Logga in
Logga in

Uppsala E4, bro över allmän väg, Mehedeby

Vi byter ut broarna på E4, över väg 291, vid Mehedeby. Det gör vi för att bibehålla trafiksäkerheten. Bärighetsklassen för de nya broarna kommer att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vad?

Byta ut både den södergående och norrgående bron på E4:an vid trafikplats Älvkarlen (Dragon Gate).

Varför?

Båda broarna har sättningsproblem och den norrgående bron tål inte ökade laster/tyngre trafik och måste därför klassas upp till BK4.

Nuläge

Vi arbetar med brobytena.

Om projektet

Vid trafikplats Älvkarlen (Dragon Gate), nära Mehedeby, passerar E4 över väg 291 på två separata broar. Bron under norrgående körbana börjar nå sin slutliga livslängd. På grund av sin ålder är den inte dimensionerad för framtida tyngre trafik. Båda broarna har sättningsskador som gör att vi nu planerar att byta ut broarna samt ändra konstruktion på dessa.

Med de nya broarna kommer bärighetsklassen på E4 att höjas till den högsta, BK4. Det innebär att vägen kommer att tåla fler och tyngre fordon, både i riktning mot Uppsala och Gävle.

Under 2021 och 2022 har vi utrett och planerat brobytet. Sedan hösten 2023 pågår bygget och under maj till juni 2024 kommer vi sätta de nya broarna på plats. Därefter planerar vi att göra återställningsarbeten som beräknas bli klart till vintern 2024/2025. 

Nyheter

Översiktskarta över trafikomledningar under byggnationen

Trafiken på E4 och väg 291 leds om med hjälp av skyltning, se karta.
För att se kartan i en större storlek, klicka här (jpg, 524 kB)

Film brolansering i ett liknade projekt

Timelapse-film från när vi lyfte på plats två stora betongbroar i ett annat liknade projekt. Dock kommer vårt brobyte i detta projekt vara mer omfattande.

Frågor och svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om projektet.

För att kunna byta ut broarna på E4, över väg 291, måste arbetena kunna ske på ett arbetsmiljösäkert sätt. Därför stänger vi av vägarna, sätter upp barriärer och räcken för att förhindra att fordon kommer in i arbetsområdet. Under tiden för avstängningen kommer vi både riva de gamla broarna och installera de nya broarna. När arbetet är klart kommer vi kunna öppna upp för trafik över och under de nya broarna på E4 och väg 291.

Trafiken på E4 och väg 291 leds om med hjälp av skyltning, se kartan nedan.

Trafik på E4: Leds om via av- och påfartsramperna över trafikplats 195 Älvkarlen för att sedan fortsätta ut på E4. 

Trafik väg 291 från Älvkarleby/Marma i riktning mot Mehedeby: Hänvisas vid trafikplats Älvkarlen, avfart 195, (Dragon Gate) ut på E4 i norrgående riktning för att vända vid trafikplats Hyttön, avfart 196 och åka tillbaka i södergående riktning till avfart 195, därefter in på väg 291/600 till Mehedeby. 

Trafik väg 600 från Mehedeby i riktning mot väg 291 Älvkarleby/Marma: Hänvisas till omledning via väg 600 söderut, vänster in på väg 757 (Söderforsvägen) för att vid trafikplats 194 Mehedeby köra ut på E4 i norrgående riktning, för att sedan ta avfart 195 vid Älvkarlen (Dragon Gate) och därefter in på väg 291 mot Älvkarleby/Marma. 

Observera! Att långsamtgående fordon inte får köra ut på E4, utan hänvisas till andra vägar under tiden för avstängningen.

Du som gång- och cykeltrafikant får använda trafikplats 194 Mehdedeby alternativt trafikplats 196 Hyttön för att passera E4:an. Ur säkerhetssynpunkt är det tyvärr inte möjligt för gående eller cyklister att passera genom arbetsområdet. I området är möjligheterna till omledning begränsade och avstängningen är under en begränsad tid. Vi gör brobytena för att bibehålla trafiksäkerheten. 

Du som framför ett långsamtgående fordon (LGF) får inte köra på E4. Istället hänvisar vi dig till andra vägar i området. Kartan nedan visar några möjliga förslag på hur du som kör LGF kan ta dig runt omledningarna. Du kan också välja andra vägar än dessa, så länge du inte åker ut på E4 med ett långsamtgående fordon.

Observera! Att långsamtgående fordon inte får köra ut på E4, utan hänvisas till andra vägar under tiden för avstängningen.

  1. Räkna med längre restid och om du kan, undvik rusningstid.

  2. För att du ska komma rätt när trafiken på E4 och väg 291 leds om vid trafikplats 195 Älvkarlen (Dragon Gate) har vi tagit fram olika kartor som finns på den här sidan.   

  3. Du kan även hålla koll via Trafikinformation för information om oväntade störningar, körer med mera. 
    Gå till Trafikinformationen

Vid trafikplats Älvkarlen (Dragon Gate) passerar E4 över väg 291 på två separata broar. Bron under norrgående körbana börjar nå sin slutliga livslängd. På grund av sin ålder är den inte dimensionerad för framtida tyngre trafik. Båda broarna har sättningsskador som gör att vi nu planerar att byta ut broarna och ändra deras konstruktion. Med de nya broarna kommer bärighetsklassen på E4 att höjas till den högsta, BK4. Det innebär att E4:an kommer att tåla fler och tyngre fordon, både i riktning mot Gävle och Uppsala.

Vi började med utredning och planering av brobytet under 2021 och 2022. Under hösten 2023 påbörjades bygget av broarna, då trafiken på väg 291 har letts om växelvis med hjälp av trafikljus. Vi har under tiden arbetat med att förbereda de nya broarna. Nu i maj och juni när dessa ska sättas på plats behöver vi riva de befintliga broarna. Detta innebär att vi behöver leda om trafiken från broarna under 30 dagar för E4 och 42 dagar för 291, då vi ska hinna riva de gamla broarna och installera de nya. 

Efter avstängningen 14 maj–25 juni ska brobytet vara klart – vilket innebär att trafiken öppnas för båda vägarna. Under hösten och vintern 2024/2025 kommer vi arbeta med återställningsarbeten.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör våren 2023

2 Förberedande arbeten och byggstart hösten 2023

3 Ombyggnation av broarna hösten 2023–hösten 2024

4 Återställningsarbeten hösten–vintern 2024/2025

Kontakt

Martin Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 36 98

Anders Hjärtedal

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 03 10