Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm - maj 2023

Det här arbetar vi med just nu - så här långt har vi kommit. Här följer en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i olika faser. Vi är i byggfasen på väg in i installationsfasen.

Den nya sträckningen av E4:an är 21 kilometer lång från Kungens Kurva till Häggvik och 18 km av vägen går i tunnlar. Vi bygger sex nya trafikplatser för att ansluta till tunnlarna, och arbetet går framåt, vissa delar har vi öppnat och cirka 89 procent av det totala arbetet med trafikplatserna är klart.

Vi har sprängt ut 97,5 procent av totalt nästan 6 mil bergtunnel. Det blir så mycket eftersom vi bygger två separerade tunnlar för norr- och södergående trafik, av- och påfarter mot trafikplatserna och arbetstunnlar för att kunna bygga och spränga ut i berget. Totalt har vi sprängt ut cirka 6 900 000 kubikmeter berg, en massa som motsvarar ungefär 11,5 Globen.

I tunnlarna som är utsprängda arbetar vi med många olika slags arbeten. Det är omfattande arbeten där vi bland annat klär in tunneln med ett tätskikt, gör arbeten med mark och kanalisation för att kunna anlägga vägarna, lägger ledningar och rör för vatten och avlopp, monterar väggar och utför många olika betongarbeten. Vi gör även förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystemen.

Öppnar för trafik 2030

Efter byggfasen, när vi sprängt och byggt tunnlarna, börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer. Senare i år kommer vi att börja succesivt med att installationsarbeten i de norra delarna av projektet.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik. Det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.

Kungens Kurva

Trafikplats Lindvreten Södra och vägarna söderut i Vårby backe

I trafikplatsen är stödmurarna färdiggjutna och arbetet med den nya trafikplatsen fortlöper. Grundläggningsarbete för mittstöden till de nya broarna över E4:an pågår och i övrigt görs även VA- och markarbeten.

I Vårby backe har arbetet påbörjats för den nya E4/E20. Byggnadsarbetena i området beräknas klara under 2025.

Här ser vi brostöd och stödmur i nya Trafikplats Lindvreten södra.

Här pågår armeringsarbeten för en förlängning av stödmur vid Trafikplats Lindvreten södra

Här pågår gjutning av en förlängning av stödmuren vid Trafikplats Lindvreten södra.

Varför nya vägar i Vårby backe?

I Vårby backe bygger vi ut E4/E20 med fler körfält på nya vägar i södergående riktning. Vi bygger nya vägar för att förbättra trafikflödet när E4 Förbifart Stockholm öppnar. Under hela byggtiden är tre genomgående körfält öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet.

Byggarbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

I Sätra är betongtunnlarna som ansluter mot bergtunnlarna färdiga och återfyllda. Längs hela sträckan pågår breddningsarbeten av E4/E20 för de nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm.

Längs sträckan pågår bergsprängning, VA och kanalisationsarbeten. Inne i betongtunnlarna pågår arbete med släck- och dagvattenledningar.

På- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggnadsarbetena i området beräknas vara klara under 2024.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut. Tunnlarna i södra delen är nu inklädda med betongväggar och tät membranduk i taket vilken är sprutad med betong. I tunnlarna under Kungshatt fortsätter arbetena med inklädnad och vägbyggnad. VA-arbetena är färdiga på hela sträckan och endast mindre betongarbeten under Kungshatt kvarstår.

VA- och mottagningsstation

VA-och mottagningsstationen vid Skärholmsvägen är i princip färdigbyggda. Vi har nu byggt klart de konstruktiva delarna. Det som kvarstår är montering av utvändiga fasadelement vilka är en del av arkitektoniska gestaltningen av teknikbyggnaderna i E4 Förbifart Stockholm.

Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Den delen av tunneln som ansluter mot berget består av två betongtunnlar vilka nu är färdigställda. Just nu pågår återfyllningsarbeten och marken omkring tunnlarna kommer att vara återställd till hösten.

Bilden visar betongtunnlarna i Skärholmen där det nu pågår återfyllningsarbeten.

Lovö/Ekerövägen

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockebybron och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. Arbetet på sträckan mellan Lovö och Tappström pågår på flera platser. Vi har byggt färdigt och öppnat fyra körfält mellan Tappströmsbron och Lindö tunnel.

Nytt körfält för kollektivtrafik

Syftet med breddningen av Ekerövägen är att underlätta för kollektivtrafiken. Sträckan från Tappström till Edeby blir klar under 2023 som planerat.

Vägarbetena mellan Edeby och Nockebybron genom världsarvet Drottningholm bedöms bli färdiga 2024. För att påverka framkomligheten så lite som möjligt har vi flyttat fram breddningen av Nockebybron till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar.

Förbereder för asfaltering

I världsarvet Drottningholm måste vi arbeta extra försiktigt med stor hänsyn till omgivningen. Vi förbereder nu vägen inför bygget av den nya vägkroppen. Ledningar sänks och byts ut på sträckan och vi gör även förberedande arbeten vid infarten till Drottningholms slott. På vägens södra sida från Karusellplan färdigställer vi den nya permanenta gång- och cykelbanan.

