Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, Mölnvik–Ålstäket

Vi planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi tar fram en vägplan för sträckan Mölnvik–Ålstäket, den så kallade Grisslingerakan.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framför allt för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och ställde ut vägplanen för granskning under perioden 16 maj–16 juni 2023.

Om projektet

Nu är granskningen av vägplanen avslutad

Vägplanen för väg 222, Mölnvik–Ålstäket var ute för granskning under perioden 16 maj–16 juni 2023. Vi tackar för inkomna synpunkter och för allt engagemang.

Ta del av handlingar

Projektets granskningshandling med miljökonsekvensbeskrivning är fortfarande tillgänglig här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Därför behöver sträckan byggas om

Många upplever i dag sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket som otrygg och rörig. Det beror delvis på lösningen med de tre körfälten, där ett byter riktning, men även på att det finns ett större antal tomtanslutningar mot vägen och flera övergångsställen. Detta tänker vi åtgärda. Sträckan mellan Svanstensrondellen (vid Grisslingeparkeringen) och Ålstäket har redan i dag fyra körfält och nu kompletterar vi så att vi får samma lösning hela sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket.

Planerade åtgärder

De åtgärder vi tittar på är att:

  • bygga om till två körfält i vardera riktningen på hela sträckan Mölnvik–Ålstäket
  • binda ihop Korpholmsvägen och Älgstigen till en signalreglerad fyrvägskorsning
  • se över korsningspunkterna vid Mölnvik, Mörtnäs, Svanstensrondellen och Ålstäket för att få till så bra framkomlighet som möjligt
  • bygga en ny, bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222
  • bygga gång- och cykeltunnlar i anslutning till busshållplatserna
  • förbättra bullersituationen för närboende
  • stänga tomtanslutningar till väg 222 och samla dessa till lokalgator.

Planerad hastighetsgräns

Vi planerar för 60 km/tim. Det innebär att hastigheten höjs från 50 km/tim. Att vi höjer hastigheten med 10 km/tim beror på att Grisslingerakan inte är en lokalgata utan en genomfartsled. För att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter ska vi även bygga en separat gång- och cykelväg samt flera gång- och cykeltunnlar.

Bakgrund

I dag är det tre körfält på merparten av sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket, varav mittkörfältet används omväxlande i östlig och västlig riktning. Så har det varit sedan 2006 och är en lösning för att förbättra framkomligheten för genomfartstrafiken.

Värmdö kommun arbetar med nya detaljplaner för bostadsområdena längs väg 222, mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket. Befolkningen i kommunen väntas öka kraftigt vilket kommer att öka trycket på väg 222, både från boende i området och från genomfartstrafik från områden längre ut, som till exempel Hemmesta och Stavsnäs.

Tidsplan

Den 20 juni 2018 hade vi ett samrådsmöte i Värmdösalen, Gustavsberg i Värmdö kommun om projektet väg 222, Mölnvik–Ålstäket. På samrådet informerade vi bland annat om vägplanens formella handläggning, förslag på utformning, eventuell vattenverksamhet samt innehåll och avgränsning av miljösekvensbeskrivning.

Vi vill tacka alla som deltog på samrådet. Vi har tagit till oss era synpunkter och tar dem med oss i det fortsatta arbetet med vägplanen.

Just nu arbetar vi med att ta fram en vägplan som beskriver hur vi planerar att bygga om vägsträckan och hur det påverkar närboende, trafikanter och miljön. Vårt mål är att möjligaste mån behålla och ta till vara de värden som finns, samtidigt som vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Under perioden 16 maj–16 juni 2023 var vägplanen ute för granskning. Vi tackar för inkomna synpunkter och för allt engagemang.

Under perioden 16 maj–16 juni 2023 genomförde vi ett samråd om vattenverksamhet. Vi tackar för inkomna synpunkter.

5 Byggstart Planerad till våren 2027

Projekt i närheten

Nyheter

Kontakt

Linnea Ljung

Telefon: +46 10-123 62 77