Logga in
Logga in

Uppsala Knivsta Sigtuna

Ostkustbanan ska få två nya spår från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till söder om Bergsbrunna samt en ny station i Alsike. Arbete pågår med en lokaliseringsutredning.

Vad?

Ytterligare två spår, cirka 15 km, ska byggas från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till söder om Bergsbrunna samt en ny station i Alsike.

Varför?

För att öka kapaciteten, tillgängligheten och robustheten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm.

Nuläge

Arbete pågår med en lokaliseringsutredning för att identifiera, beskriva och utvärdera alternativa korridorer för de två nya spåren på sträckan.

Om projektet

Vi planerar att bygga två nya spår från länsgränsen mellan Stockholm och Uppsala till söder om Bergsbrunna. Vi genomför en lokaliseringsutredning för att utreda om spåren kan gå i befintlig eller ny sträckning. En ny station kommer att byggas i Alsike oavsett val av lokalisering.

Utbyggnaden ger förutsättningar för hållbara person- och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet på järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå tätare och punktligare.

Vad har vi gjort?

Vi har genomfört ett samråd och påbörjat en lokaliseringsutredning.  Lokaliseringsutredningen resulterar i ett rekommenderat lokaliseringsalternativ, det vill säga placering av de nya spåren, för den fortsatta planläggningen.

Vi bjöd in till samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan

2021 genomförde vi samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan länsgränsen - Söder Bergsbrunna.  Vi presenterade förutsättningarna inom utredningsområdet och bjöd in direkt berörda, intressenter och allmänheten  till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen.  Länsstyrelsen fattade i februari 2022 beslut om att utbyggnaden antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vi påbörjade en lokaliseringsutredning

Vi påbörjade arbetet med en lokaliseringsutredning vid årsskiftet 2022/2023 för att identifiera, beskriva och utvärdera alternativa korridorer, det vill säga placering, för de två nya spåren på sträckan länsgränsen - söder Bergsbrunna. Lokaliseringsutredningen görs i flera steg. Längre ner på sidan kan du ta del av en kartbild över utredningsområdet.​​​​

Vi bjöd in till samråd för val av lokalisering.

Vi utredde var två nya spår ska lokaliseras mellan länsgränsen Stockholm/ Uppsala och Söder Bergsbrunna och bjöd in till samråd 8 januari - 5 februari. Tre alternativa korridorer presenterades.

Vad händer nu?

Vi fortsätter arbetet med lokaliseringsutredningen.

Att komma fram till vilken korridor som är den sammantaget bästa för de nya spåren är en process i flera steg. Här beskriver vi de olika stegen. Du hittar även en bild över processen längre ner på sidan. 

Mål

Mål tas fram som definierar vad som ska uppnås i projektet när det gäller vilka problem som ska lösas och vilka behov som ska tillgodoses. Målen används för att utvärdera lokaliseringsalternativ i lokaliseringsutredningen.

Förutsättningar

Förutsättningar är de förhållanden som finns i utredningsområdet samt de styrande tekniska krav och riktlinjer som gäller för utbyggnaden. I detta skede av arbetet har till exempel inventeringar av natur- och kulturvärden gjorts. (länk till nyhet?)

Alternativ

Möjliga lokaliseringsalternativ har tagits fram. Löpande under arbetsprocessen kommer alternativ att väljas bort om de inte uppfyller projektets mål eller inte bedömts vara rimliga. Bortvalda alternativ kommer att beskrivas med motiv till varför de har valts bort.
Just nu ser vi två möjliga korridorer – att antingen anlägga två nya spår utmed befintlig järnväg eller i läge någonstans parallellt med E4:an.

Utvärdering

De lokaliseringsalternativ som bedömts vara rimliga utvärderas avseende byggbarhet, effekter och konsekvenser, måluppfyllelse och investeringskostnad.

