Logga in
Logga in

Stockholm Väg 800, Färentunavägen

Trafikverket planerar och bygger för att förbättra framkomligheten och höja säkerheten längs väg 800 vid Svanhagen, Enlundavägen och Färentuna kyrka.

Vad?

Vi planerar att bygga om tre korsningar längs väg 800, Färentunavägen.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på vägen.

Nuläge

Vi bygger vid Svanhagen och planerar övriga arbeten.

Om projektet

Korsningen Svanhagen

Bytespunkten har brister i sin utformning för tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det finns behov av att se över gång- och cykelvägarna runt korsningen och att samla de anslutande vägarna på ett trafiksäkert sätt.

Korsningen Enlundavägen

Trafikverket planerar en ny cirkulationsplats i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten på väg 800, korsningen Enlundavägen. I direkt anslutning till korsningen kommer Ekerö kommun och SL att bygga en bussdepå som inverkar på framkomligheten. Kommunen upprättar även en detaljplan för ett område kring Färingsö Trä, där ytan för vår tänkta cirkulationsplats ingår.

Färentuna kyrka

Trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen behöver förbättras. Busshållplatsens refug behöver en ny utformning för att barn och vuxna säkrare ska kunna passera till och från Färentuna skola och Färentuna kyrka.

Nyheter

Tidslinje

Den omarbetade vägplanen för korsningen i Svanhagen vann laga kraft i slutet av oktober.  Den innehåller mer trafiksäkra lösningar för cyklister och fotgängare än tidigare vägplan, eftersom vi ändrat sträckningen av gång- och cykelvägen. För övriga trafikanter har både trafiksäkerhet och framkomlighet förbättrats när vi lagt till ett vänstersvängkörfält för bussar från väg 800, Färentunavägen, in till bussperrongen.  

Kontrakterad entreprenör för Svanhagen - planering pågår.

Vi planerar arbetet vid Färentuna kyrka.

För korsningen Enlundavägen inväntar vi en godkänd detaljplan för området nära Färingsö Trä. 

Vi bygger en ny cirkulationsplats vid korsningen i Svanhagen sedan sommaren 2022. Total byggtid beräknar vi till ett och ett halvt år.  

Dokument

Översiktskarta med projektets tre korsningar markerade

Översiktskarta.