Logga in
Logga in

Vi inventerar naturvärden

Nu genomför vi fördjupande fältinventeringar inom naturmiljö för att få fördjupad kunskap om förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

I sommar genomför vi naturvärdesinventeringar som vi kommer använda som  underlag när vi tar fram järnvägsplan för sträckan länsgränsen Stockholm/ Uppsala till söder Bergsbrunna.

Inventeringarna görs inom de korridorer vi utreder i lokaliseringsutredningen. Det vill säga både utmed befintlig järnvägssträckning och utmed E4:an. 

Vi genomsöker inventeringsområdet till fots och identifierar, avgränsar och bedömer naturvärden. Vi dokumenterar områden med positiv betydelse för den biologiska mångfalden, så kallade naturvärdesobjekt.

Vi inventerar både land och vattenmiljö och genomför inventeringar enligt svensk standard.  Vi kommer dokumentera naturvärdesobjekt som är 1000 m2 stora eller större. Inventeringarna utförs av Trafikverkets konsult WSP.

Vi kommer även att inventera groddjur, fladdermöss och fåglar.