Samlad bedömning

I den samlade bedömningen vägs utredningens samlade resultat ihop. Den samlade bedömningen är en sammanvägd värdering av effekter och konsekvenser, måluppfyllelse, byggbarhet och investeringskostnad. Den samlade bedömningen utmynnar i en rekommendation kring vilket alternativ som förordas.

Samråd

Samråd ger chans till att påverka ett järnvägsprojekt. Syftet med samråd är att samla in synpunkter från alla som har kunskap om området och åsikter om den planerade utbyggnaden. Boende, myndigheter och andra berörda får tycka till och ges möjlighet att få svar på eventuella frågor.

Vi tar fram en järnvägsplan

När vi valt lokaliseringsalternativ jobbar vi vidare med järnvägsplanen som i detalj beskriver var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget och när järnvägen är i drift. Till planen kommer det att finnas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön. Vi bjuder in till samråd löpande under åren som vi jobbar med järnvägsplanen. 

Utredningsområde

På kartan ser du området som utreds för lokalisering av de nya järnvägsspåren.

Utredningsprocess för lokalisering

Bilden beskriver utredningsprocessen för lokaliseringsutredningen. Processens olika moment är beskrivna mer i detalj i texten längre upp på sidan.

Samrådet för val av lokalisering är avslutat

Nu är samrådet om val av lokalisering för delsträckan Länsgränsen - söder Bergsbrunna avslutat.

Vi tackar dig som lämnat synpunkter på de tre lokaliseringsalternativen och gett oss ytterligare kunskap om det område som vi utreder för järnvägsutbyggnaden.

Vi sammanställer synpunkterna och bemöter dem i en samrådsredogörelse. Du kommer att hitta dokumentet på vår hemsida.

Med bland annat samrådshandlingen och samrådsredogörelsen som grund fattar Trafikverket beslut om vilken korridor som vi ska gå vidare med. Beslut om val av korridor kommer troligen hösten 2024.

Även om samrådet är över för den här gången kan du fortsatt ta del av samrådsmaterialet, och du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

 

Tidsplan länsgränsen - söder Bergsbrunna

Här kan du läsa mer om tidplanen för den aktuella sträckan.

Samråd 17 maj - 22 juni 2021 inför beslut om betydande miljöpåverkan Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2021

Vi presenterade förutsättningar inom utredningsområdet och bjöd in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. I februari 2022 fattade Länsstyrelsen beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Lokaliseringsutredning Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2022-2024

I lokaliseringsutredningen identifieras och utvärderas olika lokaliseringsalternativ för den nya järnvägen. Järnvägen ska lokaliseras på ett sådant sätt att projektets ändamål kan uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Utredningen ska ligga till grund för Trafikverkets ställningstagande om val av lokalisering.

  • Samråd 8 januari - 5 februari 2024

Intressenter och allmänhet bjöds in för att ha möjlighet att lämna synpunkter innan beslut tas om vilken korridor som ska utredas vidare.

Beslut om val av korridor tas troligen hösten 2024.

Järnvägsplan Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2024-2027

Järnvägsplanen beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget och när järnvägen är i drift. Till planen kommer det att finnas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön samt ett gestaltningsprogram som visar hur det som byggs kan komma att se ut. Det krävs även ofta olika tillstånd för att få börja bygga, exempelvis tillstånd för vattenverksamhet.

Samråd sker löpande under planskedet
Alla direkt berörda, intressenter och allmänhet har möjlighet att yttra sig. När vi har bearbetat alla synpunkter som kommit in och är klara med vårt förslag kommer hela järnvägsplanen att ställas ut för granskning. Därefter sker en fastställelseprövning.

Byggstart Länsgränsen-söder Bergsbrunna tidigast 2028

Projektet följer tidplanen från hösten 2020. Byggstart är planerad till tidigast 2028 och vi arbetar för en öppning för trafik 2034.

Frågor och svar Knivsta Sigtuna

Här hittar du frågor och svar kopplat till det avslutade samrådet.

