Logga in
Logga in

Stockholm Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny cirka 1 km lång gång- och cykelväg genom Nysättra i Norrtälje kommun. Det ökar säkerheten för dig som går och cyklar.

Vad?

En cirka 1 km lång gång- och cykelväg utmed väg 1148 genom Nysättra.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för dig som går och cyklar.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och ställer ut vägplanen för granskning under perioden 12 maj–12 juni 2023.

Granskning av vägplan

Väg 1148, gång- och cykelväg, Nysättra, Norrtälje kommun

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg med hastighetsdämpande åtgärder, ny belysning och ombyggnation av busshållplatser längs med väg 1148 i Nysättra, Norrtälje kommun. Läs mer om vårt förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Planen omfattar även arbete i vatten då Nysättraån och Norra bäckens dikessystem berörs av byggverksamhet.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 12 maj–12 juni 2023.

Plats för handlingar: Underlaget med miljöbeskrivning finns här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument. Se länk nedan. Under granskningsperioden finns det även på Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna, på Norrtälje kommunhus, Estunavägen 14, Norrtälje och i bokboden vid Vätö Idrottsklubbs föreningslokal, Vätövägen 531, Nysättra.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 12 juni 2023. Ange ärendenummer TRV 2016/63252.

Mer information: www.trafikverket.se/nysattra, Ebba Lexmark, projektledare, 010-124 36 29 och Olivia Olsson, markförhandlare, 010-123 91 99.

Om projektet

Det ska bli säkrare att gå och cykla i Nysättra. Vi planerar därför att bygga en sammanhängande gång- och cykelväg längs med väg 1148 i Nysättra. 

Placering av gång- och cykelvägen

Vi är i planeringsskedet och har valt att placera gång- och cykelvägen längs den västra sidan av väg 1148. Vi bedömer att det är den mest fördelaktiga placeringen med hänsyn till förutsättningar i projekteringen, information från samråd och inkomna synpunkter. Beslutet är en samlad bedömning utifrån byggnadstekniska förhållanden vid Nysättraån och målpunkter i Nysättra.

Vad händer i projektet?

Nu finns vägplanens slutliga förslag framtaget och vi kan därmed gå över till nästa steg i processen som är att ställa ut vägplanen för granskning. Vägplanen kommer att finnas tillgänglig för granskning under perioden 12 maj–12 juni 2023. Vi bjuder in till granskningen via brev och annons.

Vid granskningen av vägplanen har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Först när vägplanen har vunnit laga kraft kan projektet byggas. Vi planerar att börja bygga tidigast 2026 med hänsyn till handläggningstider hos regeringen om vägplanen överklagas och arbete med att ta fram bygghandlingar för entreprenaden.

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. Detta har hänt!

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Utöver de samråd som Trafikverket bjuder in till har du möjlighet att inkomma med synpunkter löpande under projektet.

Under perioden 8–25 september 2017 genomförde vi ett samråd med ett öppet hus där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan.

Länsstyrelsen beslutade den 29 november 2017 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 31 maj–14 juni 2018 genomförde vi ett samråd där vi presenterade förslaget till gång- och cykelväg. Efter samrådsperioden har vi arbetat vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. I samrådsredogörelsen har de samråd som ägt rum under projektets gång och de synpunkter som kommit in sammanfattats och bemötts övergripande. Denna handling uppdateras löpande under projektets gång. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Genomförs under perioden 12 maj–12 juni 2023.

Inbjudan till detta kommer att ske genom kungörelse i tidning samt via brev.

Vid granskningen av vägplanen har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Fastställelseprövning sker 2023–2024. 

Byggstart kan tidigast ske 2026.

Projektledare

Ebba Lexmark

Telefon: +46 10-124 36 29