlanda nedre (förgreningspunkten i järnvägen strax innan Arlanda C och Arlanda södra). Detta kan ses som en etapp av en utbyggnad med två spår på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala via Arlanda.

Syfte med projektet

Trafikverket har utrett om det befintliga dubbelspåret kan kompletteras med ytterligare två spår på sträckan mellan Skavstaby och Arlanda, i Upplands Väsby respektive Sigtuna kommun i Stockholms län. Det framgår av samrådsunderlaget från samrådet som hölls i augusti och september 2015 och finns att läsa under Dokument

Dokument Arlandabanan

Tidslinje

Framtagning av underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

LÄnsstyrelsen fattar beslut om betydande miljöpåverkan.

Samråd om samrådshandling och val av lokalisering.

Dokumenten för samrådet levererades.

Val av Arlandabanans sträckning (korridor).

Kontakt

Sofia Lindblad

Telefon: +46 10-123 13 38