Logga in
Logga in

Stockholm Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny cirka 1 km lång gång- och cykelväg genom Nysättra i Norrtälje kommun. Det ökar säkerheten för dig som går och cyklar.

Vad?

En cirka 1 km lång gång- och cykelväg utmed väg 1148 genom Nysättra.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för dig som går och cyklar.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och planerar att börja bygga tidigast 2026.

Om projektet

Det ska bli säkrare att gå och cykla i Nysättra. Vi planerar därför att bygga en sammanhängande gång- och cykelväg längs med väg 1148 i Nysättra.

Nu är vägplanen inskickad för fastställelse

Nu är vi klara med vägplanen för den nya gång- cykelvägen i Nysättra. Länsstyrelsen har tillstyrkt vägplanen och vi har skickat in den för fastställelseprövning.

I december 2023 lämnade vi vägplanen för den nya gång- cykelvägen i Nysättra till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning för fastställelse. Det är Planprövning som beslutar om vägplanen är korrekt utformad och framtagen.

Vägplanen var utställd för granskning under perioden 12 maj–12 juni 2023.

Alla som har inkommit med yttranden till oss i samband med granskningen har fått information via brev om att vägplanen är inskickad för fastställelse.

Först när vägplanen har vunnit laga kraft kan projektet byggas. Vi planerar att börja bygga tidigast 2026 med hänsyn till handläggningstider hos regeringen om vägplanen överklagas och arbete med att ta fram bygghandlingar för entreprenaden.

Ta del av handlingarna

Fastställelsehandlingen är tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. Detta har hänt!

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Utöver de samråd som Trafikverket bjuder in till har du möjlighet att inkomma med synpunkter löpande under projektet.

Under perioden 8–25 september 2017 genomförde vi ett samråd med ett öppet hus där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan.

Länsstyrelsen beslutade den 29 november 2017 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 31 maj–14 juni 2018 genomförde vi ett samråd där vi presenterade förslaget till gång- och cykelväg. Efter samrådsperioden har vi arbetat vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. I samrådsredogörelsen har de samråd som ägt rum under projektets gång och de synpunkter som kommit in sammanfattats och bemötts övergripande. Denna handling uppdateras löpande under projektets gång. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vägplanen var ute för granskning under perioden 12 maj–12 juni 2023. Vi tackar för inkomna synpunkter och för allt engagemang.

Länsstyrelsen har i november 2023 tillstyrkt vägplanen och den 15 december 2023 skickades vägplanen in för begäran om fastställelse till Trafikverkets avdelning Juridik- och planprövning.

Fastställelseprövning sker under 2024. 

Byggstart kan tidigast ske 2026.

Nyheter

Projektledare

Ebba Lexmark

Telefon: +46 10-124 36 29