Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Dagvattenmagasin för E4:an byggs mellan Trafikplatserna Häggvik och Tureberg

Vi kommer att bygga ett dagvattenmagasin mellan Trafikplatserna Häggvik och Tureberg. Dagvattenmagasinet placeras mellan bebyggelsen på Ryavägen och E4 Uppsalavägen. Arbetet pågår under våren och sommaren.

Trafikverket bygger nytt dagvattenmagasin för att minimera risken för översvämning och fördröja avrinningen från E4:an. Vattnet från E4:an kommer passera genom magasinet innan det leds ut på befintligt dagvattennät och vidare för rening. Dagvattenmagasinet kommer att placeras i bullerskyddsvallen mellan bebyggelsen på Ryavägen och E4 Uppsalavägen. I samband med bygget av vattenmagasinet läggs även ny dagvattenledning i norrgående körriktning som ansluts till befintligt dagvattennät i motorvägens mittremsa. Detta arbete var planerat till sommaren 2022 men sköts fram till 2023.

Arbetet påbörjas i april 2023.

Arbetet kommer att synas och märkas

För att bygga dagvattenmagasinet och koppla samman det med befintliga dagvattenledningar, längs Ryavägen, kommer vi att hammarborra in under befintlig E4.

Buller och störningar

En del av bullerskyddsvallen och växtligheten kommer att behöva tas bort men allt arbete och alla transporter kommer ske via motorvägen. Ingen tung trafik kommer att behöva trafikera det kommunala vägnätet.

Under pågående arbete kan ljud och bullerstörningar förekomma. Arbetet beräknas pågå under våren och sommaren och sker i huvudsak dagtid och på vardagar, visst nattarbete kommer att förekomma på E4:an.

Trafiken på E4:an

Arbetet kommer att påverka trafiken på E4 i norrgående riktning under hela byggtiden. Södergående körfält påverkas periodvis.

Trafikplats Tureberg och avfarten till Norrortsleden vid trafikplats Häggvik påverkas inte.