Logga in
Logga in

Stockholm Väg 259, Glömstavägen, gång- och cykelväg

Vi ska bygga en bättre, och delvis helt ny, gång- och cykelväg längs Glömstavägen i Huddinge kommun. Målet är att öka säkerheten för dig som går eller cyklar.

Vad?

Ny gång- och cykelväg utmed väg 259 Glömstavägen.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister samt förbättra framkomligheten.

Nuläge

Projektet var ute på ett samråd under våren 2021. Under samrådet framkom information som gör att det nu pågår ett mindre omtag av samrådshandlingen.

Om projektet

Gång- och cykelvägen ska bidra till en ökning av cykelresor och möjliggöra vardagscykling mellan hem, skola och arbete. Sträckan för gång- och cykelvägen, från Björkhagsvägen till och med ca 50 meter efter Bergavägen, är cirka 2,5 km.

Idag finns det bitvis en gång- och cykelväg längs sträckan, det innebär att större delen av vägsträckan inte har separation mellan trafikslagen. När den nya kompletta gång- och cykelvägen är klar kommer den att fungera som en länk till och från lokala målpunkter och som ett cykelstråk längs med Glömstavägen som ansluter till det regionala cykelstråket.

Väg 259 har restriktioner vilket innebär att inga vägarbete får utföras under dagen. Allt vägarbete på vägbanan kommer således att ske nattetid.

Gång- och cykelvägens placering och sträckning

Trafikverket har tagit beslut att den norra sidan är den mest fördelaktiga placeringen av gång- och cykelvägen utifrån förutsättningar i projekteringen, samordning med projektet Tvärförbindelse Södertörn, information från samråd samt inkomna synpunkter. Beslutet är grundat på att de flesta av målpunkterna samt största delen av bebyggelsen är belägen på den norra sidan. Huddinge kommun är positiva till att gång- och cykelvägen i första hand byggs på norra sidan.

Beslutet om att bygga den nya gång- och cykelvägen på den norra sidan av väg 259 Glömstavägen kommer innebära att vi behöver ta mark i anspråk. Under samrådsperioden 2021 hade vi en första kontakt med alla som kommer att beröras av detta. 

Den sträcka av GC-vägen som är aktuell i denna vägplan går från Bergavägen till strax öster om Björkhagsvägen. De delar av GC-vägen som ligger väster om Björkhagsvägen samt öster om Bergavägen kommer att byggas om av Tvärförbindelse Södertörn.

Vad händer framöver?

Nu utreder vi och planerar för att hitta de mest optimala lösningarna längs med den norra sidan. Vi ska bland annat:

 • Arbeta med gång- och cykelvägens bredd och dess start- och slutpunkt längst med Glömstavägen och i den mån det går, ska gång- och cykelvägen uppfylla regional standard.
 • Utreda delsträckor där det är ont om utrymme mellan fastigheter och Glömstavägens befintliga vägbana. 
 • Arbeta med anslutande vägar och utfarter till Glömstavägen.
 • Minimera markintrång på fastigheter och samtidigt planera för en trafiksäker gång- och cykelväg
 • Samråda med Storstockholms lokaltrafik angående lämplig placering av busshållplatser.

 • Arbeta med möjligheter till passager över väg 259 Glömstavägen.

Projekt i närheten

Väg 259,  Tvärförbindelse Södertörn 

Vi planerar för en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om Stockholm med separat gång – och cykelväg längs hela sträckan. Tvärförbindelse Södertörn kommer bidra till ökad säkerhet och smidigare transportmöjligheter.
Läs mer om Tvärförbindelse Södertörn 

Tidsplan

Vi tar fram en vägplan och befinner oss i skede samrådshandling.

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. Utöver de samråd som Trafikverket bjuder in till har du möjlighet att inkomma med synpunkter löpande under projektet.

Under perioden 8–25 september 2017 genomförde vi ett samråd med ett öppet hus där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Samrådsunderlaget berörde inte vilken sida av väg 259 som gång- och cykelvägen ska byggas. Inkomna synpunkter, både vid öppet hus samt de skriftliga, hade olika uppfattningar om valet av sida men en majoritet förespråkade den norra sidan.

Länsstyrelsen beslutade den 29 november 2017 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 12 april–11 maj 2021 genomförde vi ett digitalt samråd där vi presenterade förslaget till gång- och cykelväg. Efter samrådsperioden har vi arbetat vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vi uppdaterar samrådshandlingen under 2023. Samråd med berörda är planerat till efter sommaren 2023. 

Granskningen av vägplanen är planerad till slutet av 2023.

Vi planerar fastställelse av vägplanen till i slutet av 2024.

Planerad byggstart i slutet av 2025 och cirka två års byggskede.

Dokument för Glömstavägen

Projekt i närheten

Om samrådet 2021

Vi genomförde ett samråd mellan den 12 april och 11 maj, 2021 för att samla in synpunkter från dig som bor nära den blivande gång- och cykelvägen.

Vi informerade om följande:

 • Förslag till nybyggnad av gång- och cykelväg med dess anläggningar
 • Förslag på förändringar av utfarter
 • Miljökonsekvenser
 • Vägplanens formella handläggning

Samrådsmaterialet

Eftersom vi alla vara påverkade av Covid-19 när samrådet ordnades, kunde vi tyvärr inte bjuda in till stora fysiska möten. Vi ordnade istället ett digitalt möte och ställde ut materialet hos Huddinge kommun, Kommunalvägen 28. Materialet fanns tillgängligt under samrådsperioden, det vill säga från den 12 april till den 11 maj 2021.

Vi erbjöd följande möten:

 • Digitalt möte via Skype, 12 april kl. 18.00 (anmäl dig senast den 8 april)
 • Digitalt möte via Skype, 13 april kl. 18.00 (anmäl dig senast den 9 april)
 • Enskilda möten på telefon, 14 april kl. 10-19 (anmäl dig senast den 12 april)
 • Enskilda möten på telefon, 15 april kl. 10-19 (anmäl dig senast den 13 april)
 • Enskilda fysiska möten, 16 april kl. 16-19, lokal ej klar (anmäl dig senast den 12 april)

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande och granskning. Nu är vi i skede samrådshandling.

Kontakt

Maria van de Beek

Telefon: +46 10-123 15 77