Logga in
Logga in

Väg 57, mellan Gnesta och Järna Väg 57 ska bli säkrare – byggstart i vår

Nu har vi upphandlat entreprenör för ombyggnaden av väg 57 mellan Gnesta och Järna. Det innebär att ombyggnaden av vägen kan starta senare i vår.

– Det känns bra att vi snart kan börja bygga om den här vägsträckan som ska bli säkrare, säger Mats Berg, projektledare på Trafikverket.

Vi har utsett Scandinavian Roadconstruction AB som entreprenör för ombyggnaden av väg 57 mellan Gnesta och Järna. Nu kommer vi tillsammans dem att detaljplanera byggstarten som sker senare i vår. Vi återkommer med information om när byggstarten blir och hur trafiken kommer att påverkas medan vi bygger om.

Byggstart i vår

Just nu pågår förberedelsen för byggstarten. Så småningom kommer arbetena att märkas och vi kommer informera trafikanter, boende och verksamheter som kan komma att bli berörda av trafikpåverkande arbeten.

Under byggtiden planerar vi för säkra tillfälliga trafiklösningar för trafikanter, med bra arbetsmiljö för vägarbetare och acceptabel framkomlighet. Till exempel kommer hastigheten tillfälligt sänkas och periodvis behövs trafiksignaler eller vakter.

Så gör vi vägen säkrare

Mellan körfälten blir det mitträffling, syftet med mitträfflingen är att varna trafikanter som av någon anledning är på väg att lämna sitt körfält. På så vis kan olyckor undvikas.

Vi ser även över sidoområdena så att de blir fria från hinder och på så viss även förbättrar sikten. Vi gör ett så kallat stigningsfält på sträckan mellan Mölnbo och Gnesta. Med stigningsfälten skapas möjligheter att passera långsamtgående fordon på ett säkert sätt.

Ny cirkulationsplats

Strax innan Gnesta, vid korsningen mellan väg 57/väg 506 och Harry Martinssons väg, kommer vi bygga en ny cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen kommer att fungera som en entré till Gnesta då utformningen förtydligar närheten till Gnesta tätort och närvaron av övrig tätortsbebyggelse. Cirkulationsplatsen bidrar även till att öka skillnaden mellan tätort och omgivande landskap vilket ökar förståelsen för att hastighetsbegränsningen sänks vilket är positivt för trafikanterna.

Korsningsåtgärder

Korsningen med Fristavägen får en ny utformning med ett körfält för vänstersväng, vilket förbättrar säkerheten. Inne i Mölnbo behåller vi vägens bredd.

Andra planerade åtgärder på sträckan Mölnbo och Gnesta är att bygga om korsningarna med väg 500 och väg 501. Korsningarna ska dessutom bli belysta.

Anslutningen till väg 505 Hölövägen byggs om, korsningen får en refug och belysning. Den nya utformningen ökar trafiksäkerheten genom att risk för upphinnandeolyckor minskar, även framkomligheten ökar.

Ny gång- och cykelväg

Vi bygger ny gång- och cykelväg mellan Tavestavägen och Storgatan. Korsningen mellan väg 57 och Storgatan byggs om. Detta bidrar till god trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Bättre busshållplatser

Vi ska även förbättra busshållplatser längs hela sträckan mellan Gnesta och E4:an. Det innebär att det blir säkrare och trevligare för dig som åker buss.

Tidplan

Vi planerar att börja bygga om sträckan senare i vår och att bli klara under senhösten 2026.