Logga in
Logga in

Stockholm Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

Vi planerar för en ny mötesfri motortrafikled söder om Stockholm med separat gång– och cykelväg samt nya Vårbybroar. Tvärförbindelse Södertörn kommer bidra till ökad säkerhet och smidigare transportmöjligheter.

Vad?

Vi bygger 2 mil mötesfri motortrafikled och separat gång- och cykelväg från Kungens Kurva, via Flemingsberg, till Jordbro. Vi byter ut Vårbybroarna och breddar väg E4/E20.

Varför?

Väg 259 i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Trafikverket planerar därför att bygga en ny, säkrare väg i området – Tvärförbindelse Södertörn.

Nuläge

Fastställelseprövning av vägplan. Beräknad byggstart 2023.

Kostnad

Pengarna i den nu gällande planen räcker för att driva projektet framåt samt starta bygget. Nästa nationella plan kommer under våren 2022.

Om projektet

Ett transportstråk för alla

Ett säkert transportstråk

Det behövs en helt ny trafiklösning för bättre säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för både människor och gods. Tvärförbindelse Södertörn ska bli ett säkert transportstråk för alla trafikanter. Vi bygger en mötesfri väg med två körfält i vardera riktningen samt en separat gång- och cykelväg som är väl skyddad från övrig trafik. Boende vid och oskyddade trafikanter på väg 225 får också en säkrare trafikmiljö, när den tunga godstrafiken kan välja Tvärförbindelse Södertörn.

Ett smidigt transportstråk

Vi bygger för olika transportalternativ, det ska vara smidigt att åka buss, bil, cykla eller gå.  Vi vill skapa möjligheter att byta mellan transportslagen. Det ska vara enkelt för människor att byta från cykel till buss, och för gods att färdas via sjöfart till lastbil. Tvärförbindelse Södertörn är en förutsättning för ett växande Södertörn. Den ger näringslivet bättre förutsättningar med smidig godstrafik och avlastar det regionala vägnätet.

Ett hållbart transportstråk

Tvärförbindelsen gynnar hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart, samtidigt som naturreservaten skyddas. Vi arbetar aktivt för att hitta nya sätt att minska klimatpåverkan i såväl byggskedet som vid trafikanternas användning av vägen.

Kartor

Nyheter

För dig som bor i området

Här kan du läsa om hur vi jobbar med..

Nu tar vi fram underlag inför planeringen av Tvärförbindelse Södertörn och genomför markundersökningar som pågår från och med februari. Vi kommer att göra undersökningar av jord, berg och grundvatten för att hitta den bästa sträckningen och utformningen av den nya vägen. När vi är klara med undersökningarna analyserar vi resultaten och använder dem i det fortsatta utredningsarbetet.

De fastighetsägare vars fastigheter berörs kontaktas alltid av oss i förväg om undersökningarna.

Vi kommer att borra, göra provtagningar, grundvattenmätningar och besiktningar av fastigheter på olika platser längs de olika alternativa sträckningarna. Arbetet kommer mestadels att utföras på dagtid. Oftast kommer vi att använda en bandgående borrvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken. Det kommer surra och brumma lite, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud.

På vissa platser kommer vi behöva göra återkommande mätningar, till exempel av grundvattennivåer och sättningar. Detta för att senare kunna se vad som är naturliga variationer och vad som skulle kunna vara påverkan av det kommande bygget. Vi kan komma att göra kompletterande undersökningar senare. På de platser där det blir aktuellt kommer därför mätpunkter, som grundvattenrör och sättningsdubb, få sitta kvar en tid.

Tidplan

Planläggning av vägbyggen följer en noggrann process som är fastställd i lag. I vår planeringsprocess går vi från översiktliga studier till detaljerade beskrivningar, innan vi sätter spaden i marken och börjar bygga väg.

1 Samråd med öppna hus om vägplanen 2018

2 Förberedande arbeten 2021

3 Granskning av vägplanen januari–februari 2021

4 Länsstyrelsen tillstyrkning av vägplan november 2021

5 Fastställelse av vägplan december 2021–augusti 2022

6 Lagakraftvunnen vägplan april 2023

7 Upphandling av entreprenörer januari 2023–november 2025

Tidigast 2023 planerar vi att börja bygga väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Vi bedömer den totala byggtiden för hela anläggningen till cirka tio år, och delar av vägen kommer att vara klara tidigare än så. Detta är förutsatt att vi har full finansiering och att inga avbrott eller förändringar dyker upp längs vägen.

