Logga in
Logga in

Sommarens arbeten i E4 Förbifart Stockholm

På många ställen i projektet löper arbetet på som vanligt i sommar, men på vissa delar kommer det att vara lugnare och tystare. Här har vi samlat det som är på gång i sommar.

Det här händer i Kungens Kurva

Vid trafikplats Lindvreten Södra och vägarna söderut i Vårby backe

1.     I sommar arbetar vi vidare med den nya trafikplatsen Lindvreten södra och vägarna i Vårby backe. Vi arbetar bland annat med VA- och markarbeten och krossning av berg.

2.    Vi arbetar även med att reparera gång och cykelbron i Vårby backe efter en tidigare påkörning.

Under sensommaren/hösten kommer vi att genomföra två trafikomläggningar på sträckan.

Här gör vi markarbeten längs med E4/E20 vid Vårby backe

Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

3.     I sommar pågår det arbeten längs hela sträckan mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva. Vi arbetar med breddningsarbeten av E4/E20 för de nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Bland annat monterar vi en frånluftsstaion, gör VA- och väguppbyggnadsarbeten samt arbetar med dagvattendammar.

4.     Vid Smista allé och Häradsvägen kommer vi att arbeta med breddning av befintlig gång- och cykelväg.

Här arbetar vi med VA-arbeten längs med E4/E20 vid Segeltorp

Skärholmen/Sätra

5. Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut. Under sommaren fortsätter vi att arbeta i tunnlarna med bland annat inklädnad och vägbyggnad.

6. Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Den delen av tunneln som ansluter mot berget består av två betongtunnlar vilka nu är färdigställda. Under sommaren kommer vi arbeta med återfyllningsarbeten och arbeten med marken omkring betongtunnlarna.


Det här händer på Ekerövägen/Lovö

Under sommaren fortsätter arbetet med att bredda Ekerövägen. På vissa platser och under några veckor jobbar vi i något lägre takt än vanligt, medan vi på andra jobbar mer intensivt.

1.    Under veckorna 24–28 gör vi omfattande asfalteringsarbeten på nya Ekerövägen, mellan Lindö och Finnbo, en sträcka på drygt två kilometer. Arbetena sker främst under dagtid, men även kvälls- och nattarbete förekommer.

I slutet av sommaren öppnar vi den nya vägen på sträckan, inklusive Lindö tunnel.

2.    I början av sommaren asfalterade vi den ena halvan av sträckan mellan Edeby och Karusellplan. Under sommaren förbereder vi för asfaltering av den andra halvan av vägen.

3.    På Drottningholmsbron pågår arbete med kolfiberförstärkning av bron. Det arbetet fortgår under sommaren.

Flera av våra arbeten orsakar höga bullernivåer. Vi säkerställer tillsammans med våra entreprenörer att arbetena inte överstiger de tillåtna riktvärdena för buller genom regelbundna mätningar.

Asfaltering på Ekerövägen vid Kanton.

Tunnlarna under Lovö

4.    Bergarbetet på Lovö fortsätter som vanligt hela sommaren och vi driver bergtunnlar både åt norr och söder. Förutom bergdrivning arbetar vi även med mark och VA samt gjuter takfundament för skyltar, fläktar och bygger utrymmen för teknik och ventilation.

Arbetet i tunnlarna på Lovö pågår hela sommaren.


Det här händer i de norra delarna av E4 Förbifart Stockholm

Det här händer i Hässelby

1.    I tunnlarna under Vinsta arbetar vi med mark- och betongarbeten samt inklädnad av tunnlarna. Tunnelfronten står nu under Lambarfjärden, Mälaren där vi spränger ut bergtunnlarna mot mötet med bergtunnlarna under Lovö.

Arbetet i tunnlarna tar semesterledigt under sommaren.

Det här händer i Vinsta och Vällingby

2.    I sommar fortsätter vi med betongarbeten i Johannelund. Vi jobbar vidare med markarbeten längs med hela sträckan från norr till söder med gräsytor, planteringsytor och en del mindre kabelschakter med mera.

3.   Bergslagsvägen börjar trafikeras under sommaren, dock i ett provisoriskt skick. Vi planerar också att öppna upp Skattegårdsvägens anslutning mot Bergslagsvägen från Vällingbyhållet några veckor senare. Bergslagsvägen beräknas vara helt klar senare under hösten 2023.

Det här händer i Hjulsta

1.     I sommar fortsätter arbetet med väg- och ledningsarbeten utanför tunnelmynning och vi jobbar vidare med väg- och ledningsarbeten i våra ramper. Vi fortsätter även arbetet med att montera räcken, bullerskärmar och belysningsstolpar och med plantering av träd och buskar för att återställa växtligheten.


Det här händer i Akalla/Häggvik

Akalla tunneln

1.    I tunneln mellan Akalla och Hjulsta är arbetet mycket begränsat. Endast mindre arbeten kommer att göras under sommaren.

Akalla

2.    I Akalla har vi startat upp arbetet med installation av tekniska system och entreprenörerna för installationskontrakten är etablerade i den nya bodetableringen.

Häggvik

3.    Beläggningsarbeten påverkar trafiken nattetid i trafikplats Häggvik. Trafikverket asfalterar både nybyggda och befintliga delar av E4:an och på- och avfartsramper. Körfält i båda riktningarna påverkas och mindre omledningar kan förekomma.

4.    I höjd med Töjnan fortsätter arbetet med vattenmagasinet. Viss trafikpåverkan förekommer.