Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ny tidplan för broarna på Ekerövägen

Trafikverket har gjort en ny bedömning av tid och kostnad för breddningen av Ekerövägen. Anledningen är våra utmaningar med Tappströmsbron och Drottningholmsbron.

Arbetet med Tappströmsbron och Drottningholmsbron har efter hand visat sig ha större utmaningar än vi tidigare trott. Trafikverket arbetar intensivt för att förbättra framkomligheten eftersom vi är väl medvetna om att trafiksituation är ansträngd för många Ekeröbor. Vi tittar därför på andra trafiklösningar i dialog med våra samarbetspartners på Ekerö.

Omfattande tester av den nya Tappströmsbron visade under våren 2023 att tekniken inte fungerar enligt våra beställda krav. Vi arbetar för att åtgärda det, men det tar tid.

Även i arbetet med Drottningholmsbron finns utmaningar som tidigare varit okända. Bron behöver omfattande förstärkning, ett tidskrävande arbete som pågår just nu.

Projekt Ekerövägen har med anledning av det osäkra omvärldsläget, precis som övriga branschen och samhället, dessutom drabbats av resurs-, material- och leveransproblem samt ökade kostnader som ingen hade kunnat förutse.

Sammantaget gör detta att de två broarna kommer att färdigställas senare än planerat.

Påverkad framkomlighet

– Vi vill betona att situationen med broarna inte påverkar färdigställandet av övriga delar av Ekerövägen. Tappströmsbron och Drottningholmsbron är korta sträckor av hela Ekerövägen, men de kommer tyvärr fortsatt att utgöra trånga passager ett tag till, säger Daniel Burström, Trafikverkets biträdande sektionschef på sektion Lovö.

Arbetet på övriga delar går enligt vår tidplan. Framkomligheten kommer därmed successivt att förbättras i och med delöppnandet av sträckor, vilket kommer att vara positivt för trafikanterna.

Till hösten 2024 kommer de flesta vägarbeten att vara klara. 

– Vi beklagar verkligen att många befinner sig i en situation med långa köer och förseningar i rusningstrafiken, särskilt alla gymnasieungdomar och andra som måste pendla till skola och jobb, säger Daniel Burström.

När Ekerövägen har breddats med ytterligare ett kollektivtrafikkörfält på hela sträckan ökar vi framkomligheten och det blir lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.

Drottningholmsbron har försenats och planeras att färdigställas hösten 2026.

Noggranna analyser och utvärderingar

Under 2023 har vi gjort noggranna analyser och utvärderingar av arbetet med de två broarna och risker kopplade till detta, vilket har resulterat i en ny bedömning av tidplan och kostnad. Men det finns fortfarande osäkerheter inom de åtgärder som nu planeras som kan komma att påverka tid- och kostnadsprognoserna ytterligare, såväl positivt som negativt. Osäkerheter är normalt i projekt av Ekerövägens omfattning och komplexitet.

Bedömd tidsförlängning

Nya Tappströmsbron, nya cirkulationsplatsen och rivning av den befintliga bron, planeras kunna färdigställas under hösten 2024.

Drottningholmsbron planerar vi att färdigställa senast hösten 2026.

Ny bedömd kostnad

Utifrån nuvarande kunskapsläge är den uppskattade kostnadsökningen beräknad till 498 miljoner kronor för båda broarna, varav ca 350 miljoner för Drottningholmsbron och ca 150 miljoner för Tappströmsbron.

Totalkostnaden för hela Ekerövägen beräknas till 1,9 miljarder kronor, i stället för 1,4 miljarder kronor i aktuell budget (2023).

– Det är naturligtvis mycket bekymmersamt när projekt inte kan hålla budget. Det är bekymmersamt för såväl Trafikverket, samhället, våra samarbetspartners och branschen. Vi gör vad vi kan för att kostnadseffektivisera arbetet och undvika den här typen av utveckling, säger Daniel Burström.

Breddningen av Ekerövägen finansieras till största delen av trängselskatt, men har även delvis finansierats via Stockholms länsplan för regional transportinfrastruktur. Vi kommer att ha dialog med berörda parter om de nya förutsättningarna för att säkerställa projektets fortsatta finansiering.

Beslut om Nockebybron 

Nockebybron kommer att breddas först när E4 Förbifart Stockholm har öppnat för trafik 2030, för att påverka trafikens framkomlighet på Ekerövägen så lite som möjligt.

Möjligheten att införa en reversibel lösning på Nockebybron under E4 Förbifart Stockholms återstående byggtid har utretts. Beslut om detta väntas under hösten 2023.

 

Ekerövägen

  • Ekerövägen är en del av E4 Förbifart Stockholm och breddas från tre till fyra körfält för att göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm. Vägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser.
  • Den befintliga Tappströmsbron ska rivas och ersätts med en helt ny och bredare bro med fyra körfält.
  • Drottningholmsbron breddas med en meter på båda sidorna.
  • Under 2022 och 2023 öppnade det nya kollektivkörfältet mellan Tappström och Edeby.
  • Hösten 2024 blir det nya kollektivkörfältet klart längs hela Ekerövägen mellan Tappström och Nockebybron, med undantag för Drottningholmsbron.
  • 2030 öppnar E4 Förbifart Stockholm med nya anslutningar till fastlandet från Ekerö.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm