Logga in
Logga in
Foto: Kenneth Hellman

Väg 77 Eknäs–trafikplats Ledinge Korridor vald för utbyggnad av väg 77, Eknäs–trafikplats Ledinge

Trafikverket har tagit ställning angående val av lokaliseringsalternativ för väg 77, Eknäs–trafikplats Ledinge i Norrtälje kommun. Det innebär att vi kan gå vidare med planering av byggandet av vägen.

Ställningstagandet innebär att projektet ska drivas vidare och att korridorskombinationen 1.1 – 2.1 – 3.1/3.2 – 4.1/4.2 (Figur 1) ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets Östra regions samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Det övergripande projektmålet är att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet och som stödjer effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter och resor längs väg 77.

– Nu har Trafikverket tagit ställning till vilka områden vägen ska dras igenom och vi kan fortsätta detaljplaneringen, säger Mattias Broberg, projektledare på Trafikverket.

De olika lokaliseringsalternativen som har vägts mot varandra med avseende på funktion (tillgänglighet, säkerhet och trygghet), miljö, hälsa, markanvändning, anläggningskostnad och samhällsekonomisk nytta samt farligt gods.

Lokalisering mellan Eknäs och trafikplats Ledinge

Vår bedömning är att korridorskombinationen 1.1 – 2.1 – 3.1/3.2 – 4.1/4.2 (Figur 1) ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Underlaget för ställningstagandet är publicerat på webben. Se länk nedan.

Samråd har skett med länsstyrelsen, Norrtälje kommun, myndigheter, organisationer och föreningar samt med berörd allmänhet. Läs mer i samrådshandlingen och samrådsredogörelsen. Samrådshandlingen är en jämförande beskrivning av effekter och konsekvenser för de olika alternativen relaterat till nollalternativet (dagens situation) inkluderat samhällsekonomiska beräkningar.

En samrådsredogörelse har sammanställts med de synpunkter som lämnats. Samrådshandlingen och dess samrådsredogörelse med bilagor utgör underlaget för ställningstagande om lokalisering.

Vad händer framöver?

Vi arbetar vidare med planeringen av vägen och framtagandet av vägplanen. Sweco är konsult för vägplanen som vi håller på att ta fram. Under slutet av det här året eller början av 2025 kommer vi att bjuda in till samråd på orten.

Ta del av handlingar och en detaljerad karta

Du kan ta del av väghållningsmyndighetens ställningstagande här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för dokument. Se länk nedan. Där finns även en illustrationskarta som visar korridorskombinationen på detaljerade kartor.

Projektets dokument och handlingar.

Karta som visar vald korridorskombination

Figur 1. Kartan visar den valda korridorskombinationen 1.1 – 2.1 – 3.1/3.2 – 4.1/4.2 som ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.