Logga in
Logga in

Stockholm Ombyggnad och flytt av kraftledningar i Region Öst

Trafikverket planerar på begäran av Svenska kraftnät och Sigtuna kommun att bygga om och flytta ett antal luftledningar som förser järnvägen med ström. Åtgärderna genomförs i Måby, Viby, Rosersberg, Odensala och Rölunda.

Vad?

Vi ser över möjligheterna att flytta några av våra luftledningar på uppdrag av externa parter.

Varför?

För att frigöra mark.

Nuläge

Projektet är i planeringsfas.

Om projektet

Trafikverket köper elkraft från de allmänna elnäten. Elkraften levereras vanligtvis med spänningsnivå 145 kilovolt (kV), 3-fas högspänning med frekvensen 50 Hertz och tågen på våra järnvägar drivs med 15 kilovolt (kV), 1-fas med frekvensen 16,7 Hertz. Därför måste elkraften omformas och transformeras i så kallade omformarstationer som finns med jämna mellanrum utmed järnvägen. För ytterligare redundans och för att minimera nätförluster i järnvägens kraftförsörjningssystem har det byggts upp ett överliggande 2 fas nät 132 kilovolts (kV) och 16,7 Hertz system parallellt med stor del av järnvägsanläggningens kontaktledningssystem.

Med detta överliggande nät kan Trafikverket transportera den omformade elkraften över större geografiska områden med lägre förluster fram till transformatorstationer som sedan förser kontaktledning och järnvägsfordon med nödvändig drivmotorström.

För att förse eldrivna lok och fordon med elektrisk energi behövs elektriska matningsstationer, även kallade omformarstationerna. Omformarstationerna alstrar tillräckligt med ström och kan på så sätt förse fordonen med rätt spänning och frekvens. Det är så kallade luftledningar (kontaktledningar) som leder elenergin till järnvägens fordon.

Tillsammans med Svenska kraftnät och flertalet kommuner planerar vi för att bygga och om flytta ett antal luftledningar. Läs mer om respektive område och dess specifika åtgärder.

Måby: Ombyggnad av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Behovet av ledningsflytten har uppstått då Svenska Kraftnät inom projekt Storstockholm Väst har planer på att ersätta sin befintliga 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning mellan Odensala och söderut till Överby. Vår nuvarande ledning behöver därför anpassas för att ge plats åt Svenska kraftnäts nya ledning på sträckan Ensta-Måby. Detta arbete har samordnats med Vattenfalls och Svenska kraftnäts ledningar i området. 

Den planerade ombyggnaden innebär att nuvarande ledning kommer att flyttas cirka 30–160 meter i sidled jämfört med dagens ledningssträckning.

Vad händer nu?
Samrådet inför ombyggnation av kraftledningen jl7 s5 på sträckan Ensta – Måby station avslutades 9 mars 2022. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet.

Svenska kraftnäts projekt Odensala-Överby 
 

Viby: Ombyggnad av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Behovet av ledningsflytten har uppstått då Svenska Kraftnät inom projekt Stockholm Väst har planer på att ersätta sin befintliga 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning mellan Överby och söderut till Kronåsen. Den nya planerade 400 kV ledningen kräver mer utrymme än befintlig 220kV ledning, vilket innebär att att vi behöver anpassa sträckan för ledningen förbi Viby bostadsområde. Ledningarna kommer att flyttas cirka 5 kilometer.

Vad händer nu?
Just nu håller vi på att ta fram ett förslag för var ledningen ska placeras. Detta arbete samordnas med Vattenfalls och Svenska kraftnäts ledningar i området. När förslaget är klart anordnas ett samråd där berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter. Det kan bli aktuellt med ledningsflytt på delar av den fortsatta sträckan från Viby till Rosersberg. Om det blir fallet kommer de delsträckorna att inkluderas i detta samråd.

Svenska kraftnäts projekt Överby-Beckomberga

Rosersberg: Flytt av luftledning

På begäran av Sigtuna kommun planerar vi att flytta en luftledning som förser järnvägen med ström. Ledningsflytten avser en sträcka på cirka 6 kilometer mellan Norrsunda och Nytorp.

Projektet pausades på begäran av Svenska kraftnät och Sigtuna kommun 2018. Detta eftersom Svenska kraftnät sedan tidigare hade planer på att bygga ut sitt elnät i samma område, vilket sågs som en potentiell platskonflikt för de två kraftledningarna. Planeringsarbetet återupptogs med våra externa parter hösten 2020.

