Logga in
Logga in

Uppsala Älvkarleby–Skutskär, gång- och cykelväg

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi ska därför bygga nya gång- och cykelvägar.

Vad?

Nya gång- och cykelvägar.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär ska vi bygger vi nya gång- och cykelvägar på tre sträckor:

  • längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg.
  • längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76.
  • längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär.

Bygdeväg genom Västanån

I Västanån ligger husen nära vägen, och för att inte behöva ta mark från tomter ska vi i stället bygga en ny vägtyp, bygdeväg. Bygdevägar finns bland annat i Dalarna i liknande miljöer. Nedan finns en film om hur du kör på en bygdeväg.

Bygget är nästan klart

Vi kom igång med bygget i maj 2023 och vår entreprenör hann klart med nästan allt innan vintern kom. Det är bara mindre arbeten som är kvar att göra innan vi officiellt kan säga att projektet är klart. Det rör sig till exempel om enstaka slänter som ska justeras och mycket korta avsnitt asfalt som ska läggas. Vi gör de sista jobben så fort våren (2024) kommer.

Gång- och cykelvägarna går att använda och vår driftentreprenör är beredd att till exempel snöröja under vintern.

Tidsplan

1 Vägplan vann laga kraft 11 november 2020

2 Byggstart Våren 2023

Dokument

Film – Så kör du på en bygdeväg

Bakgrund

Tillsammans med Älvkarleby kommun och Region Uppsala gjorde vi en åtgärdsvalsstudie för väg 76 genom Uppsala län. En av rekommendationerna i studien var att bygga en gång- och cykelväg mellan Älvkarleby och Skutskär.

Arbetet med vägplanen startade under sommaren 2017. Vi tog fram ett underlag inför länsstyrelsens beslut om projektet kommer att innebära betydande miljöpåverkan eller inte. Detta samrådsunderlag var på remiss till myndigheter, organisationer och allmänheten under oktober–november 2017. Syftet med remissen var att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer skulle kunna ta del av arbetet i projektet så långt som vi då kommit, samt att kunna bidra med kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet.

Efter samrådstiden sammanställde vi inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för länsstyrelsens beslut om projektet innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Under senhösten 2017 började vi att utreda tänkbara placeringar för gång- och cykelvägen; flera olika alternativ var möjliga. Vi hade öppet hus under januari 2018, då vi berättade om de alternativ som finns och fick in synpunkter och tankar på dessa. I maj 2018 var den färdiga handlingen om val av lokalisering ute på remiss. 

Ställningstagandet blev klart i april 2019 och vi gick vidare med tre olika åtgärder:

  • gång- och cykelväg längs väg 759, Västanåvägen, från Älvkarleby till Västanå
  • gång- och cykelväg längs väg 786, Långsandsvägen, från korsning med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76
  • gång- och cykelväg längs väg 76, från korsningen med väg 759 till befintlig gång- och cykelväg i Skutskär.

 I slutet av maj 2019 hade vi samrådsmöte då vi presenterade förslaget på gång- och cykelvägar. Vi fick då frågor och synpunkter på att gång- och cykelvägen borde sträcka sig längs hela väg 759 och inte bara på delen Älvkarleby–Västanå. Eftersom ett annat gång- och cykelvägsprojekt hade blivit fördröjt hade medel frigjorts till andra projekt i regionen, vilket innebär att vårt projekt fick mer pengar. Det betydde att även sträckan mellan Västanå och korsningen med väg 76 skulle tas med i vägplanen och att det blir gång- och cykelväg längs hela väg 759 Västanåvägen.

Vägplanens förslag på gång- och cykelvägar var på granskning den 5 november–5 december 2019.

Vägplanen skickades till Länsstyrelsen i Uppsala län för deras slutliga yttrande i december 2019. Länsstyrelsen beslutade att tillstyrka vägplanen den 22 april 2020.

Länsstyrelsens tillstyrkan innebar att vi kunde gå in i det sista skedet i processen, vilket är att skicka planen för fastställelseprövning. Vi skickade planen för fastställelseprövning i slutet av april 2020.

Trafikverket fattade beslut om att fastställa vägplanen den 6 oktober 2020. Vägplanen vann laga kraft den 11 november 2020.

Under arbetet med vägplanen har vi även haft samråd med Älvkarleby kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län och Kollektivtrafikmyndigheten/UL om alternativen.

Under 2020 arbetade vi med att ta fram bygghandlingarna för gång- och cykelvägarna. Bygghandlingar är de tekniska handlingar som visar exakta utföranden för alla detaljer i anläggningen. Arbetet med bygghandlingarna blev klart i december 2020.

Trafikverket upphandlade entreprenör för att bygga gång- och cykelvägarna vintern 2021. Upphandlingen av entreprenör överprövades. Förvaltningsrätten dömde till Trafikverkets fördel i ärendet. Den entreprenör som överprövade ärendet valde att gå vidare och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten. Kammarrätten dömde i februari 2022 till Trafikverkets fördel i ärendet. Entreprenören som överprövat ärendet begärde överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen meddelade i juli 2022 att de medgav prövningstillstånd för ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade dom i början av februari 2023. Domstolen dömde till Trafikverkets fördel.

Överprövningen av upphandlingen har påverkat vår tidsplan. Vi planerar för att kunna starta bygget av gång- och cykelvägarna under våren 2023.

Kontakt

Emma Westergren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 54

Martin Eklind

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 41 01