Logga in
Logga in

Uppsala Uppsala

Ostkustbanan ska få två nya spår mellan söder Bergsbrunna och Uppsala Centralstation och en ny station söder om Bergsbrunna. Arbete pågår med att färdigställa järnvägsplanen.

Vad?

Ytterligare två spår, cirka 10 km, ska byggas mellan Uppsala och söder om Bergsbrunna och en ny station söder om Bergsbrunna.

Varför?

Ökar kapaciteten, tillgängligheten och robustheten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm.

Nuläge

Arbete pågår med att ta fram ett färdigt förslag av järnvägsplanen inklusive en miljökonsekvensbeskrivning.

Om projektet

Vi planerar att bygga två nya spår från söder Bergsbrunna till Uppsala Centralstation. Majoriteten av de nya spåren byggs huvudsakligen längs med befintliga spår. Lokaliseringen har valts med hänsyn till det begränsade utrymmet som finns att utveckla järnvägen i centrala Uppsala.

Utbyggnaden ger förutsättningar för hållbara person- och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet på järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå tätare och punktligare.

Strax norr om Bergsbrunna river vi befintlig anläggning och ersätter med fyra nya spår öster om dagens befintliga. Anledningen till det är att vi tagit hänsyn till Natura 2000-området kallat Sävjaån-Funbosjön som omfattar Sävjaån och dess strandområde. Den nya spårdragningen innebär att delar av den statliga allmänna vägen 1060 kommer att flyttas i sidled. Förbi bebyggelsen i Bergsbrunna planeras de två nya spåren löpa öster om och parallellt med dagens befintliga spår. Syftet med den nya stationen är att den ska fungera som en pendeltågsstation i den nya stadsdelen som Uppsala kommun planerar för.

Vad har vi gjort?

Som en del i att ta fram en järnvägsplan för delsträckan har vi från år 2020 genomfört en rad olika samråd; om betydande miljöpåverkan, stationsutformningsalernativ och järnvägsplanförslag. Till samråd bjuds direkt berörda, intressenter och allmänheten in för att lämna synpunkter.

Samråd hösten 2020

Under hösten 2020 genomförde vi samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan Söder Bergsbrunna - Uppsala C. I och med det arbetet presenterades förutsättningarna inom utbredningsområdet och vi bjöd in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattade sedan beslut om att projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd hösten 2021

I oktober 2021 genomförde vi samråd om stationsutformningsalternativ mellan Söder Bergsbrunna – Uppsala C. I samrådet presenterades olika alternativ på hur de två järnvägsstationerna Uppsala Centralstation och den nya stationen söder om Bergsbrunna kan utformas. I samrådet beskrevs likheter och skillnader mellan de olika alternativen och deras effekter och konsekvenser.

Samråd våren 2023

Mellan maj och juni 2023 genomförde vi samråd om planförslaget för Söder Bergsbrunna – Uppsala C. Under samrådet presenterade vi hur vi planerar att bygga ut järnvägen till fyra spår, den nya anläggningen, hur miljökonsekvenser hanteras och vilka tillstånd som kan bli aktuella att söka.

Vad händer nu?

Efter samrådet jobbar vi vidare med järnvägsplanen och planerad byggstart för de nya spåren mellan Söder Bergsbrunna och Uppsala Centralstation är tidigast 2026.

Tidsplan söder Bergsbrunna - Uppsala Centralstation

Här kan du läsa mer om projekt Uppsalas tidsplan för den aktuella sträckan.

Samråd 19 oktober -12 november 2020 inför beslut om betydande miljöpåverkan Söder Bergsbrunna - Uppsala C

Vi presenterade förutsättningar inom utredningsområdet och bjöd in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Järnvägsplan söder Bergsbrunna - Uppsala C 2021-2026

Järnvägsplanen beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget och när järnvägen är i drift. Till planen kommer det att finnas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön samt ett gestaltningsprogram som visar hur det som byggs kan komma att se ut. Det krävs även ofta olika tillstånd för att få börja bygga, exempelvis tillstånd för vattenverksamhet.

Samråd sker löpande under planskedet
Samråd fortgår löpande under 2024. Alla direkt berörda, intressenter och allmänhet har möjlighet att yttra sig. När vi har bearbetat alla synpunkter som kommit in och är klara med vårt förslag kommer hela järnvägsplanen att ställas ut för granskning. Därefter sker en fastställelseprövning.

Nedan ser du de samråd som hittills hållits för denna delsträcka

  • Samråd 13 oktober - 9 november 2021 stationsutformningsalternativ Söder Bergsbrunna – Uppsala C

Vi presenterade olika alternativ på hur de två järnvägsstationerna Uppsala Centralstation och den nya stationen söder om Bergsbrunna kan utformas. Vi beskrev likheter och skillnader mellan de olika alternativen och deras effekter och konsekvenser. Direkt berörda, intressenter och allmänheten bjöds in för att lämna synpunkter.

  • Samråd 4 maj - 5 juni 2023 planförslag Söder Bergsbrunna – Uppsala C

Vi bjöd in direkt berörda, intressenter och allmänhet till samråd för att ha möjlighet att lämna in synpunkter. Vi presenterade hur vi planerar att bygga ut den nya anläggningen, hur vi hanterar miljökonsekvenser och vilka tillstånd som kan bli aktuella att söka.

 

Byggstart Söder Bergsbrunna – Uppsala C

Planeras till tidigast i slutet av 2026.

Länkar

För att kunna genomföra projektet behövs både kommunala detaljplaner och en järnvägsplan. Vi har en tät dialog med kommunen om våra respektive planer. Kommunens detaljplaner hittar du på deras hemsida;

Dokument

Här hittar du dokument för område Uppsala