Under sommaren planeras flera beläggningsarbeten längs Ekerövägen. Till att börja med gäller det bland annat sträckningar vid Kanton och slottsparken, där vi kommer att asfaltera vägbana och gång- och cykelväg.

Senare i sommar planerar vi även att asfaltera sträckan från Lindö till Edeby. Inget av dessa arbeten kommer att påverka framkomligheten på vägen.

Ekerövägen vid Slottsparken inför asfaltering.

Tappströmsbron

Arbetet med den nya Tappströmsbron går vidare. Bron blir öppningsbar med ett svängspann. Vi genomför just nu noggranna tester för att kontrollera att all teknik fungerar som den ska. När den nya bron öppnar för trafik kommer den nuvarande bron att rivas.

På norra sidan av Tappströmskanalen bygger vi en ny cirkulationsplats i anslutning till den nya bron. Där lägger vi kantsten för gång- och cykelbana och sätter upp refuger.

Tunnlarna under Lovö

I tunnlarna under Lovö jobbar vi mot genomslag, både mot norr och söder. Under hösten kommer vi därmed ha öppen tunnel hela vägen från Kungens Kurva till Hjulsta. Även om tunneln snart är utsprängd är det mycket arbete som kvarstår. I tunnlarna under Lovö jobbar vi även med mark- och VA arbeten, utformning av utrymningsvägar och en mängd andra betongarbeten

Tunnlarna under norra delen

I tunneln mellan Akalla och Hjulsta är vägbanan asfalterad och nu görs mindre arbeten för att förbereda tunnlarna för installation av tekniska system.

I tunneln mellan Akalla och Hjulsta är vägbanan nu asfalterad.

I tunnlarna under Vinsta pågår tunnelbyggets alla olika typer av arbeten med mark-, VA och betongarbeten. Några sträckor är klara för nästa fas och vi har börjat montera dörrar bland annat i utrymningsvägarna. Totalt ska vi montera över 2000 dörrar av olika slag i E4 Förbifart Stockholm.

Vi har börjat montera dörrar, bland annat i utrymningsvägarna.

Under Lambarfjärden spränger vi ut det sista berget. Under sommaren kommer tunnlarna från norr att möta tunnlarna från Lovö.

Vinsta

Sprängningsarbete inlett

Vi har inlett sprängningsarbetet i Johannelund. Sprängningsarbetet är ett förberedande arbete för att få ramperna i rätt nivå för att så småningom ansluta till huvudtunneln för E4 Förbifart Stockholm. Parallellt med sprängningsarbetet jobbar vi med att bygga betongtunnel och tråg till ramptunnlarna.

Gång- och cykelbroar öppna

Två nya gång- och cykelbroar har öppnat upp för trafik i Vinsta. Broarna är byggda ovanför Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen. Nu fortsätter arbetet med att göra klart gång- och cykelrampen som ansluter mot broarna och ytorna under gång- och cykelpassagen under den nya Bergslagsvägen. De nya broarna och den planskilda passagen förbättrar framkomligheten och säkerheten för cyklister och gångtrafikanter i Vinsta.

Vecka 19 öppnade nya broar för gång- och cykeltrafik. Broarna är byggda ovanför Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen.

Här sker arbete med att göra klart tätskikt och broisolering.

Den nya gång- och cykelbron ansluter mot Skattegårdsvägen/Siktgatan.

På vilplanen mellan broarna finns en välplacerad sittbänk som inbjuder till paus för trötta ben.

Hjulsta

Väg- och ledningsarbeten

Vi arbetar med väg- och ledningsarbeten utanför tunnelmynning och jobbar vidare med väg och ledningsarbeten i våra ramper. På norra sidan av E18 har vi monterar räcken, bullerskärmar och belysningsstolpar. Vi har börjat så gräs och planterat växter.

Trafikplatsen i Hjulsta kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Rampen som leder mot Barkarby är förberedd för asfaltering som sker i nästa vecka. På slänten kommer vi att så gräs.

Belysningsstolpar är monterade bredvid vägen och slänten är förberedd för växtlighet och planteringar.

Vägbelysning och bullerskärmar monterade på plats vid ramp 518 mot Uppsala.

Akalla

Vid den nybyggda Trafikplats Akalla har vår installations entreprenörer etablerat sig med bodar för kontor och personal. Installationsarbetet startade i april i år och kommer att pågå fram till öppnande 2030.

Vår installations entreprenörer etablerat sig med bodar för kontor och personal intill trafikplats Akalla.

 

Häggvik

I Trafikplats Häggvik går byggnadsarbetet mot sitt slut. Det omfattande beläggningsarbetet på befintlig E4 som var planerat för sommaren 2023 pausas och skjuts på framtiden. Arbetet kommer att utföras vid senare tillfälle i separat projekt.

I höjd med Töjnan, mellan Häggvik och Tureberg bygger vi ett dagvattenmagasin och lägger en ny dagvattenledning för att hantera avrinning och dagvatten från E4:an. Arbetet är i full gång och viss bullrande verksamhet kan förekomma.

Vi har tagit bort en del av bullerskyddsvallen för att göra grundläggningsarbeten till det nya dagvattenmagasinet.