Logga in
Logga in

Stockholm Väg 260, Gudöbroleden, gång- och cykelväg och busskörfält

Nu blir det säkrare och smidigare för dig som cyklar, går eller åker buss längs Gudöbroleden.

Vad?

Vi bygger om gång- och cykelvägen och bussfilen.

Varför?

För en säkrare och smidigare gång, cykel och kollektivtrafik

Nuläge

Samrådsperiod avslutad

Om projektet

Vi planerar att bygga om och förbättra gång- och cykelvägen och busskörfälten längs vägen som passerar Tyresö och Haninge kommun och Stockholms stad.

Gudöbroleden är ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms län, men i dag uppnår vägen inte den standard som krävs för våra regionala cykelstråk. Det finns både trafiksäkerhetsproblem och svårigheter att ta sig fram längs sträckan. Vi planerar nu för flera förbättringar av gång- och cykelvägen längs Gudöbroleden, mellan Grindstugan och Skrubba Malmväg. Det ingår att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Skrubba Malmväg och Skrubba trafikplats.

Karta med planerade åtgärder

Gudöbroleden är också en viktig väg för kollektivtrafiken och den dagliga pendlingen med buss. Därför vill vi även förbättra busskörfälten och ge bussarna förtur så att du som åker buss kommer fram lite snabbare.

Planerat arbete för busstrafiken

  • Vi bygger nya bussfiler
  • Trafiksignalerna anpassas för att ge bussar förtur
  • Vi bygger om korsningar och rondeller

Aktuell sträcka

Den aktuella sträckan där åtgärder planeras är 5,5 kilometer. Sträckan börjar vid  Grindstuvägen i Haninge kommun, cirka 100 meter söder om rondellen, passerar delar av Tyresö kommun och slutar i Stockholms stad, strax norr om trafikplats Skrubba, där det ansluter till Ältabergsvägen. 

Om marken vi ska använda tillhör dig

Vi har rätt att ta mark i anspråk eftersom vägen är till för hela samhället.
Läs gärna mer här om vad som gäller vid markanspråk och ersättning.  

Viktigt cykelstråk

Gudöbroleden är en del av Vendelsöstråket, ett regionalt gång- och cykelstråk som sträcker sig längs väg 260 Gudöbroleden i Stockholm, Tyresö och Haninge kommun. Gång- och cykelstråket uppfyller inte standarden för regionalt cykelstråk och i dag är stråket för smalt och det finns på flera punkter längs med sträckan framkomlighet- och trafiksäkerhetsproblem.

Standard för regionala cykelstråk beskrivs i den regionala cykelplanen för Stockholms län. I enlighet med den regionala cykelplanen ska regionala cykelstråk bland annat vara gena, ha hög framkomlighet, vara attraktiva och vara tillräckligt breda för att möte ska kunna ske utan att sakta in. 

Så trafikerar bussarna sträckan

Väg 260 Gudöbroleden är en viktig led för kollektivtrafiken. Vägen trafikeras i dag av flera busslinjer av regional betydelse och det planeras också för att stomlinje som ska trafikera Gudöbroleden. Framkomligheten för kollektivtrafiken är i dag inte tillfredsställande; det är ofta köbildning och bussarna kommer inte upp i målhastighet.

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och håller på att ta fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter.

Under perioden hösten 2020 genomförde vi ett samråd. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du längre fram att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

I februari 2021 tog länsstyrelsen beslut om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Vi planerar för samråd den 14 mars 2024. Då kan du lämna dina åsikter om vad vi planerar bygga. 

Vi planerar att kungöra och ställa ut vägplanen för granskning under våren 2025.

Vi planerar att skicka in vägplanen för fastställelse under vintern 2025/2026

Vi planerar för en byggstart under våren 2027

 

Frågor och svar om Gudöbroleden

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna som vi får från allmänheten.

De arbeten vi nu planerar för fokuserar på att förbättra för främst cyklister, gångtrafikanter och bussresenärer. Det finns problem med trafiksäkerheten och framkomligheten som vi vill lösa.

Den här sträckan är ett utpekat regionalt cykelstråk, vilket innebär att vägen ska uppfylla en viss standard för cyklister, vilket den inte gör idag.

Gudöbroleden är en viktig väg för kollektivtrafiken och den dagliga pendlingen med buss och det förekommer idag problem med bussarnas framkomlighet. Därför vill vi förbättra busskörfälten och ge bussarna förtur så att du som åker buss kommer fram lite snabbare. Region Stockholm Trafikförvaltningen planerar även för att i framtiden trafikera sträckan med en stombusslinje vilket ställer höga krav att bussarna kommer fram ordentligt.

När vi bygger en attraktiv och säker cykelväg så kommer fler att välja cykeln för till exempel pendling till och från jobbet. Det vet vi av erfarenhet.

Vi inom Trafikverket följer de så kallade transportpolitiska målen vilket bland annat innebär att vi ska uppfylla klimatmålen. Där är kollektivtrafiken och cykelpendling viktiga.

Problemen med framkomligheten och trafiksäkerheten är mer omfattande på sträckan norr om Grindstugan. Därför är det viktigt att vi prioriterar den sträckan just nu.

När fler förväntas gå och cykla längs Gudöbroleden så ser vi att biltrafiken kommer att minska vilket är positivt. Likaså kommer åtgärderna som vi genomför för kollektivtrafiken bidra positivt till både buss- och biltrafiken. Busstrafiken kommer inte att beblanda sig med biltrafiken i samma utsträckning som den gör idag, vilket bidrar till en mer framkomlig väg för bilisterna.

Det är viktigt att vi påverkar trafiken så lite som möjligt. Dagtid kommer alla körfält att vara öppna men viss störning kan ske, som exempelvis sänkt hastighet. Om vi behöver leda om trafiken tillfälligt under en kortare period så kommer det att ske på natten. Det är i nuläget för tidigt att svara exakt på frågan.

Vi är fortfarande i ett tidigt skede i planeringsprocessen och omfattningen kan ändras under projektets gång. Vi tror i dagsläget att byggnationen kommer att pågå under åren 2026-2028.

Vi som arbetar i projektet når du via webben, under fliken Kontaktuppgifter.

Det är vi på Trafikverket som ansvarar för och underhåller den här vägen, alltså väg 260 Gudöbroleden och den befintliga gång- och cykelvägen. Har du synpunkter kan du göra något av följande:

Ringa oss på: 0771-921 921 eller,
Skicka in ett ärende via vår webb trafikverket.se

Vi kommer att genomföra en bullerutredning på de sträckor som påverkas av våra kollektivtrafikåtgärder. Det innebär att vi undersöker om det behövs bullerskydd vid dessa åtgärder.

Om du har frågor om buller och vibrationer, besök trafikverket.se

Vår målsättning är att påverka gång- och cykeltrafiken så lite som möjligt under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, som exempelvis smalare och ibland tillfälliga gång- och cykelvägar.