Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm – maj 2022

Så här långt har vi kommit med våra arbeten i maj 2022. Det här är en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet - från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i olika faser och just nu är vi i byggfasen. Cirka 90 procent av tunnlarna är utsprängda och cirka 79 procent av det arbetet med att bygga våra sex trafikplatser är klart.

Vi arbetar med många olika slags arbeten i tunnlarna som är utsprängda. Det är omfattande arbeten där vi bland annat klär in tunneln med ett tätskikt, gör arbeten med mark och kanalisation för att kunna anlägga vägarna. De arbetena har kommit en bra bit på väg i de södra och norra delarna.

Vi lägger också ledningar för vatten och avlopp, monterar väggar och utför många olika betongarbeten. Vi gör även förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som vi ska installera i ett senare skede.

Efter byggfasen, när vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna klart, kommer vi att börja nästa fas i projektet då vi ska installera all teknik. Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik. Det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Öppnar för trafik 2030

Den nya sträckningen av E4 är 21 kilometer lång, från Kungens Kurva till Häggvik. Totalt är tunnelsystemet cirka 5,5 mil långt eftersom vi bygger två separerade tunnelrör för nya E4 samt av- och påfarter i tunnlar till trafikplatserna, samt arbetstunnlar för att kunna komma ner och spränga ut berget. Vi bygger också sex nya trafikplatser som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet.

Anläggningen beräknas kunna öppna för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.

Karta över hur långt vi har kommit

På länken här under hittar du kartor som visar hur långt vi har kommit med våra sprängningsarbeten till och med vecka 20. Nästa uppdatering är vecka 23.

Kartor över hur långt vi har kommit med sprängningsarbetet, Trafikverket 

Kungens kurva

Nya vägar i Vårby backe och en ny trafikplats: Lindvreten Södra

Hösten 2020 rev vi den befintliga bron i trafikplats Lindvreten för att bygga en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. I Vårby backe löper arbetet med den nya trafikplatsen Lindvreten Södra på. Vi gjuter bland annat stödmurar för av- och påfartsramper för den nya cirkulationsplatsen. Senare i år kommer vi att fortsätta arbetet med bropelare för att kunna bygga broar och för cirkulationsplatsen. Beräknad byggtid är till 2023.

Kungens kurva

Vi började bygga i Kungens kurva i juli 2015 och själva byggarbetena ser i princip klara ut i Kungens kurva. Det du ser ovan mark är en bråkdel av E4 Förbifart Stockholm.

Just nu utför vi exempelvis målningsarbeten inne i anläggningen. Vi har också en stor fördel av att vi kan använda den nästan färdigbyggda tunneln för transporter av material in och ut ur tunnlarna.  

Byggarbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

I Bredäng har vi gjutit färdigt betongtunnlarna på sidorna av E4/E20. Nu fyller vi upp med jord och stenmassor runt dem. Vi fortsätter med vägarbeten från och till tunnlarna för på- och avfart för E4 Förbifart Stockholm till E20 mot Stockholm. På- och avfarterna mot E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggarbeten kommer att pågå till 2023.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik söderut respektive norrut.

Vid Skärholmsvägen bygger vi en mottagnings-, vatten- och avloppsstation. Där har vi gjutit bottenplattan och väggarna börjar ta form. Inom kort börjar vi arbeta med ledningsarbeten i stationen.

Vi arbetar vidare med inklädnad av tunneln med en membranduk som utgör tätskiktet som vi sedan sprutar in med betong. Samtidigt gör vi olika typer av betongarbeten, mark-, vatten- och avloppsarbeten, och kanalisation. Vi bygger och inreder utrymningsvägar var 100 meter i huvudtunnlarna. I januari asfalterade vi en påfartstunnel, och nyligen har vi asfalterat vidare på en cirka två kilometer lång sträcka av vägen i den ena huvudtunneln.

Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Just nu arbetar vi med gjutningar av väggarna för betongtunnlarna. Vi har även gjutit den första delen av valvet, eller taket. Arbetet med valvet görs i fem etapper.

Lovö/Ekerövägen

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. Breddningsarbetet pågår i princip på hela sträckan.

Mycket gjutningsarbeten

Gjutningsarbeten pågår i flera områden längs sträckan, bland annat för den nya Tappströmsbron. Några fundament är färdiga och vi arbetar med landfästet på Lovö. Vi har monterat färdigt bullerskyddsskärmarna längs vägen i entreprenad E1.

Inslagsvalvet till nya Lindö tunnel göts vecka 18 och nu fortsätter våra arbeten med tunnelröret.

Breddning av Drottningholmsbron

Vi arbetar med brolagren under Nockebybron och breddningsarbetena har startat på Drottningholmsbron. Vi har här sågat bort delar av betongen på bron för att kunna bygga ut den. Armeringsarbeten pågår för att gjuta en stödmur. Först breddar vi den södra sidan av bron, och sedan den norra.

