Logga in
Logga in

Stockholm Väg 77, Uppsala länsgräns–Eknäs

Vad?

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och Eknäs.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt mindre miljöpåverkan.

Nuläge

Vi förbereder för byggstarten som vi planerar att ha i höst. Vägplanen vann laga kraft i september 2022.

Om projektet

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Ledinge är cirka 2,5 mil lång. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Vad händer i projektet?

Sedan flera år pågår planeringen av ombyggnaden av väg 77. Vi arbetar numera med två sträckor; Uppsala länsgräns–Eknäs och Eknäs–trafikplats Ledinge. Tidigare ingick en tredje sträcka fram till trafikplats Rösa men den är inte längre aktuell att bygga. Det beror på att vi har valt att bygga fram till trafikplats Ledinge där vi ansluter till E18. 

För sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs har vi en färdig vägplan som ligger till grund för ombyggnaden. Vi planerar att bygga om vägen i befintlig sträckning och att börja bygga tidigast hösten 2024. Ta gärna del av våra planer och handlingar.

Byggstart för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Vi planerar att börja bygga om den här sträckan tidigast hösten 2024.

Trafikpåverkan under byggtiden

Under byggtiden kommer trafiken att  påverkas då den befintliga vägen ska byggas om i trångt utrymme.

Under byggtiden planerar vi för säkra tillfälliga trafiklösningar för trafikanter, med bra arbetsmiljö för vägarbetare och acceptabel framkomlighet. Till exempel kommer hastigheten tillfälligt sänkas och periodvis behövs trafiksignaler eller vakter. Sprängningar och förstärkningsarbeten kommer att ske i etapper.

Fältarbeten och bulleråtgärder

Under det här året, 2024, fortsätter vi att göra kompletterande markundersökningar och inventeringar. AFRY utför arbetet på uppdrag av Trafikverket. Vid undersökningar utanför nuvarande vägområde kontaktas berörda fastighetsägare. I vägplanen för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs beskrivs planerade bulleråtgärder längs med sträckan. Vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare om detta.

Förberedande ledningsarbeten

Vi har en fortsatt dialog med ledningsägare längs med vägsträckan under 2024, eftersom det kan bli aktuellt med flytt av ledningar.

Nyheter för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Tidsplan för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Vägplanen var utställd för granskning under perioden 9 september–12 oktober 2020. En tillkommande granskning gjordes under perioden 18 februari–21 mars 2021.

Den 22 februari 2020 blev vägplanen fastställd av Trafikverkets enhet Juridik och planprövning för fastställelse. Det är planprövning som beslutar om vägplanen är korrekt utformad och framtagen.

I mars blev vägplanen överklagad.

Vägplanen har fått laga kraft i slutet av september 2022. Regeringen avslår överklagandet i övrigt.

Vi planerar att ta fram bygghandlingar under 2023.

Vi planerar att börja bygga hösten 2024.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns-Eknäs färdigbyggd och öppen för trafik.

Karta över sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Vill du istället läsa om delsträckan mellan Eknäs och trafikplats Ledinge?

Frågor och svar

Vi bygger om vägen för att höja trafiksäkerheten. Väg 77 är inom Stockholms län olycksdrabbad och har låg vägstandard samt har även låg hastighetsbegränsning. Vissa sträckor är nedsatta till 50 km/tim. Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt hänvisad till den smala vägbanan. 

Olycksstatistiken visar en olycka med personskador per månad de senaste tio åren på väg 77 mellan Eknäs och Rösa. Sammanlagt har en person omkommit och 147 människor skadats lindrigt eller allvarligt. Det behövs verkligen en ombyggnad för att skapa bättre tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter längs väg 77.

Byggstarten för den första etappen, Länsgränsen till Eknäs, är planerad till 2024, och vägen planeras öppnas för trafik år 2027.

Byggstarten för den andra etappen, mellan Eknäs och Ledinge där vi nu inleder vägplaneprocess, planeras tidigast 2027 men är såklart beroende av att den processen flyter på utan fler omtag och förändringar.

Budgeten för hela projektet är drygt 800 MSEK.

Utanför tätorterna planerar vi att bygga vägen cirka 8 meter bred, med ett körfält i vardera riktning och med hastigheten 80 km/tim. Inom Gottröra blir vägen också breddad till 8 meter med vägrenar på 0,75 meter och en hastighet på 60 km/tim.

Att vi ökar vägens bredd till cirka 8,5 meter utanför tätorterna innebär förbättringar för alla trafikanter. Bredare vägrenar ger mer utrymme för cyklister.

På sträckan mellan Länsgränsen och Eknäs kommer busshållplatserna att rustas upp och tillgänglighetsanpassas med bland annat taktila (upphöjda) plattor.

Hur den planerade nya sträckan mellan Eknäs och Ledinge påverkar kollektivtrafiken är för tidigt att säga. Det kommer att bli tydligare längre fram i vägplaneprocessen och samrådas med ansvariga för kollektivtrafiken. Det kan exempelvis handla om vilka sträckor som trafikeras och om det blir nya eller förändrade busshållplatser.

Under lokaliseringsutredningen gjordes ett flertal inventeringar genom både sökningar i databaser och fältbesök för att bedöma konsekvenser av olika vägkorridorer. Till exempel har vi identifierat områden med förhöjda naturvärden, för generella biotopskydd, groddjur och fåglar, och tittat på viltolyckor och viltrörelser.

I det kommande arbetet med framtagning av en vägplan så fördjupas dessa inventeringar och analyser så att vi kan anpassa vägens sträckning och byggande till att medföra så liten påverkan som möjligt på naturmiljö och biologisk mångfald.

Under lokaliseringsutredningen gjordes även en kulturarvsanalys som gav en översiktlig karaktärisering av områdets kulturmiljö och kulturhistoriska innehåll, till exempel fornlämningar och hur bebyggelsen och markanvändningen utvecklats under landhöjningen. Den analysen kompletterades med en arkeologisk utredning för att identifiera eventuella tidigare okända fornlämningar i området, och allt detta material användes i framtagningen av korridorförslaget.

I det kommande vägplanearbetet fortsätter vi använda materialet för att se vägens påverkan på kulturmiljön, och de nyfunna fornlämningarna ska utredas.

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08