Logga in
Logga in

Stockholm Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny cirka 1 km lång gång- och cykelväg genom Nysättra i Norrtälje kommun. Det ökar säkerheten för dig som går och cyklar.

Vad?

En cirka 1 km lång gång- och cykelväg utmed väg 1148 genom Nysättra.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för dig som går och cyklar.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och har för avsikt att ställa ut vägplanen för granskning under hösten 2022.

Om projektet

Det ska bli säkrare att gå och cykla i Nysättra. Vi planerar därför att bygga en sammanhängande gång- och cykelväg längs med väg 1148 i Nysättra. 

Placering av gång- och cykelvägen

Vi är i planeringsskedet och har valt att placera gång- och cykelvägen längs den västra sidan av väg 1148. Vi bedömer att det är den mest fördelaktiga placeringen med hänsyn till förutsättningar i projekteringen, information från samråd och inkomna synpunkter. Beslutet är en samlad bedömning utifrån byggnadstekniska förhållanden vid Nysättraån och målpunkter i Nysättra.

Vad händer i projektet?

Vi arbetar med vägplanen och tittar särskilt på hur gång- och cykelvägen kan byggas längs med hela sträckan samt att vi har finansiering finns för alla delar i vägplanen.

Vägplanen kommer att finnas tillgänglig för granskning tidigast hösten 2022. När datumet för granskningen är bestämt kommer vi att bjuda in till detta.

Vid granskningen av vägplanen har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Först när vägplanen har vunnit laga kraft kan projektet byggas. Vi planerar att börja bygga tidigast 2025 med hänsyn till handläggningstider hos regeringen om vägplanen överklagas.

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. Detta har hänt!

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Utöver de samråd som Trafikverket bjuder in till har du möjlighet att inkomma med synpunkter löpande under projektet.

Under perioden 8–25 september 2017 genomförde vi ett samråd med ett öppet hus där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan.

Länsstyrelsen beslutade den 29 november 2017 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 31 maj–14 juni 2018 genomförde vi ett samråd där vi presenterade förslaget till gång- och cykelväg. Efter samrådsperioden har vi arbetat vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. I samrådsredogörelsen har de samråd som ägt rum under projektets gång och de synpunkter som kommit in sammanfattats och bemötts övergripande. Denna handling uppdateras löpande under projektets gång. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Granskningen av vägplanen är planerad till hösten 2022.

Preliminärt lämnar vi vägplanen för fastställelse under 2023. 

Preliminär byggstart 2025. 

Projektledare

Ebba Lexmark

Telefon: +46 10-124 36 29

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ebba Lexmark
Kommunikatör
Anette Iacobaeus