Logga in
Logga in

Stockholm E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Vi ska bredda E4/E20 från två till tre körfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska byggas ut från två till tre körfält.

Vad?

Motorvägsbroarna över Södertälje kanal och E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog breddas från två till tre körfält i vardera riktning.

Varför?

Ökad framkomlighet och trafiksäkerheten på E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje. Broarna får längre livslängd när de rustas upp.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan för breddningen av E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Byggstarten är planerad till 2024/2025 och vi planerar att vara klara 2028.

Om projektet

VR-film E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Vi planerar att bredda E4/E20 från två till tre körfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska byggas ut från två till tre körfält. De ska samtidigt rustas upp. 

Syftet är att förbättra framkomligheten på E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje.

Motorvägsbroarna är öppningsbara för att fartyg ska kunna passera på Södertälje kanal. De byggdes 1965 och projektet ska byta ut deras lyftspann mot nya, bredare lyftspann.

Trafikpåverkan under byggtiden

Trafikverket lägger vi stor vikt vid att analysera hur trafiken ska ledas om under byggtiden för att minimera trafikpåverkan på E4/E20, den lokala trafiken och transporter till och från verksamheter inom området. Vi hämtar erfarenheter från tidigare avstängningar, bland annat från olyckan sommaren 2016.

Nyheter

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan.

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Utöver de samråd som Trafikverket bjuder in till har du möjlighet att inkomma med synpunkter löpande under projektet.

Under perioden 30 oktober–23 november 2020 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan.

Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 14 februari–6 mars 2022 genomförde vi ett samråd om breddningen av Södertäljebron och av E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Granskningen av vägplanen är planerad till hösten 2022.

Preliminärt lämnar vi vägplanen för fastställelse under 2023. 

Byggstart är beräknad  att påbörjas under 2024 eller 2025. 

Projekt i närheten

Kontakt

Lars Sandberg

Telefon: +46 10-123 88 74