Logga in
Logga in

Stockholm Väg 283, Grisslehamn, ombyggnad av korsning

Vi planerar för att bygga om nuvarande korsning på väg 283/Skatuddsvägen till en mindre cirkulationsplats och bygga trottoarer och göra ett nytt övergångsställe.

Vad?

Ombyggnation av korsning till mindre cirkulationsplats.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten i korsningen väg 283/Skatuddsvägen.

Nuläge

Upphandling entreprenör.

Om projektet

Vid korsning väg 283/Skatuddsvägen i Grisslehamn finns det problem med köbildning. Vägens utformning och karaktär stämmer inte överens med skyltning och trafikföreskrifter. I dagsläget upplevs det som att väg 283 är huvudled fast enligt trafikföreskrifter har fordon från Skatuddsvägen företräde vid vänstersväng in på väg 283.

När vi har byggt om korsningen kommer det att bli bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet i korsningen. Utformningen av korsningen kommer inte längre att upplevas motstrida nuvarande skyltningar och lokala föreskrifter.

Det här projektet genomförs utan planläggning. Vad innebär det?

När det inte finns någon plan upprättad finns det inte heller någon möjlighet för utställning och överklagande. Istället utfärdar vi ett ställningstagande som motiverar varför en åtgärd bedöms uppfylla kraven för typfall 1. Kraven på typfall 1-projekt är att åtgärderna ska utföras på befintlig väg eller järnväg och vara små och okomplicerade. Dessutom ska åtgärderna inte medföra mer än materiell ytterligare påverkan på omgivningen, och eventuell markåtkomst måste var frivillig. Ställningstagandet godkändes 2022 och nu arbetar vi med att ta fram projekteringshandlingar. Därefter kan en entreprenör handlas upp och byggnation påbörjas.

Tidsrestriktioner

Vägarbeten (inklusive fältarbeten) på väg 283 och Skatuddsvägen får inte ske under perioden från och med 1 juni till och med 31 augusti. Det innebär att våra arbeten endast kommer att utföras under vår- eller höstperiod.

Översiktskarta

Schematisk placering av mindre cirkulationsplats.

Kartan i större format (jpg, 257 kB)
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Tidsplan

1 Planerad byggstart hösten 2024

2 Klart beräknas till sommaren 2025

Kontakt

Moa Danielsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 98