Logga in
Logga in

Stockholm Färjelägen Blidöleden

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Yxlan och Blidö. I området finns två färjelägen för en frigående färja som ska vara i drift under hela byggtiden.

Vad?

Två nya färjelägen för en lingående färja över Blidöleden.

Varför?

Att vi byter till en lingående färja är bra för miljön eftersom det leder till lägre koldioxidutsläpp vilket ger minskade växthuseffekter. Det blir även minskat buller.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en vägplan. Planerad byggstart 2024.

Om projektet

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Larshamn på Yxlan och Norrsund på Blidö. Den nya färjan ska ersätta den gamla frigående färjan.

Syftet med den nya lingående färjan är att minska koldioxidutsläppen och minska bullret från färjan.

Färjeläget vid Larshamn på Yxlan

Vi bygger ett nytt färjeläge vid det nuvarande reservfärjeläget för Larshamn på Yxlan. Det nuvarande färjeläget behåller vi som framtida reservfärjeläge, och det kommer vara i drift medan vi bygger det nya färjeläget.

Färjeläget vid Norrsund på Blidö

Vi bygger ett nytt färjeläge vid det nuvarande reservfärjeläget, i anslutning till ångbåtsbryggan vid Norrsund på Blidö. Det nuvarande färjeläget behåller vi som framtida reservfärjeläge, och det kommer vara i drift medan vi bygger det nya färjeläget.

Läget i projektet

Vi håller på att ta fram en vägplan och hade ett samråd i november 2021. Nu arbetar vi vidare med vägplanen. Vi planerar att börja bygga år 2024.

Färjetrafik under byggtiden

Det går i dag en frigående färjan mellan Yxlan och Blidö. Den färjan kommer att vara i drift under hela byggtiden.

Tidsplan

1 Planeringsskede 2020–2023

Under oktober–november 2020 gjorde vi undersökningar i både mark och vatten i området. Vi har även gjort en naturvärdesinventering.

Under 2021 gjorde vi brunnsinventeringar.

Under perioden 28 oktober–24 november 2021 genomförde vi ett samråd och den 23 november hade vi ett fysiskt samrådsmöte. Mötet hölls på Blidö.

Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du längre fram att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vi planerar att lämna vägplanen för granskning hösten 2022.

Vi planerar att lämna vägplanen för fastställelse våren 2023.

Vi planerar att vägplanen får laga kraft våren 2024.

Vi planerar att börja bygga hösten 2024 och att bli klara våren 2025.

Kontakt

Hamid Ghasedi

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 99