Logga in
Logga in

Uppsala Älvkarleby–Skutskär, gång- och cykelväg

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi ska därför bygga nya gång- och cykelvägar.

Vad?

Nya gång- och cykelvägar.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär.

Nuläge

Högsta förvaltningsrätten ska pröva upphandlingen av entreprenör.

Om projektet

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär ska vi bygga nya gång- och cykelvägar på tre sträckor:

  • längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg.
  • längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76.
  • längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär.

Första bygdevägen i länet

I Västanån ligger husen nära vägen, och för att inte behöva ta mark från tomter ska vi i stället bygga en ny vägtyp, bygdeväg. Bygdevägar finns bland annat i Dalarna i liknande miljöer. Västanån blir den första platsen i Uppsala län med den här utformningen. Nedan finns en film om hur du kör på en bygdeväg.

Överprövning av upphandling påverkar tidsplanen

Upphandlingen av entreprenör överprövades och Förvaltningsrätten har dömt till Trafikverkets fördel i ärendet. Den entreprenör som överprövade ärendet valde att gå vidare och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten. Kammarrätten dömde i februari 2022 till Trafikverkets fördel i ärendet. Entreprenören som överprövat ärendet begärde överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har i början av juli 2022 meddelat att de medger prövningstillstånd för ärendendet. 

Detta påverkar vår tidsplan. Vi planerar för att kunna starta bygget av gång- och cykelvägarna tidigast under våren 2023.

Så påverkas du under byggtiden

Buller kan störa dig som bor i närheten

Du som bor i närheten kan komma att störas av buller och vibrationer från bygget. Vi kommer att förbesikta hus som vi tror kan komma att påverkas av vibrationer, så om du äger en sådan fastighet kommer vi att kontakta dig.

Begränsad framkomlighet för trafikanter

När vi bygger den nya gång- och cykelporten under väg 76 behöver vi leda om trafiken förbi arbetsplatsen på en tillfällig omledningsväg. Den kommer att vara cirka 200 meter lång och ha nedsatt hastighet.

När vi bygger gång- och cykelvägen längs Långsandsvägen kommer vi periodvis att stänga av ett körfält över Bosjöbäcken. 

När vi bygger om Västanåvägen till bygdeväg innebär det att det blir ett körfält i mitten och större vägrenar. Dessutom bygger vi några ”timglas” (avsmalningar) som också ska fungera som busshållplatser. När vi bygger hållplatserna blir det trångt att passera arbetsplatsen. Vi ber dig om möjligt att välja andra vägar eller kanske välja cykeln om du inte ska åka så långt.

Dokument

Tidsplan

1 Vägplan vann laga kraft 11 november 2020

2 Byggstart Planerad tidigast våren 2023.

Film – Så kör du på en bygdeväg

Bakgrund

Tillsammans med Älvkarleby kommun och Region Uppsala gjorde vi en åtgärdsvalsstudie för väg 76 genom Uppsala län. En av rekommendationerna i studien var att bygga en gång- och cykelväg mellan Älvkarleby och Skutskär.

Arbetet med vägplanen startade under sommaren 2017. Vi tog fram ett underlag inför länsstyrelsens beslut om projektet kommer att innebära betydande miljöpåverkan eller inte. Detta samrådsunderlag var på remiss till myndigheter, organisationer och allmänheten under oktober–november 2017. Syftet med remissen var att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer skulle kunna ta del av arbetet i projektet så långt som vi då kommit, samt att kunna bidra med kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet.

Efter samrådstiden sammanställde vi inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för länsstyrelsens beslut om projektet innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Under senhösten 2017 började vi att utreda tänkbara placeringar för gång- och cykelvägen; flera olika alternativ var möjliga. Vi hade öppet hus under januari 2018, då vi berättade om de alternativ som finns och fick in synpunkter och tankar på dessa. I maj 2018 var den färdiga handlingen om val av lokalisering ute på remiss. 

Ställningstagandet blev klart i april 2019 och vi gick vidare med tre olika åtgärder:

  • gång- och cykelväg längs väg 759, Västanåvägen, från Älvkarleby till Västanå
  • gång- och cykelväg längs väg 786, Långsandsvägen, från korsning med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76
  • gång- och cykelväg längs väg 76, från korsningen med väg 759 till befintlig gång- och cykelväg i Skutskär.

 I slutet av maj 2019 hade vi samrådsmöte då vi presenterade förslaget på gång- och cykelvägar. Vi fick då frågor och synpunkter på att gång- och cykelvägen borde sträcka sig längs hela väg 759 och inte bara på delen Älvkarleby–Västanå. Eftersom ett annat gång- och cykelvägsprojekt hade blivit fördröjt hade medel frigjorts till andra projekt i regionen, vilket innebär att vårt projekt fick mer pengar. Det betydde att även sträckan mellan Västanå och korsningen med väg 76 skulle tas med i vägplanen och att det blir gång- och cykelväg längs hela väg 759 Västanåvägen.

Vägplanens förslag på gång- och cykelvägar var på granskning den 5 november–5 december 2019.

Vägplanen skickades till Länsstyrelsen i Uppsala län för deras slutliga yttrande i december 2019. Länsstyrelsen beslutade att tillstyrka vägplanen den 22 april 2020.

Länsstyrelsens tillstyrkan innebar att vi kunde gå in i det sista skedet i processen, vilket är att skicka planen för fastställelseprövning. Vi skickade planen för fastställelseprövning i slutet av april 2020.

Trafikverket fattade beslut om att fastställa vägplanen den 6 oktober 2020. Vägplanen vann laga kraft den 11 november 2020.

Under arbetet med vägplanen har vi även haft samråd med Älvkarleby kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län och Kollektivtrafikmyndigheten/UL om alternativen.

Under 2020 arbetade vi med att ta fram bygghandlingarna för gång- och cykelvägarna. Bygghandlingar är de tekniska handlingar som visar exakta utföranden för alla detaljer i anläggningen. Arbetet med bygghandlingarna blev klart i december 2020.

Kontakt

Emma Westergren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 54

Martin Eklind

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 41 01