Logga in
Logga in

Stockholm E4/E20 Variabla hastighetsgränser

Vi har infört variabla hastigheter för att förbättra trafiksäkerheten, luftkvalitet och framkomligheten när det är mycket trafik på vägen.

Vad?

I ett pågående projekt följer vi upp hur varierande hastighetsgränser påverkar luftkvaliteten. Sänkt hastighet förväntas även minska risken för allvarliga trafikolyckor.

Varför?

Området nära E4/E20 är tätbebyggt. Den stora mängden trafik på motorvägen genererar höga utsläppsnivåer och undermålig luftkvalitet som är skadlig för både människor och miljö.

Nuläge

Sedan den 8 mars 2021 finns det variabla hastighetsgränser på E4/E20 i Botkyrka och i Södertälje.

Om projektet

Variabla hastighetsgränser innebär att den högsta hastigheten sänks när det börjat bli mycket trafik på vägen och tätt mellan fordonen. 

Genom att sänka hastighetsgränsen från exempelvis 100 km/tim till 80 km/tim kan risken för trafikolyckor och allvarlighetsgraden i de olyckor som inträffar minskas. När trafiken börjar tätna kan stillastående köer undvikas eller fördröjas i tid med variabla hastigheter. 

En sänkt hastighet när det är mycket trafik på vägen innebär även att utsläppsnivåer och partikelhalter minskar, vilket kan bidra till bättre luftkvalitet i tätbebyggda områden.

Vi utvärderar projektet löpande

De variabla hastighetsgränserna som införs kommer att utvärderas löpande under cirka ett år för att kartlägga effekter på trafiksäkerhet, framkomlighet och luftkvalitet. Utvärderingen kan leda till justeringar för att få en bättre anpassning av funktionen till trafiksituationen.

Så fungerar det

Variabla hastighetsgränser fungerar genom att sensorer ovanför vägbanan känner av hur många fordon som passerar. Om det är mycket trafik och tätt mellan fordonen sker en automatisk sänkning av hastighetsgränsen enligt bestämda gränsvärden. Hastighetsändringen visas i de digitala hastighetsskyltarna som sitter i portaler över vägbanan. När trafiken börjar glesna återställs hastighetsgränsen.

Det betyder signalerna

Idag finns det två olika typer av hastighetsbesked som visas i de digitala skyltarna som sitter i portaler över vägbanan. De digitala skyltarna används även av trafikledningscentralen i syfte att reglera körfält när incidenter uppstår eller när vägen byggs om, till exempel med gröna pilar eller röda kryss.

  • Digitala skyltar som visar en hastighet utan röd ring varnar trafikanter om köbildning och långsamtgående trafik längre fram på sträckan.
  • Varje nytt kövarningsbudskap med en rekommenderad högsta hastighet visas med blinkande gult ljus i den inledande portalen. Detta för att göra förare uppmärksamma på att de närmar sig långsamtgående trafik, så att hastigheten kan anpassas i god tid.
  • I de efterföljande portalerna visas en rekommenderad högsta hastighet utan blinkande gult ljus. Budskapet upphör när det inte längre finns kö eller långsamtgående trafik.
  • Digitala skyltar som visar en hastighet omgiven av en röd ring är variabla hastighetsgränser motsvarande en föreskriven högsta hastighet. Informationen som visas är likställd med en vanlig hastighetsskylt (en plåtskylt) med röd ring på vägsidan.

  • Hastigheter i syfte att varna om köbildning, och variabla hastighetsgränser motsvarar två olika funktioner med olika syften. I situationer med ständigt ökande trafik, framför allt under rusningstid, är det vanligt att det först visas en variabel hastighetsgräns med röd ring och därefter en hastighet utan röd ring som kövarningsbesked.

Kövarning aktiveras när hastigheten i trafiken är låg i förhållande till den angivna hastighetsgränsen. För sträckan som omfattar trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja visas hastighet 50 km/tim som kövarningsbudskap. För sträckan som börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog visas först hastighet 70 km/tim och därefter 50 km/tim som kövarningsbesked.

Här testar vi

Sedan den 8 mars 2021 finns det variabla hastighetsgränser på E4/E20 i närheten av trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja.

På den aktuella sträckan längs E4/E20 strax före trafikplats Hallunda och strax efter trafikplats Fittja är hastighetsgränsen 80 km/tim. När trafiken tätnar sänks hastigheten till 60 km/tim.

Tät trafik uppstår ofta i den norrgående riktningen under morgonrusningen och i den södergående riktningen under eftermiddagsrusningen. Variabal hastighetsgränser införs både i den norrgående och södergående körriktningen. Nedsatt hastighetsgräns visas endast i den körriktning där det är tät trafik.

Ungefär mellan Trafikplats Hallunda och Trafikplats Fittja på E4/E20 använder vi oss av variabla hastigheter. Hastighetsgränsen är 80 km/h timmen och när trafiken tätnar sänks den till 60 km/h.

Sedan den 8 mars 2021 finns det variabla hastighetsgränser i närheten av trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog i Södertälje.

Den aktuella sträckan i Södertälje börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog på E4/E20. Hastighetsgränsen är 100 km/tim. När trafiken tätnar sänks hastighetsgränsen till 80 km/tim. Hastighetsgränsen ändras enbart i den södergående körriktningen.

Vägsträckan är utsatt för trängselproblem under vissa tider på dygnet, främst under rusningstid på eftermiddagarna. På just denna sträcka provas en ny styrning för variabla hastighetsgränser. Syftet är att tidigt upptäcka när trafiken börjar tätna så att köbildning kan förebyggas eller fördröjas i tid. Utveckling och utvärdering av den nya styrningsformen för variabla hastighetsgränser görs av Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i ett samarbetsprojekt med Trafikverket.

Nyheter

Tidsplan

Vi införde variabla hastighetsgränser på E4/E20 i närheten av trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja i Botkyrka, samt  i närheten av trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog i Södertälje.

Kontakt

Jeffery Archer

Telefon: +46 10-123 42 77