Logga in
Logga in

Stockholm E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Vi har planerat att bredda E4/E20 från två till tre körfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal skulle få tre körfält.

Vad?

Motorvägsbroarna över Södertälje kanal och E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog behöver breddas från två till tre körfält i vardera riktning. Broarna behöver rustas.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje. Broarna får längre livslängd när de rustas upp.

Nuläge

Regeringen fattade i juni beslut om nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. Projektet är inte med i den och det innebär att arbetet med vägplanen avslutas.

Om projektet

Projektet har avvecklats

Projektet har inte finansiering i den nationella transportplanen för 2022–2033 och har därför avvecklats. Behoven av åtgärder på sträckan kvarstår och kommer att hanteras i kommande planer tillsammans med övriga brister i trafiksystemet.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort fån Trafikverkets webbplats den 17 juni 2024.

Projektet är inte med i den nationella planen 2022–2033 – vad händer nu?

Regeringen fattade i juni 2022 beslut om nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. I den finns inte projektet E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning med. Det innebär att projektet avslutas då finansiering saknas. Trafikverket har en fortsatt dialog med kommunen om hur vi ska säkra trafiksäkerheten och framkomligheten i Södertälje.

Tack alla som bidragit i arbetet med vägplanen

Det är nu klart att projektet behöver avslutas eftersom det saknas finansiering. Det innebär att arbetet med vägplanen avslutas. Vi vill tacka dig som har varit engagerad i vårt arbete exempelvis i samband med möten och samråd.

Att arbetet med vägplanen avslutas innebär att Trafikverket i dagsläget inte planerar att genomföra några kapacitetshöjande åtgärder och bullerskyddsåtgärder som vi har planerat för i projektet. Detta gäller fram tills det finns någon annan finansiering av delar av projektet.

Vi sparar all dokumentation från projektet och kan dra nytta av det som vi gjort när det blir tillfälle att arbeta vidare med delar av projektet.

Läs mer om den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

VR-film E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Vi har tidigare planerat för att bredda E4/E20 från två till tre körfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal skulle byggas ut från två till tre körfält. De skulle samtidigt rustas upp. 

Syftet med projekt har varit att förbättra framkomligheten på E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje.

Motorvägsbroarna är öppningsbara för att fartyg ska kunna passera på Södertälje kanal. De byggdes 1965 och projektet ska byta ut deras lyftspann mot nya, bredare lyftspann.

Nyheter

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan.

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Utöver de samråd som Trafikverket bjuder in till har du möjlighet att inkomma med synpunkter löpande under projektet.

Under perioden 30 oktober–23 november 2020 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan.

Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 14 februari–6 mars 2022 genomförde vi ett samråd om breddningen av Södertäljebron och av E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Projektet har inte finansiering i den nationella transportplanen för 2022–2033 och kommer därför att avvecklas. Behoven av åtgärder på sträckan kvarstår och kommer att hanteras i kommande planer tillsammans med övriga brister i trafiksystemet.

Att arbetet med vägplanen avslutas innebär att Trafikverket i dagsläget inte planerar att genomföra några kapacitetshöjande åtgärder och bullerskyddsåtgärder som vi har planerat för i projektet. Detta gäller fram tills det finns någon annan finansiering av delar av projektet.

Vi sparar all dokumentation från projektet och kan dra nytta av det som vi gjort när det blir tillfälle att arbeta vidare med delar av projektet.

Projekt i närheten

Projektet är avslutat och kommer att tas bort fån Trafikverkets webbplats den 17 juni 2024.

Kontakt

Lars Sandberg

Telefon: +46 10-123 88 74