Tunnlarna under Lovö

På Lovö spränger vi ut tunnlarna för E4 Förbifart Stockholm. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser på Lovö, Tillflykten och Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, och vägen ger förutsättningar för en tillgänglig region, för människor, tjänster och varor som kan ta nya och smidigare vägar.

Vi har nyligen startat arbeten med mark och kanalisation i tunnlarna under Lovö där vi hittills mest har sprängt ut berg. Arbetet med samtliga fyra vertikalschakt för luftutbytesstationer på norra Lovö har kommit igång, och även förberedelser inför kommande arbete med vertikalschakten på södra Lovö.

Tunnlarna i norra delarna

Den här delen av E4 Förbifart Stockholm går i tunnlar från Mälarens strand under Grimsta och Hässelby till Vinsta, där vi bygger två cirkulationsplatser med av- och påfarter till tunnlarna. Vidare går tunnlarna norrut under Kälvesta mot Hjulsta, där vägen kommer ut på en bro med avfarter mot lokalvägnätet och E18. Det är ett komplext projekt och en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar.

Tunnlarna mellan Vinsta och Hjulsta är färdigsprängda. Vi arbetar vidare med att spränga bergtunneln söderut under Grimsta ner mot Mälarens strand vid Lambarfjärden där vi har cirka 300 meter kvar att spränga ut i varje tunnelrör.

Arbeten med mark-, kanalisation-, vatten- och avlopp-, betong- och inklädnadsarbeten pågår för fullt och går framåt i god fart. Den första sträckan i ramptunneln för avfart mot Vinsta vid Skattegårdsvägen i de norra tunnlarna är nu asfalterad. I några passager har vi inte lika så stor bergtäckning och där behöver vi förstärka tunneln extra mycket. Det förstärkningsarbetet pågår.

Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av E4 Förbifart Stockholms tunnlar. Ovan jord kommer på- och avfartstunnlarna ut vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen. Där bygger vi två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen som vi håller på att bredda och bygga om.

I flera år har vi arbetat med omfattande ledningsomläggningar, ett arbete som vi börjar se slutet på. Den nya gång-­ och cykeltunneln under Bergslagsvägen är snart färdiggjuten. Vi arbetar vidare med de två gång-­ och cykelbroarna, och med vallen som den nya gång- och cykelvägen ska gå på. Vid Skattegårdsvägen bygger vi betongtunnlar till på- och avfartstunnlarna och nu är de snart färdiggjutna.

Hjulsta

Vi har byggt en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen i Hjulsta kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

För att ansluta bergtunnlarna till broarna har vi byggt betongtunnlar och vi återfyller med jord och grus för att återställa marken ovanpå betongtunnlarna. Inne i tunnlarna arbetar vi vidare med vatten- och avloppsarbeten och kanalisation.

Vi är klara med gjutningarna av den stora fläktstationen intill tunnlarna. På norra sidan av E18 utför vi vatten- och avloppsarbeten och arbetar med förstärkning av marken och fortsätter att arbeta med stödmurar och så kallade pålplattor för att kunna bygga vägen klar.

Hjulsta norra vid Hästa gård

Vi har byggt 400 meter långa betongtunnlar i norra delen av Hjulsta vid Hästa gård i anslutning till bergtunneln mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Akalla. Där börjar vägen och tunnlarna se klara ut och nyligen har vi asfalterat.

Akalla

E4 Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. I tunneln jobbar vi med markarbeten, betongarbeten, vatten- och avloppsarbeten. Arbete med membran och väggar pågår också.

Akalla trafikplats

Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen i en cirkulationsplats med ramper till och från E4 Förbifart Stockholm. Trafikplatsen börjar se färdig ut. Nästa fas börjar när vi ska installera teknik i tunnlarna.

Hansta hage

Vi anlägger Hansta Hage i Hansta naturreservat. Det är en kompensationsåtgärd för den mark som Trafikverket tagit i anspråk vid byggandet av E4 Förbifart Stockholm.

Vi fortsätter våra arbeten enligt tidplan med diket och landskapsparken. Se gärna filmen där Trafikverkets miljöspecialist Maria Stormark berättar mer om vad kompensationsåtgärder är och vad vi gör i Hansta Hage.

E4 Förbifart Stockholm – kompensationsåtgärder i naturen där vi bygger, Youtube

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Den nya bron för Norra Kolonnvägen är på plats och trafiken rullar. Nu när bron är öppnad kan vi komma igång med nästa steg - att bygga ihop trafikplats Häggvik och Akalla. Läs nyheten på länken här under.

Norra Kolonnvägen på ny bro

Beläggningsarbeten pågår på de nybyggda vägarna i Häggvik. Den nya bron som ska ansluta Norrortsleden med E4 söderut växer, och vi börjar bli klara med våra betonggjutningar för brobanan.