En yttre tvärled

Idag finns bara en större väg när du ska passera Stockholm eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm. Det gör transportsystemet i regionen sårbart. Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled. Tvärleden binder samman de södra och de norra delarna av länet. Därmed skapas en snabbare förbindelse från Täby i norr till Haninge i söder, och det i sin tur ger nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen.

Det nya transportstråket minskar trycket på dagens överbelastade lokala och regionala vägnät. Bil, gods och busstrafik får en ökad framomlighet, samtidigt som tillgängligheten också förbättras för gående och cyklister. En ny gång- och cykelväg längs hela sträckan genom Södertörn kommer att ge nya möjligheter till pendling med cykel.

 

Genom Tvärförbindelse Södertörn kommer tre regionala stadskärnor att bindas samman. Kommunerna ges möjlighet att utvecklas och växa, bygga bostäder och möjligheter för nya företag att etableras skapas. Andra vägar i området, såsom väg 73, väg 257, väg 225 och Södra länken avlastas. Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm binder vi ihop hela Stockholmsregionen från Täby i norr till Haninge i söder.

Klimat

En ny väg påverkar klimatet både under själva byggandet och när den står färdig. Vi arbetar aktivt för att Tvärförbindelse Södertörn ska påverka klimatet så lite som möjligt.

Tvärförbindelse Södertörn gör det varken enklare eller svårare att nå klimatmålen. Trafiken i länet ökar endast marginellt när den nya vägen öppnar för trafik. Vi gynnar hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart i större utsträckning än i dag. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig utan bil, och det ska vara smidigt att byta mellan olika transportlösningar. Framför allt möjliggör vi en omfördelning av trafik från hårt belastade lokalgator och infartsleder till den nya tvärförbindelsen.

För ytterligare fördjupning läs gärna rapporten "Tvärförbindelse Södertörn - en del av ett modernt och klimatanpassat transportsystem. "

Gå till rapporten

Tvärförbindelsen blir en viktig förbindelse till nya Norviks hamn, som öppnade våren 2020. Hamnen har byggts för att öka andelen godstransporter sjövägen och därmed minska påverkan på klimatet. Norviks hamn kan ta emot större fartyg direkt till Stockholmsregionen än tidigare hamnar, och på så sätt kan transporter till sjöss ta över en stor del av lastbilstrafiken på vägarna från södra och västra Sverige. De som idag får hantera stora mängder av allt gods som konsumeras i Stockholmsregionen.

Tvärförbindelse Södertörn ställer mycket höga klimatkrav på entreprenörer i upphandlingar. Vi arbetar systematiskt med att begränsa klimatpåverkan och energianvändning från byggande, drift och underhåll av väganläggningen.

Vi kommer att ta tillvara varje möjlighet att göra Tvärförbindelsen till test- och utvecklingsarena inom områden som digitalisering och automatisering, elektrifierade och fossilfria fordon under byggskedet.

I ett väganläggningsprojekt bidrar betong/cement, stål, drivmedel och asfalt med de största utsläppen av växthusgaser. Vi vill nå nya framgångar på alla dessa områden. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna bidra till att nå Trafikverkets mål om klimatneutral anläggningar 2045.

Det här gör vi i samverkan med andra parter både internt och externt för att bidra till en förflyttning inom branschen. Det som vi testar på Tvärförbindelse Södertörn kan andra entreprenader dra nytta av i framtiden.

Ett exempel på en digital innovation är skyddsåtgärder mot luftföroreningar. Genom att använda digitala hastighetsskyltar och teknik som mäter luftpartiklar kan hastigheten automatiskt sänkas om miljökvalitetsnormen skulle överskridas.

Miljö

En fjärdedel av Tvärförbindelse Södertörn dras under marken i tunnlar under känsliga naturområden. Vid Flottsbro bygger vi en så kallad ekodukt, en mer än 60 meter bred bro där naturen kan breda ut sig.

Över Gömmarbäcken läggs all trafik på broar, vilket innebär att vi där återskapar en öppen bäck samt att vattenlevande arter och små däggdjur får en säker passage. Ekodukten och en mängd andra faunapassager, det vill säga tunnlar avsedda för att djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen, är bra för ekosystemen i området.

För att skapa en god boendemiljö strävar vi efter att utforma trafikstråket så att negativ påverkan av buller, luftföroreningar och barriärer begränsas. Flera planskilda passager byggs för både människor och djur, och vi sätter upp lokalt anpassade bullerskyddsskärmar.

Upphandlingar och dokument

Projektets historik

1980, Södertörnsleden

På åttiotalet planerade dåvarande Vägverket för en infrastruktursatsning som kallades väg 259 Södertörnsleden. Det var en väg som planerades gå i ytläge genom viktiga naturområden.

