Logga in
Logga in

Stockholm Ombyggnad och flytt av kraftledningar i Region Öst

Vi planerar på begäran av Svenska kraftnät och Sigtuna kommun att bygga om och flytta luftledningar som förser järnvägen med ström. Åtgärderna genomförs i Måby, Viby, Rosersberg söderut mot Överby, Odensala samt Rölunda.

Vad?

Vi ser över möjligheterna att flytta några av våra luftledningar på uppdrag av externa parter.

Varför?

För att frigöra mark.

Nuläge

Projektet är i planeringsfas. För delprojekt Odensala kommer projektet att gå in i genomförandefas under 2023.

Om projektet

Trafikverket köper elkraft från de allmänna elnäten. Elkraften levereras vanligtvis med spänningsnivå 145 kilovolt (kV), 3-fas högspänning med frekvensen 50 Hertz och tågen på våra järnvägar drivs med 15 kilovolt (kV), 1-fas med frekvensen 16,7 Hertz. Därför måste elkraften omformas och transformeras i så kallade omformarstationer som finns med jämna mellanrum utmed järnvägen. För ytterligare redundans och för att minimera nätförluster i järnvägens kraftförsörjningssystem har det byggts upp ett överliggande 2 fas nät 132 kilovolts (kV) och 16,7 Hertz system parallellt med stor del av järnvägsanläggningens kontaktledningssystem.

Med detta överliggande nät kan Trafikverket transportera den omformade elkraften över större geografiska områden med lägre förluster fram till transformatorstationer som sedan förser kontaktledning och järnvägsfordon med nödvändig drivmotorström.

För att förse eldrivna lok och fordon med elektrisk energi behövs elektriska matningsstationer, även kallade omformarstationerna. Omformarstationerna alstrar tillräckligt med ström och kan på så sätt förse fordonen med rätt spänning och frekvens. Det är så kallade luftledningar (kontaktledningar) som leder elenergin till järnvägens fordon.

Tillsammans med Svenska kraftnät och Sigtuna kommun planerar vi för att bygga om och flytta ett antal luftledningar. Läs mer om respektive område och dess specifika åtgärder.

Måby: Ombyggnad av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning (JL7 S5) som förser järnvägen med ström. Behovet av ledningsflytten har uppstått då Svenska Kraftnät inom projekt Storstockholm Väst har planer på att ersätta sin befintliga 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning mellan Odensala och söderut till Överby. Vår nuvarande ledning behöver därför anpassas för att ge plats åt Svenska kraftnäts nya ledning på sträckan Ensta-Måby. Detta arbete har samordnats med Vattenfalls och Svenska kraftnäts ledningar i området. 

Den planerade ombyggnaden innebär att nuvarande ledning kommer att flyttas cirka 30–160 meter i sidled jämfört med dagens ledningssträckning.

Vad händer nu?

Samrådet inför ombyggnation av kraftledningen avslutades under mars 2022. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som utgjort underlag till förfrågan om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Länsstyrelsen har beslutat att planerad ombyggnation inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

En koncessionsansökan för ändring av ledningen är under framtagande, innefattande en liten miljökonsekvensbeskrivning. Trafikverket inväntar information från Svenska kraftnät för att kunna färdigställa handlingarna. Ansökan planeras att skickas in under första halvan av 2023.

Länk till Svenska kraftnäts projekt Odensala-Överby 

Viby: Ombyggnad av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Behovet av ledningsflytten har uppstått då Svenska Kraftnät inom projekt Stockholm Väst har planer på att ersätta sin befintliga 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning mellan Överby och söderut till Beckomberga. Den nya planerade 400 kV ledningen kräver mer utrymme än befintlig 220kV ledning, vilket innebär att vi behöver anpassa sträckan för Trafikverkets ledning. Även Vattenfall Eldistribution planerar för ledningsåtgärder på sträckan som vi på Trafikverket behöver anpassa oss till.

Vad händer nu?

Trafikverkets ledning kommer att byggas om inom gällande tillstånd för ledningen, då det är fråga om mindre ändringar som inte kräver ändring av koncession. Arbetet med slutlig lösning samordnas med Vattenfall Eldistributions och Svenska kraftnäts ledningsåtgärder i området. Då Trafikverkets åtgärder inte kräver ändring av koncession inväntar vi Svenska kraftnäts och Vattenfall Eldistributions processer för att sedan gå vidare. Vi kommer sedan inför ombyggnation att samråda med Länsstyrelsen avseende justeringarna.

Svenska kraftnäts projekt Överby-Beckomberga

Rosersberg: Flytt av luftledning

På begäran av Sigtuna kommun planerar vi att flytta en luftledning som förser järnvägen med ström. Ledningsflytten avser en sträcka på cirka 6 kilometer mellan Norrsunda och Nytorp.

Projektet pausades på begäran av Svenska kraftnät och Sigtuna kommun 2018. Detta eftersom Svenska kraftnät sedan tidigare hade planer på att bygga ut sitt elnät i samma område, vilket sågs som en potentiell platskonflikt för de två kraftledningarna. Planeringsarbetet återupptogs med våra externa parter hösten 2020. Sedan dess har samordning samt ytterligare utredningar genomförts för att komma vidare i projektet.  

