Logga in
Logga in

Uppsala Knivsta Sigtuna

Ostkustbanan ska få två nya spår från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till söder om Bergsbrunna samt en ny station i Alsike. Arbete pågår med en lokaliseringsutredning.

Vad?

Ytterligare två spår, cirka 15 km, ska byggas från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till söder om Bergsbrunna samt en ny station i Alsike.

Varför?

För att öka kapaciteten, tillgängligheten och robustheten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm.

Nuläge

Arbete pågår med en lokaliseringsutredning för att identifiera, beskriva och utvärdera alternativa korridorer för de två nya spåren på sträckan.

Om projektet

Vi planerar att bygga två nya spår från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till söder om Bergsbrunna. Vi genomför en lokaliseringsutredning för att utreda om spåren kan gå i befintlig eller ny sträckning. En ny station kommer att byggas i Alsike oavsett val av lokalisering.

Utbyggnaden ger förutsättningar för hållbara person- och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet på järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå tätare och punktligare.

Vad har vi gjort?

Vi har genomfört ett samråd och påbörjat en lokaliseringsutredning.  Lokaliseringsutredningen resulterar i ett rekommenderat lokaliseringsalternativ, det vill säga placering av de nya spåren, för den fortsatta planläggningen.

Vi bjöd in till samråd 

2021 genomförde vi samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan länsgränsen - Söder Bergsbrunna.  Vi presenterade förutsättningarna inom utredningsområdet och bjöd in direkt berörda, intressenter och allmänheten  till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen.  Länsstyrelsen fattade i februari 2022 beslut om att utbyggnaden antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vi påbörjade en lokaliseringsutredning

Vi påbörjade arbetet med en lokaliseringsutredning vid årsskiftet 2022/2023 för att identifiera, beskriva och utvärdera alternativa korridorer, det vill säga placering, för de två nya spåren på sträckan länsgränsen - söder Bergsbrunna. Lokaliseringsutredningen görs i flera steg. Längre ner på sidan kan du ta del av en kartbild över utredningsområdet.​​​​

Vad händer nu?

Vi fortsätter arbetet med lokaliseringsutredningen.

Att komma fram till vilken korridor som är den sammantaget bästa för de nya spåren är en process i flera steg. Här beskriver vi de olika stegen. Du hittar även en bild över processen längre ner på sidan. 

Mål

Mål tas fram som definierar vad som ska uppnås i projektet när det gäller vilka problem som ska lösas och vilka behov som ska tillgodoses. Målen används för att utvärdera lokaliseringsalternativ i lokaliseringsutredningen.

Förutsättningar

Förutsättningar är de förhållanden som finns i utredningsområdet samt de styrande tekniska krav och riktlinjer som gäller för utbyggnaden. I detta skede av arbetet har till exempel inventeringar av natur- och kulturvärden gjorts. (länk till nyhet?)

Alternativ

Möjliga lokaliseringsalternativ har tagits fram. Löpande under arbetsprocessen kommer alternativ att väljas bort om de inte uppfyller projektets mål eller inte bedömts vara rimliga. Bortvalda alternativ kommer att beskrivas med motiv till varför de har valts bort.
Just nu ser vi två möjliga korridorer – att antingen anlägga två nya spår utmed befintlig järnväg eller i läge någonstans parallellt med E4:an.

Utvärdering

De lokaliseringsalternativ som bedömts vara rimliga utvärderas avseende byggbarhet, effekter och konsekvenser, måluppfyllelse och investeringskostnad.

Samlad bedömning

I den samlade bedömningen vägs utredningens samlade resultat ihop. Den samlade bedömningen är en sammanvägd värdering av effekter och konsekvenser, måluppfyllelse, byggbarhet och investeringskostnad. Den samlade bedömningen utmynnar i en rekommendation kring vilket alternativ som förordas.

Samråd

Samråd ger chans till att påverka ett järnvägsprojekt. Syftet med samråd är att samla in synpunkter från alla som har kunskap om området och åsikter om den planerade utbyggnaden. Boende, myndigheter och andra berörda får tycka till och ges möjlighet att få svar på eventuella frågor.
Ett samrådstillfälle planeras vintern 2023/2024, det är först då man kan ta del av handlingar och lämna synpunkter.

Vi tar fram en järnvägsplan

När vi valt lokaliseringsalternativ jobbar vi vidare med järnvägsplanen som i detalj beskriver var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget och när järnvägen är i drift. Till planen kommer det att finnas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön. Vi bjuder in till samråd löpande under åren som vi jobbar med järnvägsplanen. 

Utredningsområde

Karta över utredningsområdet för lokalisering av nya järnvägsspår

På kartan ser du området som utreds för lokalisering av de nya järnvägsspåren.

Utredningsprocess för lokalisering

Utredningsprocessen för lokaliseringsutredningen

Bilden beskriver utredningsprocessen för lokaliseringsutredningen. Processens olika moment är beskrivna mer i detalj i texten längre upp på sidan.

Tidsplan länsgränsen - söder Bergsbrunna

Här kan du läsa mer om tidplanen för den aktuella sträckan.

Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2021

Vi presenterade förutsättningar inom utredningsområdet och bjöd in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. I februari 2022 fattade Länsstyrelsen beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Lokaliseringsutredning Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2022-2024

I lokaliseringsutredningen identifieras och utvärderas olika lokaliseringsalternativ för den nya järnvägen. Järnvägen ska lokaliseras på ett sådant sätt att projektets ändamål kan uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Utredningen ska ligga till grund för Trafikverkets ställningstagande om va av lokalisering.

Samråd vintern 2023/ 2024

Intressenter och allmänhet bjuds in för att ha möjlighet att lämna synpunkter innan beslut tas om vilken korridor som ska utredas vidare.

Järnvägsplan Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2024-2027

Järnvägsplanen beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget och när järnvägen är i drift. Till planen kommer det att finnas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön.

Det krävs även ofta olika tillstånd för att få börja bygga, exempelvis tillstånd för vattenverksamhet.

Samråd sker löpande.

Alla direkt berörda, intressenter och allmänhet har möjlighet att yttra sig.

Byggstart Länsgränsen-söder Bergsbrunna tidigast 2028

Byggstart planeras tidigast till 2028.