Logga in
Logga in

Stockholm Färjelägen Blidöleden

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Yxlan och Blidö. I området finns två färjelägen för en frigående färja som ska vara i drift under hela byggtiden.

Vad?

Två nya färjelägen för en lingående färja över Blidöleden.

Varför?

Att vi byter till en lingående färja är bra för miljön eftersom det leder till lägre koldioxidutsläpp vilket ger minskade växthuseffekter. Det blir även minskat buller.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och har tagit fram ett förslag till en vägplan. Planerad byggstart 2024.

Om projektet

Kungörelse och granskning av  vägplan

Vi upprättat ett förslag till en vägplan för nybyggnation av färjelägena Larshamn på Yxlan och Norrsund på Blidö i Norrtälje kommun. Vägplanen omfattar nybyggnationen av färjelägena som ska anpassas för ny lindragen vägfärja. Den nya linfärjan drivs av Trafikverkets Färjerederi och ska inte fastställas i denna vägplan. 

Granskningen genomfördes mellan den 13 oktober och den 15 november 2022.

Planen som innehåller en miljöbeskrivning fanns tillgänglig för granskning under tiden  2022-10-13–2022-11-15.

Var hittar jag förslaget till  vägplanen? 

Vårt förslag till vägplanen och alla tillhörande dokument finns publicerade här på webbsidan under Dokument. 

Mer om de nya färjelägena

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Larshamn på Yxlan och Norrsund på Blidö. Den nya färjan ska ersätta den gamla frigående färjan.

Syftet med den nya lingående färjan är att minska koldioxidutsläppen och minska bullret från färjan.

Färjeläget vid Larshamn på Yxlan

Vi bygger ett nytt färjeläge vid det nuvarande reservfärjeläget för Larshamn på Yxlan. Det nuvarande färjeläget behåller vi som framtida reservfärjeläge, och det kommer vara i drift medan vi bygger det nya färjeläget.

Färjeläget vid Norrsund på Blidö

Vi bygger ett nytt färjeläge vid det nuvarande reservfärjeläget, i anslutning till ångbåtsbryggan vid Norrsund på Blidö. Det nuvarande färjeläget behåller vi som framtida reservfärjeläge, och det kommer vara i drift medan vi bygger det nya färjeläget.

Läget i projektet

Förslaget har varit ute för granskning, nästa steg är att planen ska fastställas innan planen kan vinna laga kraft.

Färjetrafik under byggtiden

Det går i dag en frigående färjan mellan Yxlan och Blidö. Den färjan kommer att vara i drift under hela byggtiden.

Tidsplan

1 Planeringsskede 2020–2023

Under oktober–november 2020 gjorde vi undersökningar i både mark och vatten i området. Vi har även gjort en naturvärdesinventering.

Under 2021 gjorde vi brunnsinventeringar.

Under perioden 28 oktober–24 november 2021 genomförde vi ett samråd och den 23 november hade vi ett fysiskt samrådsmöte. Mötet hölls på Blidö.

Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du längre fram att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vi planerar att lämna vägplanen för granskning hösten 2022.

Vi planerar att lämna vägplanen för fastställelse hösten 2023.

Vi planerar att vägplanen får laga kraft våren 2024.

Vi planerar att börja bygga hösten 2024 och att bli klara våren 2025.

Frågor & svar om Blidöledens färjelägen

Här besvarar vi de frågor vi fått in till projektet.

Trafikverket Färjerederiet planerar för en eldriven linfärja. En eldriven färja släpper ut mindre koldioxid och partiklar vilket är positivt för både miljö, klimat och människors hälsa. Samtidigt minskar bullret. Den eldrivna linfärjan kommer att förses med en dieselmotor för att säkerställa drift av linfärjan vid strömavbrott. Dieselmotorn kommer drivas av klimatvänligt bränsle som HVO (hydrerad vegetabilisk olja) eller motsvarande.

Utredningen visar att energiåtgången blir 70-80 procent lägre med en linfärja jämfört med en frigående färja.

På grund av den mycket omfattande båttrafiken i det trånga sundet är det inte sannolikt att marina naturvärden, som fiske, finns i området. Miljön är troligtvis också negativt påverkad av de höga föroreningshalterna uppmätta i havsbotten. Därför bedöms en naturvärdesinventering av vattenmiljön inte förändra bedömningen av effekten och konsekvenserna av de planerade åtgärderna

Nej. Färjans vajer kommer inte att hindra passerande sjöfart när färjan ligger vid respektive färjeläge. Då linfärjan är i rörelse kommer båttrafiken genom Blidösund tillfälligt att påverkas. Det kan bli en kortare väntetid när linfärjan passerar.

Tidtabellen kommer inte ändras. Överfartstiden blir densamma med båda fartygstyperna.

En eventuell linfärja kommer initialt drivas med två besättningsmedlemmar. Om vi i samråd med tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen kommer fram till att det med bibehållen säkerhet går att driva färjan med en mans besättning, så kommer det eventuellt att införas.

All tillgänglig information finns sammanställd i Plan- och miljöbeskrivningen för projektet Färjelägen Blidöleden under fliken Dokument här på hemsidan.

Ja. Trafikverket planerar för nybyggnation av färjelägena Larshamn på Yxlan och Norrsund på Blidö på grund av övergång från frigående färja till en ny lindragen vägfärja. En linfärja fordrar en rak färjeled och därför behöver nya färjelägen med ny placering byggas. Sannolikt kommer de nuvarande färjelägena för frigående färjor att behållas som reservlägen.

Trafikverket förbereder just nu ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna enligt 15 § artskyddsförordningen för gullviva och blåsippa samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken.

Om anläggningen inte kan anpassas till detaljplanen och om avvikelsen inte ryms inom kriteriet för mindre avvikelse, ska detaljplanen ändras eller upphävas. Mindre avvikelser får inte strida mot syftet med detaljplanen eller bestämmelserna. Allmänna eller enskilda intressen får inte åsidosättas genom sådana avvikelser. Vid samråd med Norrtälje kommun har de initialt angett att ingreppen på Blidö är marginella och att syftet med detaljplanen inte påverkas av projektets åtgärder.

Vägplanen omfattar endast nybyggnation av färjelägen som ska anpassas för en ny lindragen vägfärja. Linfärjan och dess dimensionering är ett separat projekt som drivs av Trafikverket Färjerederiet och därav fastställs inte beslut gällande linfärjan i denna vägplan.

 

Berörda sakägare och övriga ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter, tillsammans med Trafikverkets bemötande, i ett så kallat granskningsutlåtande. Inkomna synpunkter kan föranleda att Trafikverket reviderar planen.

Kontakt

Karin Nordqvist

Telefon: +46 10-123 83 47