Logga in
Logga in

Stockholm Norra Lagnö-Tynningö, ny allmän färjeled

Trafiverket har förbättrat trafiksäkerheten och framkomligheten för färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö. Vi har muddrat, byggt trottoarer och breddat vägar.

Vad?

Trafikverket har förbättrat och anpassat hamnar, vägar och gångvägar på Norra Lagnö och Tynningö.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Nuläge

Arbetet är avslutat. Webbsidan stängs i december 2023.

Om projektet

Trafikverket har byggt om och förbättrat vid färjelägena för att kunna möjliggöra Länsstyrelsens beslut om övertagande av driften av färjeleden.

En arbetsplan togs fram där markanspråk på land och i vatten samt vad som behövde göras för att kunna driva trafiken säkert och långsiktigt redovisades. När arbetsplanen vann laga kraft byggde vi om.  

Webbsidan stängs

Ombyggnaden vid färjeleden är klar. Den här webbsidan kommer därför att stängas ner i december 2023.

Bakgrund om norra Lagnö-Tynningö

Färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö har tidigare drivits i privat regi av Tynningö Ekonomisk Förening (TEF). I maj 2004 begärde TEF att färjetrafiken skulle gå från enskild till allmän. Den 31 maj 2010 beslutade Länsstyrelsen att allmänförklara färjeleden från och med den 1 januari 2013.

Beslutet innebar att Trafikverket från och med allmänförklaringen skulle ta över drift och underhåll av färjeleden. Den miljö som fanns behövde anpassas och justeras för att drift och underhåll skulle fungera på ett långsiktigt och trafiksäkert sätt. Därför påbörjade vi arbetet med att ta fram en förstudie. Utifrån förstudien fastställdes läget för färjeleden och vi började med en arbetsplan där vi undersökte vilka åtgärder på land, i vatten och vid färjelägena som var lämpliga att genomföra för att skapa en trafiksäker och långsiktigt hållbar färjeled.

Planeringsprocessen hann inte avslutas innan färjeleden skulle allmänförklaras. För att drift och underhåll skulle kunna säkerställas från 1 januari 2013 gjorde vi åtgärder vid färjelägena för att kunna ta över driften.

Nyheter

Tidslinje

Vi började bygga hösten 2021.

  • Vi bygger gångbana längs med Lagnövägen (från vägfärjan upp till korsningen Lagnöbacken). Gångbanan kommer att få belysning.
  • Vi breddar Lagnövägen (från vägfärjan upp till korsningen Lagnöbacken).
  • Vi breddar delar av Tynningövägen (från vägfärjan upp till korsningen Hemviksvägen). Sträckan kommer att få belysning.
  • Muddring av färjeleden. Muddringsarbetet genomförs i huvudsak under nattetid.

Arbetet är klart.