Innan projektet pausades genomfördes två samråd och Trafikverket har övervägt tre alternativa dragningar av ledningen. Ledningssträckan har samordnats med Svenska kraftnät och vi har valt att gå vidare med det alternativ som innebär att flytta ledningen till en ny sträckning öster om E4:an, parallellt med Svenska kraftnäts ledning.

Vad händer nu?

Utifrån tidigare samråd har vi tagit fram ett förslag på var ledningen ska placeras. Under slutet av 2022 påbörjar vi ett kompletterande samråd med berörda parter.

Sigtunas kommuns webbsida om projektet  

Samråd Rosersberg

Vi bjuder in till kompletterande samråd avseende planerad ombyggnation av befintlig 132 kV kraftledning mellan en punkt vid Norrsunda till en punkt vid Nytorp. Samrådet genomförs som ett kombinerat undersöknings-och avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken, vilket innebär att samrådskretsen är anpassad efter avgränsningssamrådets krav, inför ansökan om ändring av nätkoncession för linje (tillstånd) enligt 2 kap 27 § ellagen. På uppdrag av Trafikverket arbetar Sweco med samråd- och tillståndsansökan för ledningen.

Under 2017 genomförde vi två samråd för planerad ledningsflytt. Sedan dess har förutsättningarna ändrats vilket innebär att vi genomför ett kompletterande samråd för sträckan Norrsunda-Nytorp. Bakgrunden till att ledningen behöver flyttas är för att möjliggöra för Sigtuna kommuns exploateringsplaner med bostäder och företagsbebyggelse där ledningssträckningen passerar idag. Svenska kraftnät arbetar inom projekt Storstockholm Väst med att ersätta en befintlig 220 kV kraftledning med en 400 kV kraftledning på sträckan Odensala – Överby. Ledningsflytten mellan Norrsunda och Nytorp påverkas av Svenska kraftnäts spänningshöjning då den nya 400 kV kraftledningen erfordrar mer utrymme än den befintliga 220 kV kraftledningen. För att möjliggöra för båda ledningarnas nya lokalisering samverkar vi på Trafikverket och Svenska kraftnät. Trafikverkets ledning är nödvändig för att säkerställa elöverföringen till järnvägen i Stockholmsområdet.

Syftet med samrådet är att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvens­beskrivning som ska bifogas tillståndsansökan för den planerade ledningen. Mot bakgrund av ledningens nya lokalisering har Trafikverket gjort bedömningen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser. Förordad sträckning berör i viss mån naturreservat, områden med höga naturvärden och område med landskapsbildskydd samt riksintresse för kulturmiljö. Det återfinns tre bostäder inom 100 meter från planerad ledningsflytt. Den nya ledningen kommer huvudsakligen att ha samma utformning som den befintliga.

Samrådstiden var 5 december 2022 – 13 januari 2023

Svenska kraftnäts projekt Odensala-Överby

Odensala: Flytt av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Syftet med ombyggnaden är att möjliggöra för Svenska Kraftnäts reinvesteringssatsningar inom sitt transmissionsnät (del av investeringspaket NordSyd). Då Svenska kraftnät behöver uppföra en ny stationsdel till Odensala samt anpassa den befintliga stationen för att kunna ansluta en nya 400 kV ledningar. Ombyggnationen av Odensala station kräver mer utrymme vilket innebär att sträckningen för vår befintliga ledning behöver anpassas för att ge plats åt planerad stationsåtgärd.

Ombyggnaden innebär att ledningen flyttas sidledes i nordvästlig riktning från Odensala transformatorstation. Den nuvarande ledningen kommer att flyttas cirka 0–440 meter i sidled jämfört med dagens ledningssträckning. Ledningsflytten innebär att cirka 700 meter ny ledning byggs samt att en del av den ledning som finns idag  raseras.

Vad händer nu?

Samråd för ombyggnation av ledningen genomfördes under mars och april 2022. Projektet har inte bedömts medföra betydande miljöpåverkan enligt beslut från Länsstyrelsen. En ansökan om koncession skickades in i juni 2022. Ansökan ändrades under hösten 2022 till en ansökan om ändring med enklare förfarande (enligt 2 kap 28 § ellagen). Ansökan är för närvarande under prövning hos Energimarknadsinspektionen. Ombyggnation planeras att genomföras under 2023.

Samrådsunderlaget finns att läsa under arkiv på projektets dokumentsida

Svenska kraftnäts projekt Odensala-Överby 

Rölunda: Flytt av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Det gör vi eftersom Svenska kraftnäts genomför förstärkningsåtgärder som syftar till att möta det växande behovet av el i Stockholmsområdet. Ombyggnaden innebär att vi flyttar nuvarande ledning sidled i området förbi Rölunda.

Vad händer nu?

