Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu river vi den gamla Tappströmsbron

Nyligen öppnades den nya Tappströmsbron för trafik. Nu börjar vi riva den gamla, ett arbete som beräknas pågå i flera månader.

Natten till den 14 december flyttade vi över trafiken från den gamla Tappströmsbron till den nya. Under vecka 2 påbörjar vi arbetet med att riva den gamla bron över kanalen.

Arbetet beräknas pågå i flera månader och kan komma att generera höga bullernivåer. Rivningsarbetet planeras i första hand att ske på dagtid under vardagar, men kan även förekomma på kvällar och helger.

Det första steget i rivningen är demontering av ståldäcket med gång- och cykelbanan, samt stålklaff, räcken och belysning. Nästa steg är att riva brons betongdelar. Det sistnämnda arbetet kan generera höga bullernivåer.

Kontroll av bullernivåer under byggtid

Vi arbetar tillsammans med vår entreprenör för att vidta bullerbegränsande åtgärder i den mån det är möjligt.

Buller uppstår vid de flesta byggarbeten och kan uppfattas olika beroende på var du befinner dig i relation till det aktuella arbetsmomentet. Vi utför kontinuerliga mätningar för att kontrollera bullernivåerna i samband med våra arbeten.

Möjlighet till tillfälligt boende

Du som känner att du är i behov av tillfällig vistelse när våra arbeten är som mest intensiva, eller om våra arbeten stör dig, kontakta Trafikverkets kundärendemottagning. Synpunkter och klagomål kan skickas till kundarende.förbifartstockholm@trafikverket.se.

Här finns vårt formulär för att anmäla störningar

Farleden avstängd under rivningsarbete

Rivningsarbetet påverkar båttrafiken i Tappströmskanalen. Under perioden december till mars är farleden därför helt avstängd för sjötrafik.

När rivningen av den gamla bron är klar fortsätter vi arbetet med att färdigställa den nya cirkulationsplatsen.

Samtliga körfält på nya Tappströmsbron och den nya cirkulationsplatsen planeras att öppna för trafik till hösten 2024.