Logga in
Logga in

Uppsala E4/väg 290, trafikplats Fullerö, förbättra kapacitet

Vi planerar för att bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen samt för att bygga en gångpassage vid väg 290. Det gör vi för att möta de ökande behoven.

Vad?

Vi bygger om trafikplats Fullerö och korsningen väg 290/Kometvägen.

Varför?

För att kapaciteten ska motsvara den ökade trafikmängden.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Området vid trafikplatsen på E4 vid Fullerö cirka en mil norr om Uppsala är attraktivt för nya exploateringar. Det är viktigt att se till att infrastrukturen svarar mot de ökande behoven. Därför planerar vi att bygga om trafikplats Fullerö där E4 och väg 290 möts, fram till korsningen mellan väg 290 och Kometvägen. Vi tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna.

Under 2020 gjorde vi förbättringar för ökad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplatsen på väg 290. Den blev färdig hösten 2020.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag hösten 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan vinter 2021/2022

3 Samrådshandling våren 2022

4 Samrådsmöte digitalt/på orten våren/sommaren 2022

5 Kompletterande samråd December 2022

6 Granskningshandling - utställelse Våren 2023

7 PM ändring efter granskning av plan Våren 2024

8 Fastställelse av vägplan Vinna laga kraft 2025

9 Planerad byggstart 2026

10 Öppnande för trafik 2027

Vägplaner – hur och varför

Vid större vägbyggen och ombyggnationer behöver det finnas en vägplan Innan man kan sätta spaden i marken för att bygga. Den visar hur vägen och korsningarna ska utformas och vilken mark som behövs. Att ta fram en vägplan är en viktig demokratisk process som är svår att forcera eftersom alla ska få chansen att tycka till om föreslagna åtgärder. Först efter överklagandetid och när planen vunnit laga kraft kan man börja bygga.

Kontakt

Annika Jansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 32 74