Logga in
Logga in

Nu startar arbetet med att bredda Ältavägens gång- och cykelväg

3,5 kilometer av Ältavägens gång- och cykelväg ska nu rustas upp i syfte att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. Arbetet kommer att pågå under två år och innebär en viss trafikpåverkan under byggtiden.

Trafikverket börjar nu bredda delar av gång- och cykelvägen längs Ältavägen. Det är totalt 3,5 kilometer gång- och cykelväg, mellan norra avfartsrampen från väg 229 Tyresövägen fram till Hämplingevägen och mellan korsningen i Hästhagen fram till bron över Järlasjön, som ska rustas upp. Arbetet kommer att utföras i etapper om 150 meter, där entreprenören arbetar sig fram 150 meter i taget för att minska trafikpåverkan. Den 13 maj startar arbetet vid den första etappen, mellan Hämplingevägen och Ulvsjövägen. 

Så påverkas trafiken under byggtiden

Ett körfält kommer att behöva stängas av vid den aktuella etapp där arbete för tillfället utförs. Trafiken regleras då med en tillfällig trafiksignal förbi arbetsområdet. Fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter kommer under byggtiden att få en omledningsväg vid vissa sträckor, och i vissa fall en smalare gång- och cykelväg. Tydlig skyltning för alla trafikanter kommer att finnas på plats. Trafikverket kommer att arbeta för att i största möjliga mån minska trafikpåverkan, och ber om överseende för att arbetet tidvis och under byggtiden kommer att ha viss påverkan på trafiken. Samtidigt uppmanas alla trafikanter att ta hänsyn till sina medtrafikanter och de som arbetar vid och på vägen, för allas säkerhet och trygghet.

Gång- och cykelvägen längs Ältavägen ingår i det regionala cykelstråket Ältastråket och längs delar finns problem med framkomlighet och trafiksäkerhet. Smala delsträckor med snäva kurvor och konfliktpunkter mellan gångtrafikanter samt cyklister vid busshållplatser är några av anledningarna till att förbättringsåtgärderna utförs. Gång-och cykelvägen behöver även anpassas för att nå upp till standarden för regionala cykelstråk. 

Nyttan med förbättringsåtgärderna

Målet med åtgärderna är att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och att förbättra tillgängligheten för gångtrafikanter, cyklister såväl som för bilister. Genom att en förbättrad och bredare gång- och cykelväg skapas, där gående och cyklister separeras, kommer tillgängligheten och framkomligheten att förbättras för den genomgående trafiken.  Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter blir då bättre än dagens förhållanden.

Går allt som planerat ska arbetet i sin helhet vara klart vintern 2026.

Vanliga frågor och svar

Trafikverket kommer att bygga om två sträckor av gång- och cykelvägen längs 
Ältavägen. Den ena delen av gång- och cykelbanan där ombyggnation kommer ske 
sträcker sig mellan norra avfartsrampen från väg 229 Tyresövägen fram till 
Hämplingevägen. Den andra sträckan är från korsningen i Hästhagen fram till bron 
över Järlasjön. Totalt kommer cirka 3,5 km gång- och cykelväg byggas om och 
breddas.

Trafikverket har i uppdrag att förbättra framkomligheten för cyklister och Ältastråket är ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms län. Idag uppnår delar av Ältavägens gång- och cykelväg inte den standard som krävs för våra regionala cykelstråk. Det finns även både trafiksäkerhetsproblem och identifierade konfliktpunkter mellan gångtrafikanter och cyklister vid busshållplatser längs med sträckan. Det behöver vi ändra på. Målet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. 

Arbetet påbörjas 13 maj 2024. Då börjar vi arbeta längs sträckan som sträcker sig mellan korsningen Ältavägen/Hämplingevägen och fram till korsningen Ältavägen/Ulvsjövägen.

Om allt går som planerat ska arbetet i sin helhet vara klart vintern 2026. 

Vi startar arbetena under maj månad 2024 och börjar arbeta på östra sidan av Ältavägen, mellan korsningen Ältavägen/Hämplingevägen och Ältavägen/Ulvsjövägen. Rekommenderad hastighet på 30 km/h placeras ut och farthinder, för att öka säkerheten. Östra körfältet närmast gång-och cykelbanan stängs av och västra körfältet används med hjälp av signalreglering. Arbetet fortsätter sedan etappvis, där vi arbetar oss fram 150 meter i taget, för att minska trafikpåverkan så mycket som möjligt. Vid den etapp där vi för tillfället arbetar kommer vi behöva stänga av ett körfält. Trafiken regleras då med tillfällig trafiksignal förbi arbetsområdet. Fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter kommer under byggtiden att få en omledningsväg vid vissa sträckor, och i vissa fall en smalare gång- och cykelväg. Tydlig skyltning för alla trafikanter kommer finnas på plats.