Samråd för ombyggnation av ledningen genomfördes från juni till och med september 2022. Utifrån information som framkommit i samrådet samt utifrån klarlagda förutsättningar avseende Svenska kraftnäts och Vattenfall Eldistributions planerade åtgärder på platsen har Trafikverket valt sträckning att gå vidare med. Ett förtydligande PM kommer tillsammans med samrådsredogörelse att skickas till Länsstyrelsen i slutet av 2022 för att få beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Efter det planeras ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning att upprättas för projektet och skickas in till Energimarknadsinspektionen som är prövande myndighet.

Samrådsunderlaget finns att läsa under arkiv på projektets dokumentsida.

Svenska kraftnäts projekt Hamra-Överby 

Oxundasjön-Överby: ombyggnad och flytt av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Behovet av ledningsflytten har uppstått då Svenska Kraftnät inom projekt Storstockholm Väst har planer på att ersätta sin befintliga 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning mellan Odensala och söderut till Överby. Trafikverkets nuvarande ledning behöver därför anpassas för att ge plats åt Svenska kraftnäts nya ledning på sträckan Oxundasjön-Överby.

Den planerade ombyggnationen innebär att vi kommer att flytta nuvarande ledning i sidled. På hela sträckan, i varierande omfattning. På stora delar av sträckan kan ledningen huvudsakligen byggas om i befintlig sträckning med små justeringar, ny sträckning kommer att avvika från den nuvarande med som mest cirka 65 meter i sidled. 

Samråd Oxundasjön-Överby

Vi bjuder in till samråd avseende planerad ombyggnation av befintlig 132 kV kraftledning mellan Oxundasjön och Överby i Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Ledningen kommer till största delen att byggas om i befintlig sträckning med huvudsakligen samma utformning som idag. Samrådet genomförs som ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken inför ansökan om ändring av nätkoncession för linje (tillstånd) enligt 2 kap 27 § ellagen. På uppdrag av Trafikverket arbetar Sweco Sverige med samråd och tillståndsansökan för ledningen.

Bakgrunden till att ledningen behöver flyttas är att Svenska kraftnät inom projekt Storstockholm Väst planerar att ersätta en befintlig 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning från transformatorstation Odensala i Sigtuna kommun och söderut till transformatorstation Överby i Sollentuna kommun. Svenska kraftnäts spännings­höjning på sträckan behövs för att möta det växande elbehovet i stockholmsregionen och bidrar till ökad driftsäkerhet och tryggare elförsörjning. Den nya 400 kV ledningen kräver mer utrymme än den befintlig 220kV ledning vilket innebär att sträckningen för Trafikverkets ledning behöver anpassas. Vår planerade ombyggnation och ansökan om ändring av koncession är en del av Svenska kraftnäts spänningshöjning och ombyggnation, erhålls koncessionen för Trafikverkets ledningsflytt möjliggörs ledningsflytten för Svenska kraftnät.

Syftet med samrådet var att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte och till att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvens­beskrivning som ska bifogas tillståndsansökan för den planerade ledningen. Mot bakgrund av att ledningen huvudsakligen byggs om i befintlig kraftledningsgata har vi påTrafikverket gjort bedömningen att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser.

Förordad sträckning berör i liten utsträckning områden med utpekade natur- och kulturmiljövärden och det finns inga bostadshus inom 100 meter (ett bostadshus finns inom 100 meter men detta har förvärvats inom ramen för Svenska kraftnäts projekt längs sträckan). Påverkan och effekter på övriga aspekter kommer inte att förändras nämnvärt jämfört med idag. Den nya ledningen kommer huvudsakligen att ha samma utformning som den befintliga.

Samrådstiden var 21 mars – 21 april 2023. 

Länk till samrådsunderlaget som finns att läsa under aktuella handlingar på projektets dokumentsida.

Länk till Svenska kraftnäts projekt Odensala-Överby 

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidplan

Samråd för att få in synpunkter på den planerade ledningsflytten och information om rådande förutsättningar.

Samråd, ombyggnation av ledningen JL7s5 Ensta – Måby station
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Samråd, flytt av ledningen JL7s4 vid Odensala station
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd, flytt av ledningen JL8s1 vid Rölunda
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei), flytt av ledningen JL7s4 vid Odensala station
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, ombyggnation av ledningen JL7s5 Ensta-Måby station
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

Samråd, ombyggnation av ledningen JL7s4 vid Nytorp – Överby station
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken, ombyggnation av ledningen JL7s4 vid Viby
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och samråder med Länsstyrelsen kring nödvändiga hänsyn till allmänna intressen.

Ombyggnationen förväntas inte kräva ny koncession

 

Kompletterande Samråd, flytt av ledningen JL7s4 vid Rosersberg
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, flytt av ledningen JL7s4 vid Rosersberg
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, flytt av ledningen JL8s1 vid Rölunda
Om val av sträckning innebär att ny koncession krävs kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. MKB:ns innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan. När MKBn är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen. Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, ombyggnation av ledningen JL7s4 vid Nytorp – Överby station
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och Länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

 

Film Från planering till byggande

Film Väg eller järnväg på min mark

Dokument

Här kan du ta del av dokument om projektet.

Kontakt

Irma Talic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 18 41