Logga in
Logga in

Stockholm Väg 274/1004, Kulla vägskäl i Österåkers kommun

Vi planerar att bygga en gång- och cykelport vid Kulla vägskäl, korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång-och cykelport vid Kulla vägskäl samt anslutande gång- och cykelbana längs Svinningevägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram bygghandlingar.

Om projektet

Idag behöver gående och cyklister gå över väg 274 för att ta sig till och från Svinningevägen, busshållsplatser och parkering. För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten planerar vi att bygga en gång- och cykelport under väg 274 vid busshållplatserna vid Kulla vägskäl. Det ger oskyddade trafikanter möjlighet att korsa väg 274 på ett trafiksäkert sätt.

Vi planerar även att bygga en gång- och cykelväg längs Svinningevägen. Den ska sträcka sig från Kulla vägskäl till den gång-och cykelväg som Österåkers kommun bygger.

Planskild lösning för bättre trafiksäkerhet

Vaxholmsvägen har ett högt trafikflöde och är en omledningsväg för Essingeleden. Därför finns stora krav på framkomligheten på vägen. På den typen av vägar vill vi separera de olika trafikslagen av trafiksäkerhetsskäl.

Utifrån förutsättningarna på platsen anser vi att det är lämpligare att låta gång- och cykelbanan gå under vägen än att bygga en bro över vägen. I bedömningen har vi tagit hänsyn till markintrång, fornlämningar och topografi.

Utformning som främjar tryggheten

Vi har tagit fram ett förslag på utformning för gång- och cykelport. Förslaget innebär att den ska vara genomsiktlig med ljusa färger och belysning. Detta för att göra den överblickbar och för att den ska kännas trygg. Ramper och trappor som ska leda ner till gång- och cykelporten ska vara belysta, ha räcke och ge en god överblick av sidoområdet.

Tillfälliga åtgärder i väntan på ombyggnad

I väntan på att vägplanen vann laga kraft har mindre åtgärder genomförts för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

 • Här har vi har sänkt hastighetsbegränsningen till 40 km/tim:
  • 115 meter från korsningen mot Vaxholm
  • 160 meter från korsningen mot Arninge.
 • Ett platågupp har byggts vid gångpassagen över väg 274. 

Åtgärderna är tillfälliga och är bara till för att öka trafiksäkerheten i väntan på att vi ska bygga en gång- och cykelport.

Tidsplan

I tidigare skede, samrådsunderlag, beslutade Länsstyrelsen att åtgärderna inte innebär någon risk för betydande miljöpåverkan och därmed behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Tidigare samråd har skett med Österåkers kommun samt att avstämningar har genomförts med kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län. Enskilda som är särskilt berörda har getts möjlighet att uttala sig.

Samråd på ort hölls den 14:e juni 2018 i Rydbo Skola, Österåkers kommun. På mötet presenterades vägförslaget för samrådshandling. Syftet med samrådet var att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer skulle kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. Synpunkter på samrådshandlingen välkomnades i samband med samrådsperioden. 

I samrådsredogörelsen sammanfattas sedan de samråd som ägt rum under projektets gång. Denna handling uppdateras löpande under projektets gång. Inkomna synpunkter tas med i det fortsatta

Vägplanens granskningshandling innehöll plankarta, planbeskrivning, miljöbeskrivning och fastighetsförteckning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Inkomna synpunkter har lett till beslut om revideringar av planen och gång- och cykelvägen utmed Svinningevägen är flyttad närmare befintlig väg mellan Kulla vägskäl och Ubby.

Granskning och kungörelse av den reviderade granskningshandlingen

Inkomna synpunkter från de båda granskningarna sammanställs och bemöts i ett
granskningsutlåtande och ett kompletterande granskningsutlåtande. Vägplanen och
granskningsutlåtandena ska skickas till Länsstyrelsen för yttrande, innan planen, nu kallad fastställelsehandling, sänds till Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning. De som har lämnat synpunkter på vägplanen kommer att ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiderna, bland annat granskningsutlåtandena.

Efter beslut om fastställd plan ges berörda sakägare möjlighet att överklaga beslutet till regeringen, en så kallad överprövningstid, som pågår under 21 kalenderdagar. Efter att denna period har gått ut och ingen har överklagat planen, vinner planen laga kraft. Om planen överklagas avgör en regeringsprövning om planen ska omarbetas eller om överklagan avslås.

En lagakraftvunnen vägplan ger följande rättsverkningar:

 • Väghållningsmyndigheten (i detta fall Trafikverket) erhåller tillstånd till byggande av allmän väg i enlighet med beslutet och dess villkor.
 • Vad som utgör väganordning läggs fast.
 • Väghållningsmyndigheten erhåller rätt att ta mark i anspråk med vägrätt.
 • Vad som utgör avgränsning av det allmänna väghållaransvaret läggs fast.
 • För områden med tillfällig nyttjanderätt gäller denna under tiden från byggstart till och med garantitidens utgång

6 Planerad byggstart Sommaren 2025

7 Beräknas bli klart Sommaren 2027

Kontakt

Linnea Ljung

Projektledare

Telefon: +46 10-123 62 77