Efter ett antal år stod det dock helt klart att det var en dålig idé – både för natur- och kulturvärden, men också för att den planerade vägen varken skulle klara av de framtida riktigt tunga godstransporterna eller ha tillräckligt bra av- och påfarter till det omgivande vägnätet.

2014, Tvärförbindelse Södertörn

2014 startade Trafikverket planeringen av ett nytt projekt, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Det nya transportstråket ska, till skillnad från den tidigare planerade vägen, trygga natur och djurliv med bland annat tre tunnlar under naturreservaten. Hela stråket kommer också att förses med en separat gång- och cykelbana.

Transportstråket byggs för tyngre godstrafik för att främja Norviks hamn och sjötransporter. I uppdraget ingår också att bygga en helt nya broar över Mälarpassagen vid Fittja, eftersom de nuvarande Vårbybroarna inte kommer att räcka till när vägarna Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm möts i området.

Tids- och kostnadsjämförelser med det tidigare vägprojektet Södertörnsleden kan inte göras då Tvärförbindelse Södertörn är ett helt nytt projekt.

Press

Porträttbild Staffan Hintze

Staffan Hintze, tf. projektchef

Möt våra medarbetare

Vilka arbetsuppgifter har du i projektet?

Jag jobbar som projektingenjör med projekteringen av en stor trafikplats i Huddinge. Trafikplatsen är väldigt komplex och är i tre plan, där Tvärförbindelse Södertörn passerar både Västra stambanan och Huddingevägen. I min roll som projektingenjör stöttar jag både projektledare och projekteringsledare, och mina uppgifter är väldigt varierande. Jag jobbar med risker, prognoser och tidplan, och följer även upp våra konsulters arbete.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

Just nu är det väldigt mycket spännande på gång. Vi jobbar intensivt med att ta fram ett bra underlag för att handla upp en entreprenör som ska bygga själva trafikplatsen. Jag jobbar även med vår tidplan, där det är otroligt många aktiviteter som ska synkas. Förutom det så är det mycket möten med konsulterna, där vi diskuterar både tekniska och administrativa frågor för att driva projektet framåt.

Varför ska man söka sig till Tvärförbindelse Södertörn?

Jag tycker du ska söka dig till Tvärförbindelse Södertörn om du vill jobba i ett spännande projekt och samtidigt vara med och bidra till samhällsutvecklingen!

Vilka arbetsuppgifter har du i projektet?

I min roll som markförhandlare är jag Trafikverkets representant i dialoger och förhandlingar med fastighetsägare, där Trafikverket behöver åtkomst till mark för att kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

En vanlig arbetsvecka i pandemitider börjar med morgonmötet på Skype tillsammans med mina kollegor. Därefter brukar dagen vara fylld med möten med berörda fastighetsägare. Och vi markförhandlare har också möten med kommuner för att förhandla genomförandeavtal. Ett genomförandeavtal är ett avtal där vi kommer överens om hur vi ska genomföra vägbygget i samordning med kommunen. Till exempel om vad som ska byggas på kommunens mark och om finansiering.

Varför ska man söka sig till Tvärförbindelse Södertörn?

Att arbeta i Tvärförbindelse Södertörn är omväxlande och väldigt lärorikt. Personligen tycker jag att det är viktigt att arbeta med något som gör skillnad och en väg som kommer finnas i många år gör just skillnad. Till exempel i form av minskade restider för privatpersoner och för transport- och logistikföretag. Och inte minst en minskad risk för olyckor. Tvärförbindelse Södertörn kommer bli en väg som smälter in i landskapet som den går genom, och det tycker jag också är viktigt, att det som byggs faktiskt ser bra ut och passar in.

Beskriv dina arbetsuppgifter inom Tvärförbindelse Södertörn?

Jag jobbar som biträdande projekteringsledare med projekteringen av en trafikplats i Solgård i Huddinge. Det blir en trafikplats i tre olika nivåer kan man säga. Dels bygger vi en tunnel under Huddingevägen och järnvägen, dels är det själva Huddingevägen som går längs med järnvägen och dels blir det en cirkulationsplats ovanpå, som knyter ihop alla på- och avfarter.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

En arbetsvecka kan se väldigt olika ut, beroende på vad som ligger i pipen. Tillsammans med projekteringsledaren ser vi till att koordinera arbetet med vår konsult, och bevaka våra intressen i projekteringen.

Varför ska man söka sig till Tvärförbindelse Södertörn tycker du?

Jag älskar att lösa problem och jobba med siktet framåt. Är du en sån som gillar problemlösning och ett högt tempo, så ska du definitivt söka dig till oss på Trafikverket och Tvärförbindelse Södertörn.

Projekt i närheten