Innan projektet pausades genomfördes två samråd och Trafikverket har övervägt tre alternativa dragningar av ledningen. Ledningssträckan har samordnats med Svenska kraftnät och vi har valt att gå vidare med det alternativ som innebär att flytta ledningen till en ny sträckning öster om E4:an, parallellt med Svenska kraftnäts ledning.

Vad händer nu?
Utifrån tidigare samråd har vi tagit fram ett förslag på var ledningen ska placeras. Under sommaren 2022 påbörjar vi ett samråd med berörda parter.

 Sigtunas kommuns webbsida om projektet  

Odensala: Flytt av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Syftet med ombyggnaden är att möjliggöra för Svenska Kraftnäts reinvesteringssatsningar inom sitt transmissionsnät (del av investeringspaket NordSyd). Då Svenska kraftnät behöver uppföra en ny stationsdel till Odensala samt anpassa den befintliga stationen för att kunna ansluta en ny 400 kV-dubbelledning från Uppsala (Vedyxa/ Hovgården) och en ny 400 kV-ledning från Överby. Ombyggnationen av Odensala station kräver mer utrymme vilket innebär att sträckningen för vår befintliga ledning behöver anpassas för att ge plats åt planerad stationsåtgärd.

Ombyggnaden innebär att ledningen flyttas sidledes i nordvästlig riktning från Odensala transformatorstation. Den nuvarande ledningen kommer att flyttas cirka 0–440 meter i sidled jämfört med dagens ledningssträckning. Ledningsflytten innebär att cirka 700 meter ny ledning byggs samt att en del av den ledning som finns idag  raseras.

Vad händer nu?

Odensala samråd 

Inbjudan till samråd inför ledningsflytt JL7 S4 vid station Odensala.
Trafikverket planerar att flytta en del av en befintlig 132 kV matarledningen JL7 S4 Uppsala-Odensala och bjuder in till undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 § miljöbalken.

Anledningen till Trafikverkets planerade ledningsflytt är att frigöra mark för ombyggnation och anpassning av Svenska kraftnäts befintliga transformatorstation Odensala [nedan Odensala Station] samt möjliggöra att Svenska kraftnäts planerade ledningar kan ansluta till stationen. För att Svenska kraftnäts ledningar och stationsåtgärd ska kunna byggas innebär det att Trafikverkets ombyggnation behöver inneha koncession samt vara färdigställd före Svenska kraftnät kan genomföra sin stationsåtgärd samt ansluta deras planerade ledningar in till stationen.

Trafikverkets ombyggnation innebär att del av ledningen förflyttas sidledes mellan cirka 0 – 440 meter i nordvästlig riktning från Odensala transformatorstation.

Vi bjuder in till samråd där du har möjlighet att lämna synpunkter på projektet.

Samrådet syftar till att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej och för att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan för den planerade ledningen.

Synpunkter på den planerade ombyggnationen lämnas skriftligt via epost eller brev till adressen nedan. På uppdrag av Trafikverket arbetar Sweco Sverige AB med samrådet, koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådstid: 22 mars – 20 april 2022
Plats för handlingar: Se dokument längre ner på sidan.
Synpunkter: Skicka in dina synpunkter på den planerade ombyggnation till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 20 april 2022. Ange diarienummer TRV 2022/5980.
Mer information:

  • Stefan Eriksson (Trafikverket), projektledare, telefon 010 - 123 93 48, e-post stefan.b.eriksson@trafikverket.se
  • Ansvarig konsult (Sweco Sverige AB), Sara Mattsson, telefon 073-385 01 99, e-post sara.mattsson@sweco.se.

Samrådsunderlaget finns att läsa på projektets dokumentsida.

Svenska kraftnäts projekt Odensala-Överby 

Rölunda: Flytt av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Det gör vi eftersom Svenska kraftnäts genomför förstärkningsåtgärder som syftar till att möta det växande behovet av el i Stockholmsområdet. Ombyggnaden innebär att vi flyttar nuvarande ledning sidled i området förbi Rölunda.

Vad händer nu?

Rölunda Samråd


Just nu bjuder vi in till samråd för vart ledningen ska placeras. Detta arbete samordnas med Vattenfalls och Svenska kraftnäts ledningar i området. 

Trafikverket planerar en ombyggnation av 132 kV kraftledning JL8 S1 Odensala-Bålsta, och bjuder in till undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 § miljöbalken. Ombyggnationen görs för att ge Svenska kraftnät möjlighet att ersätta sin nuvarande 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning. För att Svenska kraftnäts ledning ska kunna byggas innebär det att Trafikverkets ledning behöver inneha koncession samt vara färdigställd före Svenska kraftnäts kan genomföra sin ledningsflytt. Trafikverkets planerade ledningsflytt innebär att ledningen förflyttas ca 10-110 meter.

