Logga in
Logga in

Stockholm Väg 276, hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo

För att öka trafiksäkerheten vill vi samordna de två busshållplatserna vid Singö Handel och göra en refugbaserad gångpassage över väg 276.

Vad?

Samordning av busshållplatserna Tallebo och Singö handel samt göra en gångpassage över väg 276.

Varför?

Öka trafiksäkerheten

Nuläge

Projektet har precis startats upp igen och fått beslut om fortsatt finansiering. Arbete pågår med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att  samordna de två busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats i respektive riktning samt göra en refugbaserad gångpassage över väg 276. Platsen har i dag brister ur trafiksäkerhetssynpunkt och genom de här åtgärderna ska vi öka trafiksäkerheten.

Aktuellt

Omtag i projektet

På grund av dåliga markförhållanden har projektet blivit för dyrt och finansiering saknas. Vi har därmed tvingats se över omfattningen av projektet. Detta medför att cirkulationsplatsen i dagsläget utgår. Projektet omfattar därmed samordning av busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats i varje riktning samt en passage över väg 276.

Arbetet med vägplanen startar nu om  och vi planerar att gå ut på samråd hösten 2022.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag vägplan Mars 2018

2 Samrådshandling vägplan och samråd på ort Hösten 2022

3 Granskningshandling vägplan Vintern 2023

4 Fastställelseprövning vägplan Hösten 2023

5 Planerad byggstart Hösten 2025

Kontakt

Linnea Ljung

Telefon: +46 10-123 62 77