Idag är trafiken på Ostkustbanan i rusningstid så intensiv att kapacitetstaket vid vissa tidpunkter är nådd. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda och bygga ut Ostkustbanan mellan länsgränsen Stockholm/ Uppsala och Uppsala centralstation med två nya spår samt bygga nya stationer i Alsike och Bergsbrunna. Utbyggnaden syftar till att öka tillgängligheten, kapaciteten och robustheten på sträckan. För resenären innebär det punktligare tåg och en möjlighet till fler tågavgångar.

I ett tidigt skede av Trafikverkets arbete såg vi att det fanns alternativa lägen för de nya spåren. Då ska vi alltid enligt lagen utreda den lämpligaste placeringen, detta görs i lokaliseringsutredningen.

Efter samrådet, som genomfördes i januari 2024, har vi skrivit en samrådsredogörelse där vi samlat alla synpunkter och bemött dem. Vi har kompletterat samrådshandlingen med flera fördjupningar, bland annat för trafikering av gods, kostnader, samhällsekonomi och slutligen en samlad bedömning.  

Vi har skickat den kompletterade samrådshandlingen tillsammans med samrådsredogörelsen till berörda länsstyrelser, kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter på ytterligare en remiss. 

Samrådshandlingen och samrådsredogörelsen finns på projektets hemsida.  

Beslut om val av korridor tas troligen hösten 2024.

Trafikverket kommer att skriva om beslutet om val av korridor på hemsidan.

När ett beslut om val av korridor har tagits kan vi starta planläggningen för järnvägen. Järnvägsplanen redogör för vad som ska byggas och var. I det arbetet kommer järnvägen att beskrivas mer i detalj, både gällande utformning och placering med markanspråk. 

Samråd är en löpande process, och ytterligare samråd kommer att genomföras under arbetet med att ta fram en järnvägsplan.

Lokaliseringsutredningen ska bidra till att hitta en korridor som är lämplig med hänsyn till projektmålen. I detta skede studeras främst allmänna intressen och inte enskilda intressen. Beroende på vilken korridor som vi väljer kan närområdet och närboende komma att påverkas på olika sätt. När vi valt korridor kommer detta utredas närmare.

Utbyggnaden av järnvägen möjliggör att cirka dubbelt så många persontåg stannar i Knivsta under högtrafik jämfört med i dagsläget. Enligt prognosen kommer det under högtrafik att stanna fyra tåg i Alsike. Hur många tåg som stannar beror på tågoperatörerna.

Stationen planeras i närheten av Björkkällevägens bro över järnvägen. Oavsett val av korridor kommer stationen i Alsike att byggas.

Om vi väljer alternativ befintlig kommer Knivsta station att behöva anpassas till de två nya spåren.

Godstrafiken kommer att gå kvar på de befintliga spåren oavsett vilket alternativ vi väljer. Godstrafik får inte gå i tunnlarna vid Arlanda. Frågor har inkommit under samrådet och samrådshandlingen är kompletterad med motiv varför det inte går.

Tunnlar innebär högre kostnader och är mycket komplexa. Vi väljer därför markförlagda lösningar, där så är möjligt. Frågor har inkommit under samrådet och samrådshandlingen är kompletterad med motiv varför det inte går.

Om Trafikverket väljer att bygga ut järnvägen utmed befintlig bana behöver vi åtgärda delar av de befintliga spåren. Bland annat för att hastighetsnedsättningen norr om Knivsta ska försvinna. 

Även om de nya spåren kommer att gå utmed E4 behöver Trafikverket i framtiden göra åtgärder på dagens befintliga järnväg för att få bort hastighetsnedsättningen. 

Samarbetet sker kontinuerligt. Kommunerna utformar bebyggelsestrukturen och Trafikverket utformar järnvägen. Tillsammans vill vi ha lösningar som är bra både för tågtrafiken och kommunernas utveckling.

Dokument

Här hittar du dokument för område Knivsta Sigtuna