Logga in
Logga in

Stockholm Väg 229, Norra Sköndal, bytespunkt

Vi planerar för att bygga om busshållplatserna vid Norra Sköndal. Det gör vi för att ge plats åt alla bussar och öka säkerheten och tryggheten för dig som reser här.

Vad?

Vi bygger om busshållplatserna och den befintliga tunneln vid Norra Sköndal.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten för resenärer och ge bättre framkomlighet för bussarna.

Nuläge

Entreprenadupphandling pågår. Vi planerar byggstart sommaren 2024.

Om projektet

Busshållplatserna vid Norra Sköndal på väg 229, Tyresövägen, är en viktig bytespunkt för många resenärer. Hållplatserna är idag inte dimensionerade för det stora antalet bussar som stannar här. Nu planerar vi för att bygga om och öka trafiksäkerheten.

Syfte och mål

Det övergripande målet med vårt arbete är att gående och cyklister ska kunna förflytta sig på ett trafiksäkert sätt, inom och mellan busshållplatserna. Vi ska bygga en tryggare miljö för dig som reser och minska bullret för både resenärer och för dig som bor och vistas i området.

Projektets innehåll

Vi planerar att

  • förlänga busshållplatserna för att skapa utrymme för fyra ledbussar att stanna på rad på båda sidor av väg 229, Tyresövägen
  • flytta trappen som går från Sandåkravägen till gång- och cykelbron för att få plats med en förlängd busshållplats och flera ledbussar i rad
  • sätta upp bullerskyddsskärmar på båda sidor av Tyresövägen för att förbättra bullersituationen för de som bor nära, elever på skolan och resenärer
  • sätta upp skärmar som avskärmar busshållplatserna från trafiken för att skapa en tryggare och tystare miljö för resenärer som väntar på bussen
  • justera fasader på vissa fastigheter
  • bredda och bygga om gångtunneln för att skapa en tryggare miljö
  • förbättra gång- och cykelvägar som ansluter till busshållplatserna
  • bygga cykelparkeringar
  • anpassa busshållplatser och anslutande gångvägar till dig som har till exempel rullstol, rullator eller barnvagn.

Tidsplan

1 Byggstart Sommaren 2024

2 Klart 2026

Bakgrund

Bytespunkten vid Norra Sköndal består av en busshållplats på vardera sidan av vägen och är en viktig bytespunkt för busstrafiken i södra Stockholm. Busshållplatserna är inte dimensionerade för det stora antalet bussar som stannar här. Idag finns det endast plats för två ledbussar åt gången på hållplatserna. Att busshållplatserna inte räcker till storleksmässigt innebär att ankommande bussar ibland får vänta innan de kan åka in till hållplatsläget.

Det finns även brister i trafikmiljön kring hållplatserna. Till exempel är de inte anpassade för personer som har en funktionsnedsättning. Vi ska göra det säkert för alla.  

Bostäderna norr och söder om väg 229 har idag bullernivåer som överskrider gränsvärdena och därmed föreslår vi åtgärder som dämpar bullret. 

Kontakt

Lars Segerman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 63