Samrådet syftar till att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej och för att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan för den planerade ledningen.

Mot bakgrund av att ledningen huvudsakligen byggs om i befintlig kraftledningsgata har Trafikverket gjort bedömningen att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser. Förordad sträckning berör i liten utsträckning utpekade områden för natur- och kulturmiljön. Trafikverket gör bedömningen att påverkan på närboende vid byggnation blir tillfällig och övergående. Den nya ledningen kommer att ha samma utformning som den befintliga ledningen.

Synpunkter på den planerade ombyggnationen lämnas skriftligt via epost eller brev till adressen nedan. På uppdrag av Trafikverket arbetar Sweco Sverige AB med samrådet, koncessionsansökan och MKB. 

Samrådstid: 13 juni – 1 juli 2022
Plats för handlingar: Se dokument längre ner på sidan.
Synpunkter: Skicka in dina synpunkter på den planerade ombyggnation till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 1 juli 2022. Ange diarienummer TRV 2022/5983.


Mer information:

  • Stefan Eriksson (Trafikverket), projektledare, telefon 010 - 123 93 48, e-post stefan.b.eriksson@trafikverket.se
  • Ansvariga konsulter (Sweco Sverige AB), Frida Tiger telefon 076-854 78 10. E-post frida.tiger@sweco.se eller Katarina Jonsson tel 073-291 09 23, e-post Katarina.jonsson@sweco.se

Samrådsunderlaget finns att läsa på projektets dokumentsida.

Svenska kraftnäts projekt Hamra-Överby 

Nytorp-Överby station: ombyggnad av luftledning

På begäran av Svenska kraftnät planerar vi att bygga om en luftledning som förser järnvägen med ström. Behovet av ledningsflytten har uppstått då Svenska Kraftnät inom projekt Storstockholm Väst har planer på att ersätta sin befintliga 220 kV ledning med en ny 400 kV ledning mellan Odensala och söderut till Överby. Trafikverkets nuvarande ledning behöver därför anpassas för att ge plats åt Svenska kraftnäts nya ledning på sträckan Nytorp-Överby station.

Den planerade ombyggnationen innebär att vi kommer att flytta nuvarande ledning i sidled. På hela sträckan, förutom förbi ett kolonilottsområde, kommer ledningen att behöva byta sida om Svenska kraftnäts ledning. 

Vad händer nu?
Vi håller på att ta fram ett samrådsunderlag. Under sommaren planerar vi ett samråd där Länsstyrelsen, kommun och andra särskilt berörda har möjlighet att lämna synpunkter.

Svenska kraftnäts projekt Odensala-Överby 

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidplan

Samråd för att få in synpunkter på den planerade ledningsflytten och information om rådande förutsättningar.

Samråd, ombyggnation av ledningen JL7s5 Ensta – Måby station
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Samråd, flytt av ledningen JL7s4 vid Odensala station
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd, flytt av ledningen JL8s1 vid Rölunda
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei), flytt av ledningen JL7s4 vid Odensala station
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, ombyggnation av ledningen JL7s5 Ensta-Måby station
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken, ombyggnation av ledningen JL7s4 vid Viby
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och samråder med Länsstyrelsen kring nödvändiga hänsyn till allmänna intressen.

Ombyggnationen förväntas inte kräva ny koncession

 

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, flytt av ledningen JL7s4 vid Rosersberg
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

Samråd, ombyggnation av ledningen JL7s4 vid Nytorp – Överby station
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kompletterande Samråd, flytt av ledningen JL7s4 vid Rosersberg
Vi presenterar förutsättningar inom utredningsområdet och bjuder in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, flytt av ledningen JL8s1 vid Rölunda
Om val av sträckning innebär att ny koncession krävs kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. MKB:ns innehåll utgår från samråd och länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan. När MKBn är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen. Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession

Koncessionsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in till Energimarknadsinspektionen, ombyggnation av ledningen JL7s4 vid Nytorp – Överby station
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram där hänsyn tas till Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll utgår från samråd och Länsstyrelsens vägledning i beslutet om betydande miljöpåverkan.

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar tas ansökningshandlingar fram för koncessionsansökan och lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Energimarknasinspektionen handlägger ärendet och beslutar om den ansökta ledningsdragningen får koncession.

 

Film Från planering till byggande

Film Väg eller järnväg på min mark

Dokument

Här kan du ta del av dokument om projektet.